Forsvarsindustri

Norske myndigheter ønsker å legge til rette for å opprettholde en kompetent nasjonal forsvarsindustri som kan bidra til å styrke forsvaret av Norge. På enkelte områder er det vesentlig å ha kompetanse til å utvikle materiell som er tilpasset nasjonale forhold, og som vi ikke kan få kjøpt fra andre land. Dette vil igjen bidra til at Norge er i stand til å tilby teknologi og løsninger som dekker behov hos våre allierte.

Ny nasjonal forsvarsindustriell strategi for et høyteknologisk og fremtidsrettet forsvar

Nasjonal forsvarsindustriell strategi for et høyteknologisk og fremtidsrettet forsvar er beskrevet i Meld. St. 17 (2020-2021) Samarbeid for sikkerhet - Nasjonal forsvarsindustriell strategi for et høyteknologiske og fremtidsrettet forsvar. Strategiens mål er å videreføre og styrke en internasjonalt konkurransedyktig norsk forsvarsindustri, med evne til å utvikle, produsere og understøtte forsvarsmateriell, systemer og tjenester innenfor prioriterte teknologi- og kompetanseområder som er viktige for å ivareta nasjonale sikkerhetsinteresser og Forsvarets behov.

Dialog og møteplasser

Det strategiske samarbeidet mellom forsvarssektoren og norsk forsvarsindustri skal bidra til forutsigbarhet og langsiktighet. Tidlig dialog på et strategisk nivå skal gjøre begge sider bedre forberedt for gode og rettidige beslutninger. Dialogen mellom de to partene videreføres gjennom en rekke møteplasser på ulike nivå. Tidlig dialog mellom partene skal bidra til at forsvarssektoren gjøres kjent med hva industrien kan tilby av kompetanse og produkter, og at norsk industri forstår Forsvarets behov.

Støtteordninger for forsvarsindustrien

FoU-samarbeidsprosjekter er basert på tidligdialog mellom Forsvarsdepartementet og de enkelte bedrifter. For FoU-samarbeidsprosjekter er det etablert en egen prosess for å søke om støtte, samt at det er utarbeidet en mal for søknad om støtte til FOU-samarbeidsprosjekter og en mal for FoU-samarbeidskontrakter. Her kan du lese mer om støtteordningene for forsvarsindustrien.