Forsvarsindustri

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Meld. St. 9 (2015-2016) "Nasjonal forsvarsindustriell strategi" omhandler forholdet mellom forsvarssektoren og forsvarsindustrien. Den beskriver endringer i forsvarsmarkedet nasjonalt og internasjonalt og konsekvenser av innføringen av EU-direktivet for forsvars- og sikkerhetsanskaffelser i norsk lovverk. Forsvarsindustrien er en viktig partner for Forsvaret, og samarbeidet mellom forsvarsindustrien og forsvarsektoren tilrettelegger for kompetanseutvikling og gode produkter til bruk i det norske Forsvaret og for internasjonal eksport.

Bred tilslutning om forsvarsindustripolitikken

Stortingets behandling av forsvarsindustrimeldingen, Meld. St. 9 (2015–2016), tirsdag 26. april, viste at det er bred oppslutning om regjeringens engasjement rundt forsvarsindustriens rammebetingelser.

Framtidige anskaffelser til Forsvaret

Forsvarets anskaffelsesvirksomhet utgjør et betydelig beløp hvert år og omfatter alt fra små, lokale kjøp av kontorekvisita til anskaffelser i milliardklassen av for eksempel fartøyer, stridskjøretøyer og våpensystemer. I tillegg kommer kontrahering av større bygge- og anleggsarbeider.

Aktuelt nå

Ula-klasse ubåt, KNM Utsira, og Fridtjof Nansen-klasse fregatt, KNM Thor Heyerdahl, i en fjord nær Bergen under øvelse Dynamic Mongoose februar 2014.

Tyskland kjøper norske missiler

Norge og Tyskland har et strategisk samarbeid om anskaffelse av ubåter. Nå har Tyskland bekreftet at de vil anskaffe missiler fra norsk industri. Dette vil være med å sikre norske arbeidsplasser i lang tid fremover.

Norge «Lead Nation» under forsvarsindustrimesse i Polen

Norge er «Lead Nation» under forsvarsindustrimessen MSPO 2015 i Polen som avholdes denne uken. Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide deltok i åpningsseremonien og understreket blant annet Norges og Polens politiske, militære og forsvarsindustrielle samarbeid og de tette sikkerhetspolitiske båndene mellom de to landene som nære allierte i NATO. MSPO er en av Europas største forsvarsindustrimesser.

Fremtidens ubåtkapasitet

Prosjektet som har utredet fremtidig ubåtkapasitet, har siden 2007 sett på ulike løsninger for ubåtvåpenet. Regjeringen har nå besluttet at prosjektet skal gå inn i en definisjonsfase og utrede en nyanskaffelse av ubåter til erstatning for Ula-klassen når den går ut på dato.

Flere saker om Forsvarsindustri

Dokumenter

Meld. St. 9 (2015-2016)

Nasjonal forsvarsindustriell strategi

Eksistensen av en nasjonal forsvarsindustri er sterkt knyttet til nasjonale sikkerhetsbehov. Forsvarsindustrien er en del av de samlede resurser samfunnet kan benytte for å sikre en best mulig nasjonal beredskap og reaksjonsevne mot kriser og anslag. En nasjonal forsvarsindustri med kompetanse på kritiske kapabilitets- og teknologiområder kan derfor være avgjørende for vår evne til å ivareta nasjonal sikkerhet på områder der særnorske forhold krever spesiell kompetanse.

Ressurser