Forsvarsindustri

Meld. St. 9 (2015-2016) "Nasjonal forsvarsindustriell strategi" omhandler forholdet mellom forsvarssektoren og forsvarsindustrien. Den beskriver endringer i forsvarsmarkedet nasjonalt og internasjonalt og konsekvenser av innføringen av EU-direktivet for forsvars- og sikkerhetsanskaffelser i norsk lovverk. Forsvarsindustrien er en viktig partner for Forsvaret, og samarbeidet mellom forsvarsindustrien og forsvarsektoren tilrettelegger for kompetanseutvikling og gode produkter til bruk i det norske Forsvaret og for internasjonal eksport.

Dialog og møteplasser

Det strategiske samarbeidet mellom forsvarssektoren og norsk forsvarsindustri skal bidra til forutsigbarhet og langsiktighet. Tidlig dialog på et strategisk nivå skal gjøre begge sider bedre forberedt for gode og rettidige beslutninger. Dialogen mellom de to partene videreføres gjennom en rekke møteplasser på ulike nivå. Tidlig dialog mellom partene skal bidra til at forsvarssektoren gjøres kjent med hva industrien kan tilby av kompetanse og produkter, og at norsk industri forstår Forsvarets behov.

Framtidige anskaffelser til forsvarssektoren 2018-2025 (FAF 2018-2025)

Her finner du mer informasjon om forsvarssektorens planlagte materiellinvesteringer og anskaffelser for perioden 2018-2025. Som en del av den overordnede forsvarsplanleggingen har Forsvarsdepartementet (FD) også ansvaret for planleggingen av forsvarssektorens materiellinvesteringer.

Støtteordninger for forsvarsindustrien

FoU-samarbeidsprosjekter er basert på tidligdialog mellom Forsvarsdepartementet og de enkelte bedrifter. For FoU-samarbeidsprosjekter er det etablert en egen prosess for å søke om støtte, samt at det er utarbeidet en mal for søknad om støtte til FOU-samarbeidsprosjekter og en mal for FoU-samarbeidskontrakter. Her kan du lese mer om støtteordningene for forsvarsindustrien.

Aktuelt nå

Illustrasjonsbilde Bell 412

Ny veileder til forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser

Forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser (FOSA) skal sikre at statlige midler i begge sektorene utnyttes best mulig gjennom kostnadseffektive innkjøp, samtidig som offentlig sektor gjennom sine anskaffelser bidrar til utvikling av en konkurransedyktig forsvars- og sikkerhetsindustri.

JSM og F-35

Bred tilslutning om forsvarsindustripolitikken

Stortingets behandling av forsvarsindustrimeldingen, Meld. St. 9 (2015–2016), tirsdag 26. april, viste at det er bred oppslutning om regjeringens engasjement rundt forsvarsindustriens rammebetingelser.

Dokumenter

Meld. St. 9 (2015-2016)

Nasjonal forsvarsindustriell strategi

Eksistensen av en nasjonal forsvarsindustri er sterkt knyttet til nasjonale sikkerhetsbehov. Forsvarsindustrien er en del av de samlede resurser samfunnet kan benytte for å sikre en best mulig nasjonal beredskap og reaksjonsevne mot kriser og anslag. En nasjonal forsvarsindustri med kompetanse på kritiske kapabilitets- og teknologiområder kan derfor være avgjørende for vår evne til å ivareta nasjonal sikkerhet på områder der særnorske forhold krever spesiell kompetanse.

Framtidige anskaffelser til forsvarssektoren 2018-2025 (FAF 2018-2025)

Her finner du mer informasjon om forsvarssektorens planlagte materiellinvesteringer og anskaffelser for perioden 2018-2025.