Dialog og møteplasser

Det strategiske samarbeidet mellom forsvarssektoren og norsk forsvarsindustri skal bidra til forutsigbarhet og langsiktighet. Tidlig dialog på et strategisk nivå skal gjøre begge sider bedre forberedt for gode og rettidige beslutninger. Dialogen mellom de to partene videreføres gjennom en rekke møteplasser på ulike nivå. Tidlig dialog mellom partene skal bidra til at forsvarssektoren gjøres kjent med hva industrien kan tilby av kompetanse og produkter, og at norsk industri forstår Forsvarets behov.

Dialogen skal bidra til at den enkelte aktør blir i stand til å ta gode og tidsriktige beslutninger. Dialogen foregår i fora på ulike nivå med tilsvarende forskjellige oppgaver.

INFO/ERFA-konferansen er den bredeste møtearenaen mellom forsvarssektoren og forsvarsindustrien. Konferansen arrangeres av FSi, men programmet utarbeides av forsvarsindustrien og forsvarssektoren i fellesskap. Det er bred deltakelse fra ulike nivå på begge hold, og konferansen gir en unik mulighet for personell på alle nivåer i både sektoren og industrien til å møtes. Konferansen arrangeres som regel i april hvert år i Oslo. Neste konferanse er planlagt 2.-3. juni 2021.

Les mer også hos FSI - Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening.

Programkonferansene er en arena for både informasjons­deling og gjensidig kontakt mellom sektoren og forsvars­industrien i Norge innenfor de enkelte programområdene sjø, land, luft og INI systemer. Konferansene ledes av FDs program­ledere og gjennomføres med arrangementsteknisk bistand fra Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (FSi).

For å se oversikt over planlagte programkonferanser - les mer hos FSI på denne siden.  

Innenfor hvert programområde er det etablert en Støttegruppe som en arena for gjensidig informa­sjons­utveksling innenfor det aktuelle området. Gruppene har som målsetting å:

  • være et forum for innhenting av synspunkter og råd i forbindelse med forsvarsindustrielle vurderinger,
  • vurdere hensiktsmessigheten av direkte anskaffelser fra forsvarsindustri i Norge eller begrenset nasjonal konkurranse,
  • vurdere hvorvidt tidligsamarbeid er aktuelt, eller
  • vurdere hvorvidt det kan være aktuelt å satse på nasjonal utvikling.

Støttegruppene ledes av FDs programledere, med medlemmer oppnevnt av FD, FFI, FMA, Forsvaret og FSi.

Teknologidager. FSi har de siste årene, sammen med henholdsvis Hæren, Cyberforsvaret og spesial­styrkene, arrangert tekno­logi­dager på Rena, Jørstadmoen og i Horten. Disse har vært en arena for kontakt mellom forsvarssektoren på brukernivå og forsvarsindustrien. Informasjon om kommende arrangementer publiseres fortløpende på FSi sine sider.

Kontaktgruppen for norsk forsvarsindustri utgjør et viktig forum for informasjonsutveksling mellom FD og industrien. Møtene ledes av Materielldirektøren, og fra forsvars­sektoren deltar Forsvarsmateriell (FMA), FFI og Forsvaret. FSi representer forsvarsindustrien og deltar med representanter fra et utvalg bedrifter.

FD har etablert en egen høynivågruppe for strategisk dialog og samarbeid. Gruppen ledes av Materiell­direktøren og består i tillegg til representanter fra FD, av øverste virksom­hets­leder i utvalgte forsvars­industribedrifter, Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening og sentrale etater i forsvarssektoren. Gruppen er et forum for dialog på strategisk nivå mellom FD, andre etater i sektoren og industri­ledere, og medlemmene opp­nevnes av FD. I tillegg arrangeres det årlige industriforum innenfor de store programmene ubåt og F-35 i regi av FD.

Videre er nasjonale og internasjonale forsvarsutstillinger, messer og demonstrasjoner etablerte arenaer for dialog og representasjon, spesielt med vekt på eksportpotensiale. Forsvarsdepartementet har utstedt egne ordninger for norske bedrifter som ønsker å søke markedsføringsstøtte til eksempelvis internasjonale messer. Informasjon, kriterier og fremgangsmåte for å søke om markedsføringsstøtte finnes her.