Støtteordninger for forsvarsindustrien

Markedsføringsstøtte og støtte til FoU-samarbeidsprosjekter

FoU-samarbeidsprosjekter er basert på tidligdialog mellom Forsvarsdepartementet og de enkelte bedrifter. For FoU-samarbeidsprosjekter er det etablert en egen prosess for å søke om støtte, samt at det er utarbeidet en mal for søknad om støtte til FOU-samarbeidsprosjekter og en mal for FoU-samarbeidskontrakter. Her kan du lese mer om støtteordningene for forsvarsindustrien.

Informasjon om Forsvarsdepartementets ordning for markedsføringsstøtte

Til fremme for norsk forsvarsindustri har Forsvarsdepartementet gjennom en årrekke hatt en ordning med såkalt markedsføringsstøtte, primært ved å bekoste reise- og oppholdsutgifter etter statens satser for deltakende militært personell ved forsvarsindustriutstillinger, møter osv. i utlandet. Bedrifter som ønsker å søke støtte, må selv undersøke om aktuelt personell kan frigis fra den vanlige tjeneste for slik deltakelse. Søknad om støtte sendes Forsvarsdepartementet, epost: postmottak@fd.dep.no

Støtte til FoU-samarbeidsprosjekter mellom Forsvaret og industrien i Norge

Norske bedrifter, eller sammenslutninger av norske bedrifter kan søke Forsvarsdepartementet om støtte til FoU samarbeidsprosjekter. Hensikten med denne ordningen er å stimulere industri og næringsliv til utvikling av teknologi, produkter og tjenester basert på Forsvarets behov. Her kan du lese mer om ordningen.

Aktuelt nå

Programområder - Støttegrupper

Forsvarsdepartementets programområder for gjennomføring av Forsvarets materiellinvesteringer har etablert støttegrupper som skal bidra til implementering av Forsvarsdepartementets nasjonale strategi for de industripolitiske aspekter ved Forsvarets anskaffelser.

Årsrapport for markedsføringsstøtte 2012

Artikkel Sist oppdatert: 28.02.2013

Det vises til retningslinjer for markedsføringsstøtte av 9. mars 2010. Markedsføringsstøtte innebærer støtte til eksportfremmende tiltak av norskprodusert materiell og tjenester med relevans for forsvarssektoren.

Årsrapport for markedsføringsstøtte 2011

Artikkel Sist oppdatert: 23.05.2012

I forbindelse med markedsføringsstøtte bistår representanter fra Forsvarsdepartementet (FD) og Forsvaret norsk industri med brukerinnsikt og opptrer som referansekunder overfor potensielle kunder i utlandet.

Årsrapport for markedsføringsstøtte 2010

Artikkel Sist oppdatert: 05.05.2011