Informasjon om Forsvarsdepartementets ordning for markedsføringsstøtte

Til fremme for norsk forsvarsindustri har Forsvarsdepartementet gjennom en årrekke hatt en ordning med såkalt markedsføringsstøtte, primært ved å bekoste reise- og oppholdsutgifter etter statens satser for deltakende militært personell ved forsvarsindustriutstillinger, møter osv. i utlandet. Bedrifter som ønsker å søke støtte, må selv undersøke om aktuelt personell kan frigis fra den vanlige tjeneste for slik deltakelse. Søknad om støtte sendes Forsvarsdepartementet, epost: postmottak@fd.dep.no

Målet med markedsføringsstøtte
Markedsføringsstøtte er primært støtte til eksportfremmende tiltak overfor utenlandske bedrifter og utenlandske myndigheter av norskprodusert materiell og tjenester med relevans for forsvarssektoren.

Representanter fra Forsvarsdepartementet og Forsvaret bistår i denne sammenheng norsk industri med brukerinnsikt, operative erfaringer og opptrer som referansekunder overfor potensielle kunder i utlandet, jf. Meld. St. 17 (2020–2021) Samarbeid for sikkerhet – Nasjonal forsvarsindustriell strategi for et høyteknologisk og fremtidsrettet forsvar.

Kriterier
Støtte kan ytes når følgende kriterier er oppfylt:

  • Det foreligger en begrunnet søknad fra norsk industri og/eller forsvarssektoren
  • Den aktuelle avdelingen i forsvarssektoren har anledning til å avgi personell
  • Tiltaket ligger innenfor de til enhver tid prioriterte teknologiske kompetanseområder
  • Bedriften må ha avklart med Utenriksdepartementet at det kan påregnes eksportlisens for det aktuelle materiellet til det landet markedsføringsstøtten retter seg mot.

Søknader om markedsføringsstøtte vurderes fortløpende.

Rapport etter gjennomført tiltak
Mottakende bedrift og avgivende personell må i etterkant rapportere til Forsvarsdepartementet. Rapporten skal kort redegjøre for hvordan markedsføringsstøtten ble gjennomført og nytteverdien av tiltaket.