Informasjon om Forsvarsdepartementets ordning for markedsføringsstøtte

(Kapittel 1760, post 45)

Markedsføringsstøtte er i hovedsak ment for norsk industri og forsvarssektoren innenfor prioriterte teknologiområder for forsvarsindustrielt samarbeid. Her kan du lese mer om kriteriene og søknadsprosessen.

Målet med markedsføringsstøtte
Markedsføringsstøtte innebærer støtte til eksportfremmende tiltak overfor utenlandske bedrifter og utenlandske myndigheter av norskprodusert materiell og tjenester med relevans for forsvarssektoren. Representanter fra Forsvarsdepartementet og Forsvaret bistår i denne sammenheng norsk industri med brukerinnsikt, operative erfaringer og opptrer som referansekunder overfor potensielle kunder i utlandet. Dette er i tråd med St.meld. nr. 38 (2006-2007) om Forsvaret og industrien – strategiske partnere. Markedsføringsstøtte er i hovedsak ment for å promotere forsvars- og sikkerhetsindustriens produkter i utlandet, men gagner også Forsvaret gjennom økt utbredelse av norskprodusert materiell.

Norsk industri og forsvarssektoren kan søke om personell til markedsføringsstøtte, hvor reiseutgifter dekkes over Forsvarsdepartementets budsjett, kapittel 1760, post 45. Dette er imidlertid ikke en finansiell tilskuddsordning, men personellstøtte som avgis til eksportfremmende tiltak. FD dekker reise- og oppholdsutgifter for personellet som deltar, for å sikre uavhengighet mellom forsvarssektoren og norsk industri.

Målgruppe
Markedsføringsstøtte er i hovedsak ment for norsk industri og forsvarssektoren innenfor prioriterte teknologiområder for forsvarsindustrielt samarbeid definert i Prop. 1 S (2011-2012).

Teknologiområdene er som følger:

1) Kommando-, kontroll-, informasjons-, beslutningsstøtte- og kampsystemer, 2) systemintegrasjon, 3) missilteknologi (med særlig vekt på bruk i topografisk krevende og kystnære områder) og tilhørende sensorer og ildledningssystemer, 4) undervannssensorer og autonome undervannssystemer, 5) ammunisjon, siktemidler, fjernstyrte våpenstasjoner, rakettmotorteknologi og militære sprengstoff, 6) materialteknologi (herunder kompositt) spesielt utviklet og/eller bearbeidet for militære formål, 7) levetidsstøtte for militære luft- og sjøfartøy.

Det gis imidlertid også støtte til andre produkter og tjenester med relevans for forsvarssektoren, som ikke kommer inn under de nevnte teknologiområder.

Kriterier
Støtte kan ytes når følgende kriterier er oppfylt:

  • Det foreligger en begrunnet søknad fra norsk industri og/eller forsvarssektoren
  • Den aktuelle avdelingen i forsvarssektoren har anledning til å avgi personell
  • Tiltaket ligger innenfor de til enhver tid prioriterte teknologiske kompetanseområder
  • Bedriften må ha avklart med Utenriksdepartementet at det kan påregnes eksportlisens for det aktuelle materiellet til det landet markedsføringsstøtten retter seg mot
  • Tiltaket gjennomføres i form av demonstrasjoner, deltakelse på forsvarsmateriellutstillinger eller møter og reiser gjennomført av med blant annet det formål å markedsføre norskprodusert materiell.

Søknad om markedsføringsstøtte
Deltakelse av forsvarssektorens personell på tiltak knyttet til markedsføringsstøtte skal godkjennes av Forsvarsdepartementet (ref. Anskaffelsesregelverket for Forsvaret pkt. 1.8.18). Reise- og oppholdsutgifter dekkes av Forsvarsdepartementet og personellet skal under ingen omstendigheter motta godtgjørelse for markedsføring fra norsk industri.

Ved fremsendelse av søknad gjelder følgende administrative bestemmelser:

  1. Bedriften sender formell søknad per brev til Forsvarsdepartementet v/ Avdeling for økonomi og styring, med kopi til utførende avdeling, hvor tiltaket for markedsføringsstøtte beskrives. Søknaden må inneholde tidspunkt og sted for tiltaket, omfang og nytte/mulig gevinst av tiltaket.
  2. Forsvarsdepartementet undersøker med aktuell avdeling om mulighet for støtte.
  3. Etter avklaring om mulighet for støtte sender Forsvarsdepartementet ut et skriv til bedrift og avdeling om vedtaket. Det er viktig å merke seg at departementet med dette ikke pålegger avdelingen å støtte bedriften, men at departementet støtter tiltaket og vil bidra med å dekke reise- og oppholdsutgifter hvis avdelingen har mulighet til å avgi støtte.
  4. Reiseregning for personen(e) som deltok skal sendes Forsvarsdepartementet v/ Avdeling for økonomi og styring, Seksjon investeringsstyring for attestering og utbetaling. Lønn i perioden for tiltaket blir betalt som vanlig av avdelingen de(n) som gjennomfører tiltaket kommer fra.

Søknader om markedsføringsstøtte vurderes fortløpende.

Rapport etter gjennomført tiltak
Mottaker av markedsføringsstøtten og avgivende avdeling må rapportere til Forsvarsdepartementet etter gjennomført tiltak. Rapporten skal kort redegjøre for hvordan markedsføringsstøtten ble gjennomført og nytteverdien av tiltaket. Mal for rapport kan leses her

For spørsmål om markedsføringsstøtte, kontakt Avdeling for Økonomi og Styring.