Årsrapport for markedsføringsstøtte 2012

Det vises til retningslinjer for markedsføringsstøtte av 9. mars 2010. Markedsføringsstøtte innebærer støtte til eksportfremmende tiltak av norskprodusert materiell og tjenester med relevans for forsvarssektoren.

Det vises til retningslinjer for markedsføringsstøtte av 9. mars 2010. Markedsføringsstøtte innebærer støtte til eksportfremmende tiltak av norskprodusert materiell og tjenester med relevans for forsvarssektoren. I denne sammenheng bistår representanter fra Forsvarsdepartementet (FD) og Forsvaret norsk industri med brukerinnsikt og opptrer som referansekunder overfor potensielle kunder i utlandet. Dette er i tråd med St.meld. nr. 38 (2006-2007) om Forsvaret og industrien – strategiske partnere.

I Prop. 1 S (2011-2012) er det avsatt inntil 2 044 000 kroner til markedsføringsstøtte på kapittel 1760, post 45 og i 2012 ble det forbrukt totalt 1 726 521,31 kroner. Utgiftene innebærer primært reise- og oppholdsutgifter for personellet som deltar. Totalt har FD godkjent deltakelse på markedsføringsstøtte for 39 personer. I tillegg deltok 29 representanter fra FD og sektoren for øvrig, på åtte utvalgte internasjonale forsvarsmateriellutstillinger.

I 2012 mottok FD i alt 32 søknader fra norsk industri vedrørende markedsføringsstøtte. Hovedaktørene omfatter Kongsberggruppen, Thales, Teleplan Globe, Nammo Raufoss, Rheinmetal Defence og Umoe Mandal. Industriens fokus har i 2012 primært vært på markedsføring av missiler (JSM, NSM), våpensystemer, NORMANS soldatsystemer, AUV kapasitet, kampflyammunisjon, kryptoutstyr, programvare og Skjold-teknologi.

Størst deltakelse var på Eurosatory i Paris, hvor fire bedrifter søkte om støtte og åtte personer fra Forsvaret deltok. Den største andelen av søknader har omfattet Kongsberggruppens markedsføring av JSM og NSM i USA og Canada.

Det skal i henhold til gjeldende retningslinjer for markedsføringsstøtte utarbeides en rapport etter gjennomført tiltak både av industrien og Forsvaret. Tilbakemeldingene viser at industrien anser støtten fra Forsvaret som svært verdifull, fordi personellet bidrar med fagkunnskaper og erfaringer omkring den operative bruken av materiellet som promoteres. Erfaringsvis er utbyttet for Forsvaret større ved deltakelse av personell på høyere nivå.

I tillegg til løpende søknader fra industrien, dekkes reiseutgifter for forsvarssektorens personell som deltar på forhåndsgodkjente forsvarsmateriellutstillinger, eller inngår som del av en politisk delegasjon i forbindelse med statsbesøk. Formålet med slik deltakelse er i hovedsak å tilrettelegge for styrket forsvarsmateriell- og industrisamarbeid og tilbakemeldingene fra Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (FSi) er svært gode.

FD og Forsvaret deltok i 2012 på følgende forsvarsmateriellutstillinger:

AUSA Winter (22. – 24. februar i Florida, USA)
Dette er en messe for landkapasitet og et forum for interaksjon og diskusjon omkring modernisering av hærstyrker.

FIDAE (27. mars – 1. april i Santiago, Chile)
Dette er en den viktigste messen for luftforsvarsindustrien i Latin-Amerika.

DSA (16. – 19. april i Kuala Lumpur, Malaysia)

Dette er både en utstilling og konferanse og er den
tørste forsvars- og sikkerhetsbegivenheten i Asia.

Eurosatory (11. – 15. juni i Paris, Frankrike)
Dette er en messe med fokus på landforsvar og nasjonal sikkerhet.

Farnborough International Airshow (9. – 15. juli i London, Storbritannia)
Dette er en den viktigste messen for luftforsvarsindustrien i Storbritannia.

MSPO (3. – 6. september i Kielce, Polen)
Dette er den største forsvarsmateriellutstillingen i Sentral-Europa. Den har tradisjonelt vært godt besøkt av norske bedrifter.

AUSA Annual Meeting & Exposition (22. – 24. oktober i Washington, D.C., USA)
Dette er den største messen for landkapasitet i Nord-Amerika og det er generelt viktig å bistå norske bedrifter med innpass på det til dels lukkede amerikanske markedet.

Land Warfare Conference (29. oktober – 2. november i Melbourne, Australia)
Dette er det største arrangementet for landkapasitet i Australia.

FD deltok i tillegg på forsvarsindustriseminaret under statsbesøket til Polen 9.- 11. mai. Med hensyn til forsvarsmateriellutstillinger, var det størst deltakelse på MSPO i Kielce og AUSA Annual Meeting i Washington, D.C. I 2013 prioriteres deltakelse på IDEX i Abu Dhabi, DSEi i London og AUSA høyt av FSi. Forsvarsmateriellutstillinger er en nyttig kilde til oppdatering om teknologisk og industriell utvikling innenfor forsvarsmateriellsektoren.

Hovedinntrykket av gjennomførte tiltak knyttet til markedsføringsstøtte i 2012 er at Forsvaret med sine operative erfaringer og brukerinnsikt bidrar til å gi budskapet større tyngde overfor utenlandske kunder. Deltakelse på markedsføringsstøtte er således positivt for norsk industri og gagner Forsvaret gjennom økt utbredelse av norskprodusert materiell.