Årsrapport 2015 for markedsføringsstøtte

Markedsføringsstøtte er i hovedsak ment for norsk industri og forsvarssektoren innenfor prioriterte teknologiområder for forsvarsindustrielt samarbeid. Her kan du lese mer årsrapporten for markedsføringsstøtte for 2015 (under FD III 4) .

Markedsføringsstøtte innebærer støtte til eksportfremmende tiltak av norskprodusert materiell og tjenester med relevans for forsvarssektoren og som godkjennes av Forsvarsdepartementet. I tråd med St.meld. nr. 38 (2006-2007) om Forsvaret og industrien – strategiske partnere er det også i 2015 innvilget markedsføringsstøtte i utlandet til norske bedrifter med relevans for forsvarssektoren, jf Retningslinjer for markedsføringsstøtte datert 9. mars 2010 og Anskaffelsesregelverk for forsvarssektoren (ARF) av 25. oktober 2013 ikraftsettelse 1. januar 2014.

I denne sammenheng bistår representanter fra Forsvarsdepartementet (FD) og forsvarssektoren norsk industri med brukerinnsikt og opptrer som referansekunder overfor potensielle kunder i utlandet. Referansevirksomhet skal være saklig og objektiv fra forsvarssektorens side, upåvirket av leverandørens oppfatninger av produktet.

I budsjettåret 2015 ble det avsatt inntil 2,591 mill. kroner til markedsføringsstøtte over kapittel 1760, post 45, og det ble forbrukt totalt 1,514 mill. kroner. Utgiftene som inngår i støtten dekker reise- og oppholdsutgifter for personellet som deltar. Lønnsutgifter dekkes av avdelingen som avgir støtte.

I 2015 mottok FD i alt ca 20 søknader fra norsk industri vedrørende markedsføringsstøtte, som er lavere enn forrige år. Forbruket ble noe lavere enn forventet i hovedsak som følge av at enkelte innvilgede søknader om støtte, herunder flere reiser til land utenfor Europa, ikke ble benyttet av bedriftene som planlagt og innvilget. Etter invitasjon, påtok også Norge seg rollen som Lead Nation under MSPO i Polen. Det ble avsatt 1,5 mill. kroner til denne aktiviteten. MSPO var den viktigste satsningen i Europa i 2015. Etableringen av støtten til MSPO som eget tiltak for 2015, var også en medvirkende årsak til et lavere forbruk av den ordinære markedsføringsstøtten.

I tillegg til søknader fra bedrifter har Forsvarsdepartementet sendt egne delegasjoner til forsvarsmateriellutstillinger i 2015 hvor reisekostnadene for enkelte av deltakerne dekkes over konto for markedsføring. Også reiser som inngår som del av en politisk delegasjon i forbindelse med statsbesøk dekkes i enkelte tilfeller over markedsføringskontoen der dette har vært naturlig. 11 ansatte i FD har fått dekket en eller flere reiser som inngår i FDs ulike delegasjoner i 2015 over denne kontoen. I enkelte delegasjoner deltar personell fra sektoren for øvrig som også får dekket sin reiseregninger under angjeldende midler. Formålet med departementets deltakelse er i hovedsak å tilrettelegge for styrket forsvarsmateriell- og industrisamarbeid. Tilbakemeldingene fra Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (FSi) er svært gode. Forsvarsdepartementet har i forkant en dialog med FSi om hvilke utstillinger departementet skal delta på ut fra forsvarsindustriens interesser. Forsvarsmateriellutstillinger er også en nyttig kilde til oppdatering om teknologisk og industriell utvikling innenfor forsvarsindustrien.

Størst deltakelse på messer over markedsføringskontoen var på DSEI i London og MSPO i Polen som begge ble gjennomført i september. Den største andelen av søknader har omfattet Kongsberggruppens markedsføring av JSM og NSM i bl a USA, Australia og Asia. Hovedaktørene under markedsføringsstøtte har vært Kongsberggruppen, men også Drytech AS, Aclima AS og Gudbrandsdalen industrier m fl har mottatt støtte.

Industriens fokus har i 2015 primært vært på markedsføring av våpensystemer, missiler, luftvern, simulatorteknologi, tekstiler og feltutstyr.

Det skal i henhold til gjeldende retningslinjer for markedsføringsstøtte utarbeides en rapport etter gjennomført tiltak fra industrien og personell som har bistått bedriften. Tilbakemeldingene viser at industrien anser støtten fra Forsvaret som svært verdifull fordi personellet bidrar med fagkunnskaper og erfaringer omkring den operative bruken av materiellet som promoteres. Hovedinntrykket av gjennomførte tiltak knyttet til markedsføringsstøtte er at Forsvaret med sine operative erfaringer og brukerinnsikt bidrar til å gi budskapet større tyngde overfor utenlandske kunder. Deltakelse på markedsføringsstøtte er således positivt for norsk industri og gagner Forsvaret gjennom økt utbredelse av norskprodusert materiell som Forsvaret selv har behov for.

FD og Forsvaret deltok i 2015 på følgende forsvarsmateriellutstillinger som støtte til industrien:

 1. Marineustilling SNA East (Surface Navy Association, East Coast)  13-15 januar 2015 i Crystal City, Washington, D.C. for promotering av NSM
 2. IDEX 22.-26. januar 2015 i Abu Dhabi som er den største forsvarsutstillingen i Midtøsten.
 3. Sea-Air-Space Exposition 13.-15. april 2015 i Washington, D.C. i USA, med blant annet fokus på maritime kapasiteter og NSM.
 4. NLSE-Conference 14.-16. april 2015 i Münster i Tyskland med fokus på utstyr til Forsvaret.
 5. Regionalt seminar i Asia 20.-21. april 2015 i Singapore med fokus på NSM og MTB-våpenet.
 6. Statsbesøk til Australia med Avalon-materiellustilling 23-27 feb 2015
 7. IDEF 5.-8. mai 2015 i Istanbul i Tyrkia som er en bred forsvarsutstilling som kombinerer land- sjø, luft- og romkapasitet samt logistikk.
 8. UDT 2015 3.-5. juni 2015 i Rotterdam i Nederland som er en messe spesielt for undervanns-sensorer og våpenteknologi.
 9. Le Bourget, Paris Air Show 15.-21. juni i Paris i Frankrike er årets største utstilling for luftkapasiteter.
 10. MSPO 1.-4. september 2015 i Kielce Polen som er den største forsvarsmateriellutstillingen i Sentral-Europa hvor Norge var Lead Nation.
 11. Tailhook 10.-13. september 2015 i Reno i Nevada i USA som er en utstilling og symposium for flygere i US Navy med promotering av NSM.
 12. DSEI 15.-18. september 2015 i London UK som er den største forsvarsutstillingen i Europa som kombinerer land-, sjø- og luftkapasiteter, samt sikkerhet og er en av de viktigste møtearenaene.
 13. AUSA 21.-23. oktober 2015 i Washington, D.C. i USA som er den største messen for landkapasitet i Nord-Amerika.
 14. AUV-konferanse 21.-24. september 2015 i Annapolis i USA med presentasjon av erfaring med AUVer.
 15. PACIFIC 5.-8. oktober 2015 i Sydney i Australia med promotering av PROTEUS.
 16. ANUGA-messen 10.-14. oktober 2015 i Køln med markedsføring av feltrasjoner.
 17. ADEX 20.-25. oktober 2015 i Seoul i Sør-Korea som er en viktig utstilling for luft- og landmateriell med promotering av JSM.
 18. Milipol 17.-20. november 2015 i Paris i Frankrike med blant annet promotering av tekstiler.