Årsrapport for markedsføringsstøtte fra Forsvarsdepartementet 2018

Markedsføringsstøtte innebærer støtte til eksportfremmende tiltak av norskprodusert materiell og tjenester med relevans for forsvarssektoren og som godkjennes av Forsvarsdepartementet. Stortingsmeldingen om nasjonal forsvarsindustriell strategi (Meld. St. 9 (2015–2016)) legger til grunn en videreføring av ordningene med myndighetsstøtte til markedsføring og industrisamarbeid, hvor kostnadene dekkes av Forsvarsdepartementet.

Last ned rapporten i pdf: RAPPORT 2018 markedstøtte.pdf

 

I 2018 mottok FD 16 søknader fra norsk industri vedrørende markedsføringsstøtte. Dette er på samme nivå som i 2017. Den største andelen av søknader fra industrien omfattet Kongsberggruppens markedsføring av JSM og NSM, fortrinnsvis i USA og Australia. Hovedaktørene under markedsføringsstøtte har derfor også i 2018 vært Kongsberggruppen, men også bedrifter som NAMMO, NFM, Aclima, Teleplan, og Drytech, har mottatt støtte. Fokusprodukter for markedsføring i 2018 var særlig våpensystemer, luftvern, ammunisjon, soldatbekledning og stridsrasjoner.

Markedsføringsstøtte ble innvilget til norske bedrifter med relevans for forsvarssektoren, jf. Retningslinjer for markedsføringsstøtte datert 9. mars 2010, og Anskaffelsesregelverk for forsvarssektoren (ARF) av 25. oktober 2013 (ikraftsettelse 1. januar 2014). For budsjettåret 2018 ble det avsatt inntil 2,816 mill. kroner til markedsføringsstøtte over kapittel 1760, post 45, og det ble forbrukt totalt 1,763 mill. kroner. Utgiftene som inngår i støtten dekker reise- og oppholdsutgifter for personellet som deltar fra forsvarssektoren. Lønnsutgifter dekkes av avdelingen som avgir støtte.

I denne sammenhengen bistår representanter fra Forsvarsdepartementet og forsvarssektoren norsk industri med brukerinnsikt og opptrer som referansekunder overfor potensielle kunder i utlandet. Referansevirksomhet skal være saklig og objektiv fra forsvarssektorens side, upåvirket av leverandørens oppfatninger av produktet.

Det skal i henhold til gjeldende retningslinjer for markedsføringsstøtte utarbeides en rapport etter gjennomført tiltak fra industrien og personell som har bistått bedriften. Tilbakemeldingene viser at industrien anser støtten fra Forsvaret som svært verdifull fordi personellet bidrar med fagkunnskaper og erfaringer omkring den operative bruken av materiellet/systemene som promoteres. Hovedinntrykket av gjennomførte tiltak knyttet til markedsføringsstøtte er at Forsvaret med sine operative erfaringer og brukerinnsikt bidrar til å gi budskapet større tyngde overfor utenlandske kunder. Deltakelse på markedsføringsstøtte er således positivt for norsk industri og gagner Forsvaret gjennom økt utbredelse av norskprodusert materiell som Forsvaret selv har behov for.

I tillegg til søknader fra bedrifter sender Forsvarsdepartementet egne delegasjoner til forsvarsmateriellutstillinger hvor reisekostnadene for enkelte av deltakerne dekkes over konto for markedsføring. I enkelte delegasjoner deltar personell fra sektoren for øvrig som også får dekket sine reiseregninger under disse midlene. Formålet med departementets deltakelse på utstillinger er i hovedsak å tilrettelegge for styrket forsvarsmateriell- og industrisamarbeid, og tilbakemeldingene fra Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (FSi) i denne sammenheng er svært gode.

Deltagelsen er rettet mot messer og utstillinger som prioriteres av forsvarsindustrien, og hvor det er et ønske fra industrien om deltagelse innenfor rammen av eksportregelverket.

FD har dialog med FSi i forkant av utstillingene for å avklare forventninger og industriens interesser.

FD og Forsvaret deltok i 2018 på følgende forsvarsmateriellutstillinger som støtte til industrien:

 Industriforum Canada, Halifax, 11.-14. mars

DIMDEX 12.-15. mars, Doha, Qatar

Sea-Air-Space Exposition/ NADIC konferanse 7.-13. april i Washington D.C., USA

DSA 16. -19. april, Kuala Lumpur, Malaysia

ILA 25.-27. april, Berlin

NDIS 22. -24. mai, Stockholm

Baltic Military Expo, 25-26 juni, Gdansk, Polen

Eurosatory, 11.-13. juni le Bourget, Paris

Farnborough International Airshow, 16.-22. juli, London

MSPO 3.-7. september i Kielce, Polen

Landforces 2018 4.-6. september, Canberra, Australia

AUSA 4.-11. Oktober, Washington D.C.

Euronaval 22.-25. oktober i Paris.