Årsrapport for markedsføringsstøtte i FD fra 2016

Årsrapport for markedsføringsstøtte fra Forsvarsdepartementet i 2016.

Stortingsmeldingen om nasjonal forsvarsindustriell strategi (Meld. St. 9 (2015–2016)) legger til grunn en videreføring av ordningene med myndighetsstøtte til markedsføring og industrisamarbeid. Markedsføringsstøtte innebærer støtte til eksportfremmende tiltak av norskprodusert materiell og tjenester med relevans for forsvarssektoren. Markedsføringsstøtten godkjennes av, og kostnadene forbundet med den dekkes av Forsvarsdepartementet. I 2016 er det innvilget markedsførings-støtte i utlandet til norske bedrifter med relevans for forsvarssektoren, jf. Retningslinjer for markedsføringsstøtte datert 9. mars 2010, og Anskaffelsesregelverk for forsvarssektoren (ARF) av 25. oktober 2013 (ikraftsettelse 1. januar 2014). I slike sammenhenger bistår representanter fra Forsvarsdepartementet og forsvarssektoren norsk industri med brukerinnsikt og opptrer som referansekunder overfor potensielle kunder i utlandet. Referansevirksomhet skal være saklig og objektiv fra forsvarssektorens side, upåvirket av leverandørens oppfatninger av produktet.

I budsjettåret 2016 ble det avsatt inntil 2,591 mill. kroner til markedsføringsstøtte over kapittel 1760, post 45, og det ble forbrukt totalt 2,565 mill. kroner. Utgiftene som inngår i støtten dekker reise- og oppholdsutgifter for personellet som deltar fra Forsvarssektoren. Lønnsutgifter dekkes av avdelingen som avgir støtte.

I 2016 mottok FD over 20 søknader fra norsk industri vedrørende markedsføringsstøtte. Dette ligger på samme nivå som foregående år. I tillegg til søknader fra bedrifter, har Forsvarsdepartementet sendt egne delegasjoner til forsvarsmateriellutstillinger i 2016 hvor reisekostnadene for enkelte av deltagerne dekkes over konto for markedsføring. Også reiser som inngår som del av en politisk delegasjon i forbindelse med statsbesøk dekkes i enkelte tilfeller over markedsføringskontoen, der dette har vært naturlig. Om lag 15 ansatte i Forsvarsdepartementet, som har inngått i ulike delegasjoner, har fått dekket én eller flere reiser i 2016 over denne kontoen. I enkelte delegasjoner har personell fra sektoren for øvrig deltatt, og disse har også får dekket sine reiseregninger på denne måten.

Formålet med departementets deltagelse er i hovedsak å tilrettelegge for styrket forsvarsmateriell- og industrisamarbeid, og tilbakemeldingene fra Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (FSi) er svært gode. Deltagelsen er rettet mot messer og utstillinger som prioriteres av forsvarsindustrien, og hvor det er et ønske fra industrien om deltagelse innenfor rammen av eksportregelverket. FD har dialog med FSi i forkant av utstillingene for å avklare forventninger og industriens interesser.

Les hele rapporten her:

Årsrapport markedsføringsstøtte 2016.pdf