Årsrapport for markedsføringsstøtte 2011

I forbindelse med markedsføringsstøtte bistår representanter fra Forsvarsdepartementet (FD) og Forsvaret norsk industri med brukerinnsikt og opptrer som referansekunder overfor potensielle kunder i utlandet.

Det vises til retningslinjer for markedsføringsstøtte av 9. mars 2010, hvor markedsføringsstøtte defineres som støtte til eksportfremmende tiltak av  norskprodusert materiell og tjenester med relevans for forsvarssektoren. I forbindelse  med markedsføringsstøtte bistår representanter fra Forsvarsdepartementet (FD) og  Forsvaret norsk industri med brukerinnsikt og opptrer som referansekunder overfor  potensielle kunder i utlandet. Dette er i tråd med St.meld. nr. 38 (2006-2007) om  Forsvaret og industrien – strategiske partnere.

I Prop. 1 S (2010-2011) er det avsatt inntil 2 mill. kr. til markedsføringsstøtte på kapittel  1760, post 45 og i 2011 ble det forbrukt totalt 1 221 329,22 kr. Disse kostnadene  innebærer primært reise- og oppholdsutgifter for personellet som deltar. Totalt deltok  33 representanter for FD på syv forsvarsmateriellutstillinger og 34 personer fra  Forsvaret deltok på andre tiltak knyttet til markedsføringsstøtte etter søknad fra  industrien.

I 2011 mottok FD i alt 29 søknader fra norsk industri vedrørende markedsføringsstøtte.  Hovedaktørene omfatter Kongsberg Defence & Aerospace, Thales, Nammo Raufoss,  Teleplan Globe, Vinghøg og Umoe Mandal. Industriens fokus har i 2011 primært vært  på markedsføring av missiler (JSM , NSM og NASAMS), våpensystemet Protector, AUV  kapasitet, Skjold klasse MTB, ammunisjon, kryptoutstyr, programvare og  soldatsystemer.

Det skal i henhold til gjeldende retningslinjer for markedsføringsstøtte utarbeides en  rapport etter gjennomført tiltak både av industrien og Forsvaret. Tilbakemeldingene  viser at industrien anser støtten fra FD og Forsvaret som svært verdifull, fordi  personellet bidrar med fagkunnskaper og erfaringer omkring den operative bruken av  materiellet som promoteres. Utbyttet for Forsvaret er noe varierende i forhold til nivået  på personellet som deltar, men i hovedsak positivt.

I tillegg til fortløpende søknader fra industrien dekkes reise- og oppholdsutgifter for  personell fra FD, Forsvaret og Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) som deltar på  forhåndsgodkjente forsvarsmateriellutstillinger, eller inngår som del av en politisk  delegasjon i forbindelse med statsbesøk. Formålet med slik deltakelse er i hovedsak å  legge til rette for styrket forsvarsmateriell- og industrisamarbeid og tilbakemeldingene  fra Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (FSi) er svært gode.

Totalt for 2011 deltok FD, Forsvaret og FFI på følgende forsvarsmateriellutstillinger:

IDEX (20. – 24. februar i Abu Dhabi, UAE)  Dette arrangementet er både en utstilling og konferanse og er den største forsvars- og  sikkerhetsbegivenheten i Midtøsten og Nord-Afrika.

MSPO (5. – 8. september i Kielce, Polen)
Dette hær-NbF (Nettverksbasert Forsvar)arrangementet har tradisjonelt vært godt
besøkt av norske bedrifter og spesielt Kongsbergs satsing har gitt resultater i Polen.
Det har derfor vært viktig å følge opp denne satsingen fra myndighetssiden.

DSEi (13. – 16. september i London, Storbritannia)
DSEi er verdens største fullintegrerte forsvars- og sikkerhetsutstilling for hær, sjø og
luft.

AUSA Annual Meeting (10. – 12. oktober i Washington, D.C., USA)
Dette er den største messen for landkapasitet i Nord-Amerika og det er generelt viktig å
bistå norske bedrifter med innpass på det til dels lukkede amerikanske markedet.

Cansec (1. – 2. juni i Ottawa, Canada)
Dette er den største forsvarsmessen i Canada.

LAAD (12. – 15. april i Rio, Brasil)
Dette arrangementet er den viktigste handelsbegivenheten for forsvars- og
sikkerhetsindustrien i Latin-Amerika.

Kormarine (26. – 29. oktober i Busan, Sør-Korea)
Arrangementet i Sør-Korea er en av de største maritime messene innen skipsbygging
og i 2011 var det forventet deltagelse fra 15 store skipsbyggernasjoner.

I tillegg deltok FD på forsvarsindustriseminaret under statsbesøket til Slovenia og
Kroatia. Med hensyn til forsvarsmateriellutstillinger, var det størst deltakelse på MSPO
i Kielce og AUSA Annual Meeting i Washington, D.C. Disse prioriteres også høyt av FSi
i 2012. Forsvarsmateriellutstillinger er en nyttig kilde til oppdatering om teknologisk og
industriell utvikling innen forsvarsmateriellsektoren.

Hovedinntrykket av gjennomførte tiltak knyttet til markedsføringsstøtte i 2011 er at
Forsvaret med sine operative erfaringer og brukerinnsikt bidrar til å gi budskapet
større tyngde overfor utenlandske kunder. Deltakelse på markedsføringsstøtte er
således positivt for norsk industri og gagner Forsvaret gjennom økt utbredelse av
norskprodusert materiell.