Programområder - Støttegrupper

Forsvarsdepartementets programområder for gjennomføring av Forsvarets materiellinvesteringer har etablert støttegrupper som skal bidra til implementering av Forsvarsdepartementets nasjonale strategi for de industripolitiske aspekter ved Forsvarets anskaffelser.

Forsvarsdepartementets programmer for gjennomføring av Forsvarets materiellinvesteringer er delt inn i følgende porteføljer: landsystemer, sjøsystemer, luftsystemer og informasjonsinfrastruktur. Innenfor hver av disse er det etablert støttegrupper som skal bidra til implementeringen av Forsvarsdepartementets nasjonale strategi for de industripolitiske aspekter ved Forsvarets anskaffelser, jf. Innst. 185 S (2015-2016) til Meld. St. 9 (2015-2016) Forsvarsdepartementets nasjonale forsvarsindustrielle strategi. Hver gruppe har medlemmer fra Forsvarsdepartementet (leder av programområdene), Forsvarsmateriell, Forsvaret (styrkeprodusentene), Forsvarets forskningsinstitutt og Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening/forsvarsindustrien.

Støttegruppene er:

1.      Landsystemer

2.      Sjøsystemer

3.      Luftsystemer

4.      Informasjonsinfrastruktur

Kontaktpersoner:

Landsystemer
Seniorrådgiver Bjørn Ryen
Tlf.: 23 09 64 55

Luftsystemer
Seniorrådgiver Ronny Fagereng
Tlf.: 23 09 64 32

Sjøsystemer
Kommandørkaptein Bjørn Schjerven
Tlf.: 23 09 65 87

Informasjonsinfrastruktur

Oberstløytnant Leif Erik Jordan
Tlf.: 23 09 64 68