Prop. 71 S (2023–2024)

Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 81/2024 av 15. mars 2024 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2023/2418 om opprettelse av et instrument for å styrke den europeiske forsvarsindustrien gjennom felles anskaffelser (EDIRPA)

EU har opprettet et instrument for å styrke den europeiske forsvarsindustrien gjennom felles anskaffelser (EDIRPA). Det er åpnet for deltakelse fra EFTA/EØS-land og regjeringen har besluttet at Norge skal delta. EDIRPA gir økonomisk støtte til tre eller flere land som går sammen om å anskaffe militært materiell. Forordningen er rettet inn mot gjenanskaffelse av beredskapsbeholdninger og erstatning av utdatert forsvarsmateriell. Formålet er å styrke landenes strategiske kapabiliteter. Deltakelse finansieres gjennom den militære delen av Nansen-programmet.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget