Framtidige anskaffelser til forsvarssektoren (FAF) 2023–2030

Her finner du mer informasjon om forsvarssektorens planlagte materiellinvesteringer og anskaffelser for perioden 2023-2030. Denne versjonen erstatter tidligere versjoner.

Med grunnlag i investeringsplanen utgir FD en oversikt over framtidige anskaffelser til forsvarssektoren (FAF) for perioden 2023–2030. Hensikten er å gi industrien tidlig innsikt i fremtidige planlagte investeringer, og med det bidra til å videreutvikle norsk industris evne til å understøtte forsvarssektorens investeringsbehov. Oversikten vil samtidig styrke norsk industris muligheter til å delta i internasjonalt anskaffelsessamarbeid, og sørge for at norske bedrifter blir satt best mulig i stand til å levere materiell, EBA og tjenester til forsvarssektoren når dette anses hensiktsmessig.

FAF 2023-2030 - norsk versjon.pdf

Engelsk versjon:  FAF 2023-2030 engelsk versjon.pdf