(Korrigert utgave per 21.2.2024)

NOU 2023: 25

Omstilling til lavutslipp — Veivalg for klimapolitikken mot 2050

Utredningen ser på hvordan Norge kan bli et lavutslippsamfunn i 2050. Den ser på både utslipp fra norsk territorium og globale utslipp som på en eller annen måte er knyttet til Norge. Utredningen drøfter hvordan omstillingen til et samfunn hvor så å si alle utslipp av klimagasser er fjernet for godt, vil påvirke ulike samfunnsområder som energisystemet, natur og arealer, matsystemet og transportsystemet. Den ser også på hvordan virkemiddelbruk, styringssystem og beslutningssystem bør endres for å legge til rette for omstillingen.

Les dokumentet

Digitale vedlegg

Opprinnelig utgave og rettebrev