Mottar rapport om klimapolitikken fram mot 2050

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen mottar i dag NOU-rapporten «Omstilling til lavutslipp – veivalg for klimapolitikken mot 2050» av utvalgsleder Martin Skancke. Rapporten viser hva som skal til for at Norge skal nå målet om å være et lavutslippssamfunn i 2050.

- Klima- og naturkrisen er vår tids største utfordring. Det haster med å redusere klimagassutslippene. Klimaet er allerede i endring, og konsekvensene rammer hele samfunnet. Dette truer samfunnssikkerheten, setter liv og helse i fare og fører til dramatiske endringer i naturen. Derfor er det så viktig at vi gjør det vi kan for å bli et lavutslippssamfunn i 2050. Klimautvalget gir oss et helhetlig bilde av hva som må til for å nå dette målet, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Stortinget har vedtatt en Klimalov som lovfester Norges klimamål for 2030, og målet om å bli et lavutslippssamfunn i 2050. Loven utgjør rammene for norsk klimapolitikk og skal fremme gjennomføringen av omstillingen til et lavutslippssamfunn, med mål om at utslippene i 2050 reduseres med 90-95 prosent. Regjeringen har i Klimastatus og -plan, bedre kjent som Grønn bok, synliggjort hvordan Norge skal nå våre klimamål frem mot 2030.

-Regjeringen har gjennom Grønn bok lagt frem en plan for hvordan vi skal nå våre forpliktelser i 2030. I arbeidet fremover er det avgjørende å også få på plass gode verktøy og prosesser for å sikre at vi når det endelige målet om å bli et lavutslippssamfunn i 2050. Dette arbeidet blir en viktig del av oppfølgingen av rapporten, sier Bjelland Eriksen.

Regjeringen vil sende NOU «Omstilling til lavutslipp – veivalg for klimapolitikken mot 2050» ut på ordinær høring.

Les mer om Klimautvalget 2050

Les NOU-rapporten «Omstilling til lavutslipp – veivalg for klimapolitikken mot 2050»