Kollektivtransport

Ansvaret for kollektivtransporten er delt mellom stat, fylkeskommune og kommune. Disse bidrar i ulik grad til infrastruktur, planlegging og kjøp av kollektivtransporttjenester som er bedriftsøkonomisk ulønnsomme. Staten har et overordnet ansvar for transportpolitikken og fastsetter rammebetingelsene. Staten har også ansvaret for riksveger og det nasjonale jernbanenettet, mens fylkeskommunene har ansvaret for den lokale kollektivtransporten innenfor hvert fylke.

Havn

Kystruten Bergen-Kirkenes

Samferdselsdepartementet har løyveansvaret for kystruten Bergen-Kirkenes og kjøper sjøtransporttjenester på strekningen.

Trikkeholdeplass.

Kollektivtransport - ansvar og rabattordninger

En oversikt over ansvaret for den lokale kollektivtransporten, herunder skole- og studentrabatten, ungdomskortet, de landsomfattende sosiale rabattordningene og TT-kjøring.

Gul buss.

Belønningsordningen

Belønningsordningen for kollektivtransport i større byområder skal bidra til å dempe veksten i behovet for motorisert transport og øke antallet kollektivreiser på bekostning av reiser med privatbil.

Aktuelt nå

Nasjonal transportplan 2018-2029

En grønnere transporthverdag

- Bedre mobilitet, økt fleksibilitet i kollektivtilbudet og en stadig mer klimavennlig bilpark skal gjøre at folk flest bidrar til det grønne skiftet. Ny teknologi utvikles så raskt at det er utfordrende å henge med i svingene. Vi skal likevel legge til rette for at klimateknologi kan bidra til en grønnere transporthverdag og at Norges klimamål nås innen 2030, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Tiltak for betre kollektivtransport i byområda: 980 av 1 380 millionar kroner er fordelt

- Regjeringa ønskjer å stimulere til betre framkome, miljø og helse i storbyområda. For mange er privatbil i dag det beste alternativet for å få kvardagen til å gå i hop. Desse må få eit betre alternativ. Vi vil auke valfridomen for dei reisande, slik at fleire vel å gå, sykle eller reise kollektivt. Midlane frå den såkalla Belønningsordninga legg til rette for dette, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Dokumenter

Illustrasjon - kollektivhandlingsplan.

Handlingsplan for kollektivtransport

Handlingsplanen for kollektivtransport er utarbeidd av Samferdselsdepartementet. Planen gjev eit bilete av korleis regjeringa vil arbeide for å styrkje miljøvennlege og arealeffektive transportløysingar.

Veileder - omslag

Veileder

79 råd og vink for utvikling av kollektivtransport i regionene

Veilederen «79 råd og vink for utvikling av kollektivtransport i regionene» beskriver hvordan en kan oppnå best mulig brukervennlig og sømløs kollektivtransport for pengene. Alle som har ansvar for eller arbeider med kollektivtransport får råd om løsninger som har mye å si for dens kvalitet og kostnader.

Finn dokument

Her kan du søke etter ulike dokumenter om kollektivtransport.

Kontakt

Kollektiv- og yrkestransportseksjonen

Telefon: 22 24 82 41
Adresse: Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59 (R5), Oslo