Kollektivtransport

Ansvaret for kollektivtransporten er delt mellom stat, fylkeskommune og kommune. Disse bidrar i ulik grad til infrastruktur, planlegging og kjøp av kollektivtransporttjenester som er bedriftsøkonomisk ulønnsomme. Staten har et overordnet ansvar for transportpolitikken og fastsetter rammebetingelsene. Staten har også ansvaret for riksveger og det nasjonale jernbanenettet, mens fylkeskommunene har ansvaret for den lokale kollektivtransporten innenfor hvert fylke.

Trikkeholdeplass.

Kollektivtransport - ansvar og rabattordninger

En oversikt over ansvaret for den lokale kollektivtransporten, herunder skole- og studentrabatten, ungdomskortet, de landsomfattende sosiale rabattordningene og TT-kjøring.

Havn

Kystruten Bergen-Kirkenes

Samferdselsdepartementet har løyveansvaret for kystruten Bergen-Kirkenes og kjøper sjøtransporttjenester på strekningen.

Gul buss.

Byvekstavtaler, belønningsordningen, og bymiljøavtaler

For å hindre at veksten i persontransport skjer med bil og bidrar til økt forurensning og dårligere framkommelighet, vil regjeringen at flere skal gå, sykle og benytte kollektivtrafikken.

Aktuelt nå

Kollektivpassasjerer

Samferdselsbudsjettet 2020

Store bompengekutt og styrking av kollektivtilbudet

- Regjeringspartienes bompengeavtale kommer bilister og reisende til gode, både i byene og i distriktene. De neste 10 årene skal vi bruke over 18 milliarder kroner på bompengekutt og styrke kollektivtrafikken med 10 milliarder kroner. For 2020 vil vi bruke 1,4 milliarder kroner til å kutte bompengene i distriktene og om lag 425 millioner kroner til å kutte bompenger i de 4 største byområdene. Vi vil bruke 5 milliarder kroner til kollektivtransport, sykling og gange i de største byområdene, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Buss på bro

Eit betre busstilbod for passasjerane

- Vi ønsker å legge til rette for eit godt kollektivtilbod for folk flest. Om nokon ønsker å bygge ut betre kollektivtrafikk, skal ikkje politikken sette hinder for dei. Vi liberaliserer og bryt monopol. No endrar vi reglane for etableringa av kommersielle bussruter og gjer det mogleg for fleire å etablere ekspressbussrutar. Det kan gi betre, hyppigare og billigare buss, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Dokumenter

Lovforslag om ekspressbuss

Prop. 69 L (2018–2019)

Proposisjonen omhandlar endringar i yrkestransportlova som vil gje høve til å fritt kunne etablere kommersielle bussruter lengre enn 80 kilometer éin veg, med høve til å kunne ta lokaltrafikk undervegs. Det vert òg gjeve heimel for departementet til å kunne bestemme i forskrifter at flybussruter der passasjerane går av eller på ved ein flyplass kan etablerast utan krav til nedre kilometergrense.

Handlingsplan for kollektivtransport

Handlingsplanen for kollektivtransport er utarbeidet av Samferdselsdepartementet. Planen følger opp satsingen på kollektivtransport som regjeringen har lagt fram i sin politiske plattform og i Nasjonal transportplan 2018–2029. Regjeringens mål om framkommelighet og klima står sentralt.