Kollektivtransport

Ansvaret for lokal kollektivtransport er delt mellom stat, fylkeskommune og kommune. Staten har overordnet ansvar for transportpolitikken, fastsetter rammebetingelser, finansierer viktig infrastruktur og står for kjøp av kollektivtransporttjenester som er bedriftsøkonomisk ulønnsomme.

Honnørrabatt

Honnørreisende, barn og vernepliktige kan få 50 prosent rabatt på enkeltbilletter. Ordningene gjelder kun for kollektivtransport som får støtte av staten.

Lokal kollektivtransport - rabattordninger og ansvar

Hvem har ansvaret for kollektivtilbudet - og hvilke rabattordninger finnes?

Belønningsordningen

Belønningsordningen for kollektivtransport i større byområder skal bidra til å dempe veksten i behovet for motorisert transport og øke antallet kollektivreiser på bekostning av reiser med privatbil.

Aktuelt nå

Belønningsordningen: 1300 millioner kroner til kollektivtransport i storbyområder

- Gode transportløsninger er for mange helt avgjørende for å få hverdagen til å fungere. Byene våre vokser og folk må ha gode alternativer til å bruke privatbil på hverdagsreisene. Vi følger opp tydelige valgløfter om et taktskifte for sektoren, og i 2015 tildeler vi gjennom belønningsordningen over 1,3 milliard kroner til satsing på kollektivtransport i de største byene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Fleire reiser kollektivt til og frå arbeid

- I Oslo stod kollektivtransporten i 2013/14 for 42 prosent av alle reiser til og frå arbeid, ein auke på to prosentpoeng frå 2009. Tala er henta frå ei ny reisevaneundersøking som Transportøkonomisk institutt har gjennomført for Samferdselsdepartementet og dei statlege transportetatane. Kollektivtransporttilbodet er blitt markert forbetra dei siste åra. For heile landet sett under eitt er det 30 prosent som har et svært godt tilbod, det vil seie minst fire avgangar per time og mindre enn ein kilometer til nærmaste haldeplass. Dette er ein auke på fire prosentpoeng frå 2009, seier statssekretær John-Ragnar Aarset i Samferdseldepartementet.

Rekordstor kollektivsatsing - 22 milliarder kroner

– Regjeringen vil i 2015 satse mer på kollektivtrafikk enn noen gang før. På mindre enn ett år har vi fått til en budsjettvekst på nær 12 prosent sammenlignet med regjeringen Stoltenbergs budsjettforslag for 2014. Vi prioriterer tydelige satsinger som bedrer hverdagsreisen for pendlerne, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Flere aktuelle saker om Kollektivtransport

Dokumenter

Handlingsplan for kollektivtransport

Handlingsplanen for kollektivtransport er utarbeidd av Samferdselsdepartementet. Planen gjev eit bilete av korleis regjeringa vil arbeide for å styrkje miljøvennlege og arealeffektive transportløysingar.

Finn dokument

Her kan du søke etter ulike dokumenter om kollektivtransport.

Kontakt

Kollektiv- og yrkestransportseksjonen

Telefon: 22 24 82 41
Adresse: Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59 (R5), Oslo