Transport og kommunikasjon

Kollektivtransport

Ansvaret for kollektivtransporten er delt mellom stat, fylkeskommune og kommune. Disse bidrar i ulik grad til infrastruktur, planlegging og kjøp av kollektivtransporttjenester som er bedriftsøkonomisk ulønnsomme. Staten har et overordnet ansvar for transportpolitikken og fastsetter rammebetingelsene. Staten har også ansvaret for riksveger og det nasjonale jernbanenettet, mens fylkeskommunene har ansvaret for den lokale kollektivtransporten innenfor hvert fylke.

Trikkeholdeplass.

Kollektivtransport - ansvar og rabattordninger

En oversikt over ansvaret for den lokale kollektivtransporten, herunder skole- og studentrabatten, ungdomskortet, de landsomfattende sosiale rabattordningene og TT-kjøring.

Havn

Kystruten Bergen-Kirkenes

Samferdselsdepartementet har løyveansvaret for kystruten Bergen-Kirkenes og kjøper sjøtransporttjenester på strekningen.

Gul buss.

Byvekstavtaler og belønningsavtaler

For å hindre at veksten i persontransport skjer med bil og bidrar til økt forurensning og dårligere framkommelighet, vil regjeringen at flere skal gå, sykle og benytte kollektivtrafikken.

Aktuelt nå

Bodø og Ålesund: 30 millionar kroner til grøn byutvikling og god framkome

Regjeringa foreslår at Bodø og Ålesund blir tildelt 15 millionar kroner kvar for å fremje klima- og miljøvenleg byutvikling, gjennom å styrkje satsinga på kollektivtransport, sykling og gonge. Det er lagt opp til at dei to byane deler likt på 30 millionar kroner, som er midlane som er sett av for 2022. Utbetalinga i 2022 vil vere ei eingongsutbetaling.

Statlege midlar til reduserte bompengar kan nyttast til betre kollektivtransport

– For å få passasjerane tilbake etter pandemien, må vi gjere det meir attraktivt å velje kollektivtransport framfor bil, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Regjeringa opnar derfor opp for meir fleksibel bruk av tilskotsmidlar i byvekstavtalane. Samstundes skal bruksfordelar for elbilar i by vurderast. – Dei grepa vi no tek kan styrke konkurransekrafta og finansieringsgrunnlaget til kollektivtransporten, seier Nygård.

Dokumenter

Nasjonal transportplan 2022-2033

Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2022–2033 er en plan for hvordan man de neste tolv årene skal arbeide i retning av det overordnede målet for transportsektoren, som er: Et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050. Transportplanen gir rammene for utviklingen av transportsystemet og –tilbudet i tolvårsperioden, med spesiell vekt på prioriteringer i de første seks årene.