Kollektivtransport

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Ansvaret for lokal kollektivtransport er delt mellom stat, fylkeskommune og kommune. Staten har overordnet ansvar for transportpolitikken, fastsetter rammebetingelser, finansierer viktig infrastruktur og står for kjøp av kollektivtransporttjenester som er bedriftsøkonomisk ulønnsomme.

Kystruten Bergen-Kirkenes

Samferdselsdepartementet har løyveansvaret for kystruten Bergen-Kirkenes og kjøper sjøtransporttjenester på strekningen.

Honnørrabatt

Honnørreisende, barn og vernepliktige kan få 50 prosent rabatt på enkeltbilletter. Ordningene gjelder kun for kollektivtransport som får støtte av staten.

Belønningsordningen

Belønningsordningen for kollektivtransport i større byområder skal bidra til å dempe veksten i behovet for motorisert transport og øke antallet kollektivreiser på bekostning av reiser med privatbil.

Aktuelt nå

Tiltak for betre kollektivtransport i byområda: 980 av 1 380 millionar kroner er fordelt

- Regjeringa ønskjer å stimulere til betre framkome, miljø og helse i storbyområda. For mange er privatbil i dag det beste alternativet for å få kvardagen til å gå i hop. Desse må få eit betre alternativ. Vi vil auke valfridomen for dei reisande, slik at fleire vel å gå, sykle eller reise kollektivt. Midlane frå den såkalla Belønningsordninga legg til rette for dette, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Statsbudsjettet 2016: Kollektivsatsinga - 22,8 milliardar kroner til effektiv og miljøvenleg persontransport

- Regjeringa prioriterer kvardagsreisene for pendlarane og transportløysingar som fremjar gode bymiljø. Derfor held vi fram med det høge nivået på kollektivsatsing i 2016 budsjettet, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Ny rapport om framtidas transportbehov i Oslo-området: Store grep er nødvendig for å løse utfordringene

- Prognosene tilsier en fortsatt sterk befolkningsvekst i hovedstadsregionen. Dette vil legge press på transportsystemet både for person- og godstransport. Regjeringen arbeider med flere tiltak for å løse disse utfordringene. Men dersom vi skal legge til rette for et godt og effektivt transportsystem i Oslo-området på lengre sikt, viser denne utredningen at det er nødvendig med store, kostnadskrevende grep. På den annen side går det fram av beregningene at det vil lønne seg for samfunnet å bygge ut prosjektene som anbefales i utredningen.

Flere saker om Kollektivtransport

Dokumenter

Handlingsplan for kollektivtransport

Handlingsplanen for kollektivtransport er utarbeidd av Samferdselsdepartementet. Planen gjev eit bilete av korleis regjeringa vil arbeide for å styrkje miljøvennlege og arealeffektive transportløysingar.

Veileder - omslag

Veileder

79 råd og vink for utvikling av kollektivtransport i regionene

Veilederen «79 råd og vink for utvikling av kollektivtransport i regionene» beskriver hvordan en kan oppnå best mulig brukervennlig og sømløs kollektivtransport for pengene. Alle som har ansvar for eller arbeider med kollektivtransport får råd om løsninger som har mye å si for dens kvalitet og kostnader.

Finn dokument

Her kan du søke etter ulike dokumenter om kollektivtransport.

Kontakt

Kollektiv- og yrkestransportseksjonen

Telefon: 22 24 82 41
Adresse: Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59 (R5), Oslo

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren innholder ulovlige tegn!

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.