Lokal kollektivtransport - ansvarsforhold, rabattordninger og TT-kjøring

En oversikt over ansvaret for den lokale kollektivtransporten, herunder skole- og studentrabatten, ungdomskortet, de landsomfattende sosiale rabattordningene og TT-kjøring.

Ansvar

Det er fylkeskommunene og Oslo kommune som har ansvar for den lokale kollektivtransporten i fylket. Dette inkluderer rutetilbudet, tilskudd og billettpriser.

Statens rolle, utover å fastsette de juridiske rammevilkår gjennom yrkestransportloven, er i utgangspunktet begrenset til de årlige bevilgningene til fylkeskommunene over budsjettet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Staten bidrar også med tilskudd til kollektivtransport i de ni største byområdene gjennom belønningsordningen for bedre kollektivtrafikk og mindre bilbruk. 

Ulike ordninger

Disse ordningene er også en del av den lokale kollektivtransporten og dermed også fylkeskommunens ansvar:

Transport for funksjonshemmede (TT-kjøringen)

Ordningen er tiltenkt å dekke behovet for transport for de personer som ikke kan reise med den ordinære kollektivtransporten.

Honnørrabatt og andre landsomfattende sosiale rabattordninger

De landsomfattende sosiale rabattordningene med 50 prosent rabatt på enkeltbillett gjelder for honnørreisende, barn og vernepliktige/sivile vernepliktige. Ordningene gjelder kun for personer som reiser med tilskuddsberettiget kollektivtransport.

Ungdomskort

Fylkeskommunene har ansvaret for å gi et tilbud om ungdomskort. Ordningen retter seg generelt mot ungdom fra og med 16 til og med 19 år, dvs. mot ungdom som i all hovedsak er elever i den videregående skole.

 

Skole- og studentrabattordningen

Rabattordningen for studenter og skoleelever skal bidra til å gjøre kollektivtransport mer attraktiv for ungdom for dermed å skape gode reisevaner for denne målgruppen for fremtiden.