Kollektivtransport - ansvar og rabattordninger

En oversikt over ansvaret for den lokale kollektivtransporten, herunder skole- og studentrabatten, ungdomskortet, de landsomfattende sosiale rabattordningene og TT-kjøring.

Staten fastsetter rammevilkår for kollektivtransporten, og yter tilskudd til persontransport på det nasjonale jernbanenettet, flyruter på kortbanenettet, riksvegferger og kystruten Bergen–Kirkenes (Hurtigruten). Statens økonomiske ansvar for lokal kollektivtrafikk er i utgangspunktet  knyttet til de årlige rammeoverføringene til fylkeskommunene som bevilges over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett. Siden 2004 har staten i tillegg bidratt med tilskudd til lokal kollektivtransport gjennom Belønningsordningen for bedre kollektivtrafikk og mindre bilbruk i byområdene. Det vises videre til ordningen med bymiljøavtaler/byvekstavtaler, som også omfatter statlige overføringer til lokal kollektivtransport.

Fylkeskommunene og Oslo kommune har ansvaret for den lokale kollektivtransporten i fylket. De yter tilskudd til lokale ruter med buss, båt (unntatt riksvegferger), trikk, T-bane og bybane, og de bestemmer omfanget av rutetilbudet og takster med mer. Fylkeskommunene gir etter delegasjon fra departementet også løyve til fylkesgrensekryssende båtruter og bussruter (ekspressbusser).

TT-ordningen

Den tilrettelagte transporten for funksjonshemmede (TT-ordningen) er et særskilt transporttilbud for dem som på grunn av bevegelseshemming ikke kan benytte ordinær kollektivtransport. Transporttilbudet inngår som del av det lokale kollektivtransporttilbudet som fylkeskommunene og Oslo kommune har ansvaret for. Fylkeskommunene og Oslo kommune utformer regelverk og finansierer og driver ordningen. De bestemmer blant annet omfanget av ordningen, hvordan tilbudet skal gis, hvem som skal prioriteres og egenandeler med mer. At den enkelte fylkeskommune selv utformer regelverket, medfører at TT-ordningen i likhet med det øvrige kollektivtransporttilbudet varierer fra fylke til fylke. Kommunene har i de fleste fylker ansvaret for å godkjenne brukere som kan få TT-reiser, etter retningslinjer gitt av den enkelte fylkeskommune.

Samferdselsdepartementet har flere ganger fått utarbeidet statusrapporter om TT-tilbudet. Den siste er fra 2019 og finnes her.

Kommersielle ruter

Fylkesgrensekryssende bussruter – ekspressbusser – mottar som hovedregel ikke offentlig tilskudd, men drives på kommersielt grunnlag. De har ingen plikt til å tilby rabattene som omtales nedenfor, og kan dermed ha andre rabattordninger enn ruter som mottar tilskudd fra fylkeskommunen. Også andre ruter drives på kommersielt grunnlag, som Flytoget, diverse flybusser, en rekke innenlands flyruter, samt internasjonale ruter med buss, båt og fly.

Rabattordninger

Rabattordningene beskrevet under er minstekrav fastsatt av staten og gjelder for reiser innenlands. Fylkeskommunene og transportselskapene har mulighet til å tilby bedre rabattordninger, slik at de reisende kan oppleve noe ulik praktisering av ordningene.

Tilleggsytelser som soveplass, lugar m.m. betales etter ordinære takster, selv om man ellers har krav på rabattert billett. Rabattordningene gjelder heller ikke for billett for kjøretøy på ferje.

I tillegg til det som er beskrevet under, kan du få nærmere informasjon av det enkelte transportselskap.

Sosiale rabattordninger på kollektivtransport - barn, honnør og vernepliktige

Landsomfattende sosiale rabattordninger med 50 prosent rabatt på enkeltbillett gjelder for barn, honnørreisende og vernepliktige. Ordningene gjelder som hovedregel på kollektivtransport som mottar offentlig tilskudd, og mot fremvisning av legitimasjon med bilde. Rabattordningene gjelder for fylkeskommunale ruter med buss, båt og T-bane, trikk/bybane, fylkes- og riksvegferjer, samt flyruter som mottar offentlig tilskudd.

For jernbane og flyruter som mottar offentlig tilskudd gjelder rabattordningene barn og honnørreisende. Takster for vernepliktige på tog reguleres av egne avtaler mellom togoperatørene og Forsvaret. Barnerabatt gjelder fra minimum fylte 4 år inntil fylte 16 år. Barn under 4 år reiser gratis hvis det ikke kreves egen sitteplass.

Rabatten for vernepliktige omfatter personell i førstegangstjeneste. Det kan fastsettes en minstetakst for vernepliktige.

Honnørrabatt gjelder for

  • personer over 67 år
  • personer som mottar uførepensjon etter folketrygdloven med uføregrad 50 prosent eller mer, samt EØS-borgere med tilsvarende uføretrygd fra et annet EØS-land
  • personer som er blinde
  • for ektefelle eller partner (registrert i henhold til Partnerskapsloven) som reiser i følge med person med honnørbillett.

Honnørrabatt til reisende under 67 år gis mot fremvisning av tilleggslegitimasjonskort og legitimasjon med bilde.

Med bakgrunn i departementets reviderte fortolkning av EU-forordning nr. 492/2011 artikkel 7 (2), er Rundskriv N-3/95 erstattet av Rundskriv N-3/2019, med virkning fra 29. november 2019. Av det nye rundskrivet fremgår det nå tydelig at honnørrabatten også skal omfatte EØS-borgere med en varig lovbestemt trygdeytelse basert på minst 50 prosent uføretrygd fra en offentlig trygdeordning i et annet EØS-land, tilsvarende norsk Folketrygd.

NAV utsteder kortet ved innvilgelse av uførepensjon over 50 prosent. Kortet utstedes også av NAV for EØS-borgere som kan dokumentere varig offentlig uføretrygd over 50 prosent fra et annet EØS-land, tilsvarende uføretrygd fra Folketrygden. Ved mistet eller skadet kort kan NAV kontaktes på telefon 55 55 33 33, eller hvis du har norsk fødselsnummer eller D‑nummer, ved å sende beskjed til NAV gjennom en tjeneste som heter "Send beskjed til NAV" på www.nav.no. For blinde uten uførepensjon utstedes tilleggslegitimasjonskortet av Norges Blindeforbund.

Honnørrabatt til personer med døvblindhet og gratis reise for én ledsager gis mot fremvisning av tilleggslegitimasjonskort som distribueres gjennom Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (tlf. 77 75 58 30 eller www.dovblindhet.no).

Ordningen med gratis reise for ledsager gjelder ikke på fly.

Ungdomskort

Fylkeskommunene har ansvar for å gi tilbud om ungdomskort. Ordningen gjelder for ungdom fra 16 til og med 19 år, dvs. ungdom som i all hovedsak er elever i den videregående skole.

Ungdomskortene gir rett til et ubegrenset antall reiser innen et fylke, normalt for en måned. Kortene gjelder på kollektivtransport som mottar fylkeskommunalt tilskudd (dvs. ikke for eksempel NSB, riksvegferjer og kommersielle ekspressbusser) og mot fremvisning av legitimasjon. En del fylkeskommuner har likevel inngått avtaler med andre aktører, blant annet med NSB og riksvegfergene, om at kortene også skal gjelde for disse transportmidlene.

Skoleelever og studenter

Rabattordningen for skoleelever og studenter skal bidra til å gjøre kollektivtransport mer attraktiv for ungdom for dermed å skape gode reisevaner for denne målgruppen for fremtiden. Ordningen har derfor en ungdomsprofil. 

Den statlige bevilgningen til denne ordningen skal dekke 40 prosent rabatt på periodekort for skoleelever og studenter under 30 år. Rabatten gjelder på kollektivtransport som mottar fylkeskommunalt tilskudd og NSB mot fremvisning av legitimasjon. Det vil ellers være variasjoner mellom fylkene med hensyn til hvorvidt deltidsstudenter gis rabatt og i hvilken grad ordningen tilbys skoleelever/studenter over 30 år eller som befinner seg på andre steder enn studiestedet.

Med skoleelever og studenter menes elever og studenter som har studier på fagskole-, høyskole- og universitetsnivå som hovedbeskjeftigelse, og som ikke mottar lønn i forbindelse med studiene. Lærestedet skal være offentlig godkjent.

For elever i videregående skole vil gratis skoleskyss og ordningen med ungdomskort fange opp de daglige reiser til/fra undervisningsstedet.