Kyst

En god maritim infrastruktur er viktig for effektiv sjøtransport og verdiskaping og bosetting langs hele kysten.

Havn i Nord-Norge

Farleder og havner

Farledene er sjøens veier og er sammen med havnene en forutsetning for effektiv sjøtransport.

Båt lastes i havn

Statens beredskap mot akutt forurensning

Det operative ansvaret for statens beredskap mot akutt forurensning er delegert til Kystverket.

Skipsradar

Sjøsikkerhet

Nærings- og fiskeridepartementet har ansvar for maritim infrastruktur og tjenester for sikker sjøtrafikk. Kystverket er utøvende fagetat.

Relaterte tema

Snarveier