Kyst

En god maritim infrastruktur er viktig for effektiv sjøtransport og for verdiskaping og bosetting langs hele kysten. Det er en nasjonal målsetning å få mer gods over på kjøl. Samferdselsdepartementets ansvarsområder inkluderer farleder langs kysten og til de viktigste havnene, statlige fiskerihavner, kystkultur, forebyggende sjøsikkerhet, statlig beredskap mot akutt forurensning og sektoransvar for hav- og kystmiljø.

Havn i Nord-Norge

Farleder og havner

Farledene er sjøens veier og er sammen med havnene en forutsetning for effektiv sjøtransport.

Båt lastes i havn

Statens beredskap mot akutt forurensning

Samferdselsdepartementet har ansvar for statens beredskap mot akutt forurensning, mens det operative ansvaret er delegert til Kystverket.

Skipsradar

Sjøsikkerhet

Samferdselsdepartementet har ansvar for maritim infrastruktur og tjenester for sikker sjøtrafikk. Kystverket er utøvende fagetat.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Innspillsmøte om ubåtvraket U-864

Ekspertutvalget for ubåtvraket U-864, som ligger utenfor Fedje, inviterer til innspillsmøte 22. september. Formålet er at flest mulig interessenter skal få gi sine innspill i saken. Påmelding er 10. september.

Dokumenter

Melding til Stortinget: Heilskapleg nasjonal plan for bevaring av viktige område for marin natur

Havnasjonen Noreg har interesse av å halde ved lag og vidareutvikle rolla som ein ansvarleg forvaltar av havet. Tiltak for bevaring, berekraftig bruk og kunnskapsoppbygging er sentrale komponentar i ei heilskapleg havforvaltning. Marine verneområde og andre effektive arealbaserte bevaringstiltak skal bidra til å ta vare på viktig undervassnatur og økologiske funksjonar. Det er samanheng mellom eit rikt naturmangfald og biologisk produksjon, økosystemtenester som gir potensial for hausting, og verdiskapinga vi får frå å hauste av fornybare ressursar. Regjeringa ser med denne meldinga framover mot vidareutvikling av den delen av havforvaltninga som handlar om bevaring av viktige område for marin natur.

Hurtigvalg

Kontakt

Kyst- og miljøavdelingen (KMA)

Telefon: 22 24 80 90
Adresse: Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59 (R5), Oslo