Kyst

En god maritim infrastruktur er viktig for effektiv sjøtransport og for verdiskaping og bosetting langs hele kysten. Det er en nasjonal målsetning å få mer gods over på kjøl. Samferdselsdepartementets ansvarsområder inkluderer farleder langs kysten og til de viktigste havnene, statlige fiskerihavner, kystkultur, forebyggende sjøsikkerhet, statlig beredskap mot akutt forurensning og sektoransvar for hav- og kystmiljø.

Havn i Nord-Norge

Farleder og havner

Farledene er sjøens veier og er sammen med havnene en forutsetning for effektiv sjøtransport.

Båt lastes i havn

Statens beredskap mot akutt forurensning

Samferdselsdepartementet har ansvar for statens beredskap mot akutt forurensning, mens det operative ansvaret er delegert til Kystverket.

Skipsradar

Sjøsikkerhet

Samferdselsdepartementet har ansvar for maritim infrastruktur og tjenester for sikker sjøtrafikk. Kystverket er utøvende fagetat.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Nasjonal transportplan 2022-2033

Sjøtransporten skal bli meir effektiv, trygg og klima- og miljøvenleg

- Noreg har ein langstrakt kyst. Her finn ein både arbeidet, reisevegen og matfatet til mange nordmenn. Vi er avhengige av god infrastruktur også til sjøs. Derfor legg vi opp til å bruke til saman rundt 33 milliardar kroner i ny Nasjonal transportplan. Det skal gi effektive hamner og transportkorridorar, samt god beredskap mot akutt forureining, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Dokumenter

Prop. 87 L (2020–2021)

Klima- og miljødepartementet legger frem et forlag om endring av forurensningsloven § 76. Forslaget går ut på å etablere en lovhjemmel om avsavnsrente etter § 76 første ledd, første og andre punktum i perioden fra utgiftene til forurensningsmyndigheten påløper og frem til betaling eller til forsinkelsesrenter begynner å løpe (avsavnsrente). Ved beregning av avsavnsrente foreslås det at pengemarkedsrenten tillagt fire prosentpoeng benyttes som rentesats. Med pengemarkedsrente menes i dag vanligvis NIBOR (Norwegian Interbank Offered Rate), som skal gjenspeile renten på usikrede lån mellom bankene. Formålet er å gi forurensningsmyndigheten en reell dekning av rentetapet i tråd med prinsippene om at forurenser skal betale og at skadelidte skal ha full erstatning.

Hurtigvalg

Kontakt

Kyst- og miljøavdelingen (KMA)

Telefon: 22 24 80 90
Adresse: Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59 (R5), Oslo