Utredning om obligatorisk småbåtregister

Sjøfartsdirektoratet fikk i februar 2023 i oppdrag av Nærings- og fiskeridepartementet å utrede om det bør opprettes et obligatorisk småbåtregister. Oppdraget var todelt. I del 1 vurderes det om det bør opprettes et obligatorisk småbåtregister, og hva som vil være en hensiktsmessig avgrensing av et slikt register. I del 2 vurderes innretning og plassering.