Statens beredskap mot akutt forurensning

Det operative ansvaret for statens beredskap mot akutt forurensning er delegert til Kystverket.

Hensikten med den statlige beredskapen mot akutt forurensning er å hindre eller begrense miljøskade som følge av akutt forurensning i norske havområder eller på norsk territorium.

Forurenseren er ansvarlig

Det er den som er ansvarlige for forurensingen som også har ansvar for å ha beredskap og å aksjonere ved akutte utslipp. Den statlige beredskapen er rettet inn mot større tilfeller av akutt forurensning som ikke håndteres av ansvarlig forurenser. Staten kan også overta aksjoner der den private eller kommunale beredskapen er utilstrekkelig.

24-timers beredskapsvakt

Skipsfarten har ikke krav om å ha egen beredskap, og statens beredskap er derfor først og fremst dimensjonert for å bekjempe akutt forurensning fra skip. Kystverket har 24-timers beredskapsvakt, øvet personell og beredskapsutstyr lagret i depoter på land, på egne fartøy og på Kystvaktens fartøy.

Den statlige beredskapen mot akutt forurensning skal være basert på kunnskap om miljørisiko. Dette innebærer, i likhet med beredskap på andre samfunnsområder, at en ikke tar utgangspunkt i verst tenkelige tilfelle. Ulykkesscenarioene som er lagt til grunn for dimensjonering, omfatter likevel store utslipp fra skip og alvorlig forurensning langs norskekysten. Kystverket la i 2022 frem en oppdatert miljørisiko- og beredskapsanalyse for norskekysten. Denne analysen er grunnlaget for arbeidet med dimensjonering og innretning på den statlige beredskapen.

Internasjonalt samarbeid

For å kunne håndtere store, akutte forurensingshendelser, er vi avhengige av internasjonal assistanse. Norge er part i flere internasjonale avtaler om samarbeid om beredskap og respons ved akutt forurensning. Norge deltar også i annet internasjonalt samarbeid innenfor området beredskap mot akutt forurensning, blant annet innen EU, Arktisk råd og FNs sjøfartsorganisasjon IMO.

Kystverket i Horten

I Horten har Kystverket et eget senter for testing av oljevernberedskap.