Vei

Et godt utbygd og vedlikeholdt veinett er en av de viktigste forutsetningene for verdiskaping og bosetting.

Elsparkesykler parkert

Noen tips om bruk av elsparkesykler

Elsparkesykler har blitt populære i flere byer, men samtidig er det utfordringer med uvettig bruk og kjøring. Her er derfor noen enkle tips – som kan oppsummeres slik: Bruke vett og forstand i trafikken!

Biler på bru

EUs mobilitetspakke

Mobilitetspakken er EUs nye store regelverkspakke for veitransport, med forslag til hvordan fremtidens europeiske veitransportsystem skal se ut. Norge arbeider aktivt for å påvirke utformingen av de endelige reglene.

Fylkesvei

Overføring av fylkesvegane

Fylka skal administrere fylkesvegane

– Regjeringa har konkludert med at ansvaret for å administrere fylkesvegane skal overførast til dei nye fylkeskommunane. Det er fylka som har det juridiske og økonomiske ansvaret for vegane, og ei overføring av fylkesvegadministrasjonen vil styrke fylkeskommunane i arbeidet med fylkesvegane, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Aktuelt nå

Samferdselsbudsjettet 2020

Meir veg for pengane

- Regjeringa bygger landet for framtida og det blir skapt nye jobbar i bygd og by. Trygge og gode vegar er ein føresetnad for å få det til. I 2020 skal vi fortsette å satse stort på veg. Vi skal opne mye ny veg, blant anna 55 kilometer firefelts motorveg, samstundes som vi skal vedlikehalde vegane vi allereie har. I budsjettforslaget sett vi òg av 100 millionar kroner til ei ny tilskotsordning for utbetring av fylkesvegar som er viktige for næringstransporten. Slik får vi varer heilt frå fabrikken til kundane, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Regjeringa legg fram lovendringar som legg til rette for overføringa av fylkesvegadministrasjonen til fylka

- Overføring av fylkesvegadministrasjonen frå Statens vegvesen til fylka er ein del av regionreforma, og vil styrke fylkeskommunane i arbeidet med fylkesvegane. I dag foreslår vi dei lovendringane som er nødvendig for å gjennomføre overføringa, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Dokumenter

Nasjonal transportplan 2014-2023

Nasjonal transportplan (NTP) legger grunnlaget for helhetlige politiske vurderinger, effektiv virkemiddelbruk og styrking av samspillet mellom transportformene.

Reformer i veisektoren

Meld. St. 25 (2014-2015)

Meldingen gir en presentasjon av et nytt utbyggingsselskap for veg, med oppgaver, portefølje, finansiering og selskapsform. Meldingen gir også et rammeverk for offentlig-privat-samarbeid (OPS) i transportsektoren, og omtaler bompengereformen som omfatter omorganisering av bompengeselskapene og utstederrollen, rentekompensasjonsordning for bompengelån, endringer i Statens vegvesens oppgaver og gjennomgang av takst- og rabattsystemet.

Kontakt

Vegseksjonen

Telefon: 22 24 80 90
Adresse: Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59 (R5), Oslo

Til toppen