Veg

Et godt utbygd og vedlikeholdt vegnett er en av de viktigste forutsetningene for verdiskaping og bosetting.

Tømmertransport

Stadig nye veistrekninger godkjent for modulvogntog

Det er en ekstraordinær veilisteoppdatering fra Vegdirektoratet som nå er kommet. Flere strekninger vil åpne for modulvogntog etter hvert, og innen 1. april vil de fleste søknadene være ferdig behandlet. Mellom 60 og 70 konkrete strekninger skal vurderes etter de nye kriteriene.

Veg sett fra bilrute

Trafikksikkerhet

Grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge er det vi kaller nullvisjonen: Vi skal ikke ha ulykker med drepte eller hardt skadde i trafikken. Du og andre trafikanter har sammen med myndighetene ansvar for trafikksikkerheten.

Biler på bro

Vegnettet i Norge

Mesteparten av innenriks transportarbeid utføres på vegnettet, som utgjør grunnstrukturen i transportsystemet i Norge. Vegtransporten er fleksibel. I store geografiske og markedsmessig viktige områder er det i realiteten ikke noe alternativ til vegtransport.

Aktuelt nå

Nasjonal transportplan 2018-2029

Nye veiprosjekt over hele landet og fortsatt satsing på vedlikehold

- God infrastruktur binder landet sammen. Med Nasjonal transportplan 2018-2029 legger vi opp til en ambisiøs plan for det norske veisystemet. Rekordhøye investeringer vil bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet for både personer og gods i hele landet. Samtidig må vi fortsette arbeidet med å få ned kostnadsnivået. Vi ser positive resultat, men er ikke i mål, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Nasjonal transportplan 2018-2029

Mer veiutbedring for pengene

- For å øke fleksibiliteten og gjøre det enklere å utbedre en del veistrekninger, lanserer vi i Nasjonal transportplan såkalte utbedringsstrekninger. På disse strekningene vil Vegvesenet ha større handlingsrom til hvor og hvilke tiltak som settes inn. Vi setter av 36,8 milliarder kroner som skal gå til utbedring av lengre strekninger på det norske veinettet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Dokumenter

Nasjonal transportplan 2014-2023

Nasjonal transportplan (NTP) legger grunnlaget for helhetlige politiske vurderinger, effektiv virkemiddelbruk og styrking av samspillet mellom transportformene.

Reformer i veisektoren

Meld. St. 25 (2014-2015)

Meldingen gir en presentasjon av et nytt utbyggingsselskap for veg, med oppgaver, portefølje, finansiering og selskapsform. Meldingen gir også et rammeverk for offentlig-privat-samarbeid (OPS) i transportsektoren, og omtaler bompengereformen som omfatter omorganisering av bompengeselskapene og utstederrollen, rentekompensasjonsordning for bompengelån, endringer i Statens vegvesens oppgaver og gjennomgang av takst- og rabattsystemet.

Finn dokument

Søk etter høringer, lover, rapporter, meldinger til Stortinget og andre dokumenter om veg og vegtrafikk.

Kontakt

Vegseksjonen

Telefon: 22 24 81 97
Adresse: Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59 (R5), Oslo

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren inneholder ulovlige tegn! Prøv å fjerne spesialtegn.

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.