Vei

Et godt utbygd og vedlikeholdt veinett er en av de viktigste forutsetningene for verdiskaping og bosetting.

Elbiler som lades

Norge er elektrisk

Ingen land i verden har flere elbiler per innbygger enn Norge. Ved utgangen av oktober 2019 var det registrert over 250.000 elbiler her i landet, noe som tilsvarer omkring ni prosent av den totale norske bilparken.

Biler på bru

EUs mobilitetspakke

Mobilitetspakken er EUs store regelverkspakke for veitransport, som legger rammene for hvordan fremtidens europeiske veitransportsystem skal se ut. Norge arbeider aktivt for å medvirke til utformingen av reglene.

Aktuelt nå

Nasjonal transportplan 2022-2033

En veisatsing for hele landet

- Vi er avhengig av veiene våre i Norge. De er livsnerven for folks hverdag og næringslivets konkurranseevne. Vi skal ha trygge, trafikksikre og velfungerende veier i hele landet. I ny Nasjonal transportplan satser vi derfor på veiene. Vi har også opprettet en ny tilskuddsordning for fylkesveiene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Nasjonal transportplan 2022-2033

Heilt nye vegar til Nye Veier

– Nye Veier har vore ein suksess. Med prosjekta dei har i dag, vil selskapet ha auka lønsemda med nesten 60 milliardar kroner. Vi vel no å gi dei 11 nye strekningar. Det er strekningar i heile landet. Samstundes tek vi sikte på å overføre Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 til dei. Det vil vere historisk om eit vegselskap endar opp med å bygge ut jernbane, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Dokumenter

Nasjonal transportplan 2022-2033

Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2022–2033 er en plan for hvordan man de neste tolv årene skal arbeide i retning av det overordnede målet for transportsektoren, som er: Et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050. Transportplanen gir rammene for utviklingen av transportsystemet og –tilbudet i tolvårsperioden, med spesiell vekt på prioriteringer i de første seks årene.

Prop. 95 S (2020–2021)

Proposisjonen omhandler utbygging og finansiering av Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 2 i Agder. I fase 2 prioriteres gjennomføringen av prosjektet E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen i Kristiansand. I tillegg foreslås midler til tiltak for bl.a. kollektivtrafikk, sykkel og gange. Pakken er planlagt finansiert med bompenger og statlige, fylkeskommunale og kommunale midler.

Kontakt

Veiseksjonen (VS)

Telefon: 22 24 80 90
Adresse: Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59 (R5), Oslo