Vei

Et godt utbygd og vedlikeholdt veinett er en av de viktigste forutsetningene for verdiskaping og bosetting.

Elbiler som lades

Norge er elektrisk

Ingen land i verden har flere elbiler per innbygger enn Norge. Ved utgangen av oktober 2019 var det registrert over 250.000 elbiler her i landet, noe som tilsvarer omkring ni prosent av den totale norske bilparken.

Biler på bru

EUs mobilitetspakke

Mobilitetspakken er EUs store regelverkspakke for veitransport, som legger rammene for hvordan fremtidens europeiske veitransportsystem skal se ut. Norge arbeider aktivt for å medvirke til utformingen av reglene.

Fylkesvei

Overføring av fylkesvegane

Fylka skal administrere fylkesvegane

Regjeringa har konkludert med at ansvaret for å administrere fylkesvegane skal overførast til dei nye fylkeskommunane. Det er fylka som har det juridiske og økonomiske ansvaret for vegane, og ei overføring av fylkesvegadministrasjonen vil styrke fylkeskommunane i arbeidet med fylkesvegane.

Aktuelt nå

600 millioner ekstra til drift og vedlikehold av veier over hele landet

- Vi har fulgt opp Stortingets vedtak om å bevilge 600 millioner kroner ekstra til Statens vegvesen. Nå er fordelingen av de ekstra midlene klar, med vedlikeholdsprosjekter over hele landet. På denne måten bidrar vi til å opprettholde økonomisk aktivitet i en spesiell tid, samtidig som vi forbedrer veiene våre, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Nå blir det gjennomsnittsmåling av fart i Mælefjellstunnelen og Ålesundstunnelene

Mandag 6. april klokken 12 starter gjennomsnittsmålingene av fart i Mælefjellstunnelen og Ålesundstunnelene. – Jeg er glad for at vi nå tar det i bruk i disse tunnelene. Gjennomsnittsmåling av fart begrenser antallet drepte og hardt skadde med 50 prosent på ulykkesutsatte strekninger, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Dokumenter

Nasjonal transportplan 2018–2029

Nasjonal transportplan (NTP) legger grunnlaget for helhetlige politiske vurderinger, effektiv virkemiddelbruk og styrking av samspillet mellom transportformene.

Reformer i veisektoren

Meld. St. 25 (2014-2015)

Meldingen gir en presentasjon av et nytt utbyggingsselskap for veg, med oppgaver, portefølje, finansiering og selskapsform. Meldingen gir også et rammeverk for offentlig-privat-samarbeid (OPS) i transportsektoren, og omtaler bompengereformen som omfatter omorganisering av bompengeselskapene og utstederrollen, rentekompensasjonsordning for bompengelån, endringer i Statens vegvesens oppgaver og gjennomgang av takst- og rabattsystemet.

Kontakt

Veiseksjonen (VS)

Telefon: 22 24 80 90
Adresse: Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59 (R5), Oslo