Veg

Et godt utbygd og vedlikeholdt vegnett er en av de viktigste forutsetningene for verdiskaping og bosetting.

Veireform fremmet i statsråd: Mer effektiv og helhetlig veiutbygging

- Vi foreslår å organisere veisektoren bedre for å realisere flere veiprosjekter – bedre, raskere og billigere. Vi varsler også endringer i opplegget med bompenger, for å spare bilistene for penger ved å effektivisere bompengesektoren og redusere finanskostnadene, sier samferdselsministeren.

Trafikksikkerhet

Grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge er det vi kaller nullvisjonen: Vi skal ikke ha ulykker med drepte eller hardt skadde i trafikken. Du og andre trafikanter har sammen med myndighetene ansvar for trafikksikkerheten.

Vegnettet i Norge

Mesteparten av innenriks transportarbeid utføres på vegnettet, som utgjør grunnstrukturen i transportsystemet i Norge. Vegtransporten er fleksibel. I store geografiske og markedsmessig viktige områder er det i realiteten ikke noe alternativ til vegtransport.

Aktuelt nå

Rolf G. Roverud styreleder i regjeringens nye veiselskap

Samferdselsdepartementet har oppnevnt Rolf G. Roverud som styreleder i selskapet. Øvrige styremedlemmer er Dag Morten Dalen, Eli Giske, Siri B. Hatlen og Harald V. Nikolaisen. – Jeg er svært fornøyd med at vi har fått et godt sammensatt og kompetent styre som er tilpasset selskapets oppgaver og karakter, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Startskudd for "Ny NTP": - En offensiv og fremtidsskuende transportplan

- Nasjonal transportplan (NTP) er det store verktøyet for langsiktig prioritering og samferdselssatsing. H/FrP-regjeringen igangsetter nå arbeidet med ny NTP, og foreslår flere viktige grep. Den formelle planperioden utvides fra 10 til 12 år, og det skal lages et perspektiv mot 2050. Nye samferdselsprosjekter vil fortsatt være en viktig del av NTP, men vi ønsker større oppmerksomhet om vedlikehold, klima og bruk av teknologi. Økt vektlegging av samfunnsøkonomisk nytte, en egen godsstrategi samt en motorveiplan står også på agendaen.

Vedlikeholdsetterslepet reduseres: Rekordmye asfaltvedlikehold i 2015

Vedlikeholdsforfallet på veinettet blir i 2015 redusert for første gang på mange tiår. - Det er gøy å klippe snorer, men jeg mener det er mest ansvarlig å vedlikeholde den infrastrukturen vi allerede har. Derfor har vi valgt en ekstraordinær høy vekst i vedlikehold av tunneler, bruer og asfaltdekke. For første gang på flere tiår vil vedlikeholdsetterslepet på riksveiene bli redusert i 2015. Jeg håper vi nå får endret synet på viktigheten av vedlikehold. Jeg mener det er mer lønnsomt i det lange løp, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Flere aktuelle saker om Veg

Dokumenter

Nasjonal transportplan 2014-2023

Nasjonal transportplan (NTP) legger grunnlaget for helhetlige politiske vurderinger, effektiv virkemiddelbruk og styrking av samspillet mellom transportformene.

Reformer i veisektoren

Meld. St. 25 (2014-2015)

Meldingen gir en presentasjon av et nytt utbyggingsselskap for veg, med oppgaver, portefølje, finansiering og selskapsform. Meldingen gir også et rammeverk for offentlig-privat-samarbeid (OPS) i transportsektoren, og omtaler bompengereformen som omfatter omorganisering av bompengeselskapene og utstederrollen, rentekompensasjonsordning for bompengelån, endringer i Statens vegvesens oppgaver og gjennomgang av takst- og rabattsystemet.

Finn dokument

Søk etter høringer, lover, rapporter, meldinger til Stortinget og andre dokumenter om veg og vegtrafikk.

Kontakt

Vegseksjonen

Telefon: 22 24 81 97
Adresse: Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59 (R5), Oslo