Veg

Et godt utbygd og vedlikeholdt vegnett er en av de viktigste forutsetningene for verdiskaping og bosetting.

Veireform fremmet i statsråd: Mer effektiv og helhetlig veiutbygging

- Vi foreslår å organisere veisektoren bedre for å realisere flere veiprosjekter – bedre, raskere og billigere. Vi varsler også endringer i opplegget med bompenger, for å spare bilistene for penger ved å effektivisere bompengesektoren og redusere finanskostnadene, sier samferdselsministeren.

Trafikksikkerhet

Grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge er det vi kaller nullvisjonen: Vi skal ikke ha ulykker med drepte eller hardt skadde i trafikken. Du og andre trafikanter har sammen med myndighetene ansvar for trafikksikkerheten.

Vegnettet i Norge

Mesteparten av innenriks transportarbeid utføres på vegnettet, som utgjør grunnstrukturen i transportsystemet i Norge. Vegtransporten er fleksibel. I store geografiske og markedsmessig viktige områder er det i realiteten ikke noe alternativ til vegtransport.

Aktuelt nå

Statsbudsjettet 2016: Kraftig vekst i veginvesteringar

– Betre vegar er viktig for næringslivet og folk flest. Redusert reisetid, lågare kostnader for næringslivet og tryggare trafikk er drivkrefter for utvikling av betre infrastruktur. I statsbudsjettet for 2016 får vegsektoren eit kraftig løft, slik at ein både kan byggje meir ny veg og ytterlegare auke vedlikehaldet på eksisterande veg. Det er òg eit viktig bidrag for raskt å skape aktivitet og arbeidsplassar. Løyvingane til planlegging aukar også sterkt – for å leggje til rette for framtidig prioritering av prosjekt i Nasjonal transportplan og for å kunne framskunde prioriterte prosjekt, seier samferdselsminister Ketil Solvik Olsen.

Statsbudsjettet 2016: Vedlikehaldsetterslep blir redusert på veg og bane – med auka løyvingar til fornying, vedlikehald og drift

- Vi må få ein infrastruktur som fungerer på ein slik at måte at dei reisande kan stole på han i kvardagen. Derfor foreslår regjeringa ein kraftig auke i vedlikehald og fornying av veg- og jernbaneinfrastruktur. Dette vil også gi eit viktig bidrag til arbeid og aktivitet. Dei foreslått løyvingane til vedlikehald og fornying ligg vesentleg over det som er lagt til grunn i Nasjonal transportplan, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Ingrid Dahl Hovland ansatt som administrerende direktør i Nye Veier AS

Styret i Nye Veier AS har ansatt Ingrid Dahl Hovland som administrerende direktør i Nye Veier AS. Hun kommer fra stillingen som administrerende direktør i Spenncon AS.

Flere aktuelle saker om Veg

Dokumenter

Nasjonal transportplan 2014-2023

Nasjonal transportplan (NTP) legger grunnlaget for helhetlige politiske vurderinger, effektiv virkemiddelbruk og styrking av samspillet mellom transportformene.

Reformer i veisektoren

Meld. St. 25 (2014-2015)

Meldingen gir en presentasjon av et nytt utbyggingsselskap for veg, med oppgaver, portefølje, finansiering og selskapsform. Meldingen gir også et rammeverk for offentlig-privat-samarbeid (OPS) i transportsektoren, og omtaler bompengereformen som omfatter omorganisering av bompengeselskapene og utstederrollen, rentekompensasjonsordning for bompengelån, endringer i Statens vegvesens oppgaver og gjennomgang av takst- og rabattsystemet.

Finn dokument

Søk etter høringer, lover, rapporter, meldinger til Stortinget og andre dokumenter om veg og vegtrafikk.

Kontakt

Vegseksjonen

Telefon: 22 24 81 97
Adresse: Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59 (R5), Oslo