Transport og kommunikasjon

Vei

Et godt utbygd og vedlikeholdt veinett er en av de viktigste forutsetningene for trafikksikkerhet, verdiskaping og bosetting.

Veibygging

Samferdselsministeren har mottatt Statens vegvesen si tilråding om gjennomføringsrekkefølga for store vegprosjekt dei neste åra

- Sjølv om signala er tydelege på at det kan bli mindre pengar til samferdsel framover enn tenkt, skal det byggast ei rekke nye vegar framover. Men den økonomiske situasjonen Norge står i, gjer det er viktigare en nokosinne å få mest mogleg samferdsel for pengane, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. – I dag har eg fått eit viktig fagleg innspel som eg vil ta med meg vidare når eg etter kvart må gjere vanskelege prioriteringar.

Aktuelt nå

Innspill til utredning om organisering av veisektoren

Samferdselsdepartementet holdt 23. juni 2022 et innspillsmøte om organisering av veisektoren. Samtidig ba departementet om skriftlige innspill til det videre arbeidet. Disse innspillene er nå tilgjengelig.

Statens vegvesen skal se nærmere på bruksfordelene for elbiler i byområder

– Kollektivtransporten er i en krevende omstillingsperiode etter pandemien, og vi må se nærmere på ulike virkemidler som kan få flere til å velge kollektivtransport. Fordelene ved bruk av elbiler i byene kan ha bidratt til at flere velger bilen i dag, og vi ber derfor nå Statens vegvesen om å vurdere bruksfordelene for elbiler i og i nærheten av byområdene, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Dokumenter

Nasjonal transportplan 2022-2033

Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2022–2033 er en plan for hvordan man de neste tolv årene skal arbeide i retning av det overordnede målet for transportsektoren, som er: Et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050. Transportplanen gir rammene for utviklingen av transportsystemet og –tilbudet i tolvårsperioden, med spesiell vekt på prioriteringer i de første seks årene.

Kontakt

Veiseksjonen (VS)

Telefon: 22 24 80 90
Adresse: Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59 (R5), Oslo