Vei

Et godt utbygd og vedlikeholdt veinett er en av de viktigste forutsetningene for verdiskaping og bosetting.

Elbiler som lades

Norge er elektrisk

Ingen land i verden har flere elbiler per innbygger enn Norge. Ved utgangen av oktober 2019 var det registrert over 250.000 elbiler her i landet, noe som tilsvarer omkring ni prosent av den totale norske bilparken.

Biler på bru

EUs mobilitetspakke

Mobilitetspakken er EUs store regelverkspakke for veitransport, som legger rammene for hvordan fremtidens europeiske veitransportsystem skal se ut. Norge arbeider aktivt for å medvirke til utformingen av reglene.

Fylkesvei

Overføring av fylkesvegane

Fylka skal administrere fylkesvegane

Regjeringa har konkludert med at ansvaret for å administrere fylkesvegane skal overførast til dei nye fylkeskommunane. Det er fylka som har det juridiske og økonomiske ansvaret for vegane, og ei overføring av fylkesvegadministrasjonen vil styrke fylkeskommunane i arbeidet med fylkesvegane.

Aktuelt nå

Utbygging E6 Kvænangsfjellet

Nye Veier bygger ut E6 Kvænangsfjellet – utbyggingsavtale er signert

- E6 over Kvænangsfjellet i Nord-Troms er dårlig og stenges ofte om vinteren. Det fører til lange omkjøringer gjennom Finland. Nå kommer det endelig ny vei. Vi har signert veiutbyggingsavtale med Nye Veier AS, som betyr at målene for prosjektet og kostnadsrammene er bestemt. God infrastruktur i Nord-Norge er vesentlig for utviklingen av nordområdene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Alle riksvegferjer i Nord-Noreg blir klimavenlege

- No lyser vi ut eit nytt anbod på ferjesambandet rv. 85 Bognes-Lødingen. I utlysinga sørgjer vi for krav om nullutsleppsteknologi, større båtar og fleire avgangar. Med denne utlysinga er det no stilt krav om klimavenleg teknologi på alle riksvegferjesamband i Nord-Noreg, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Dokumenter

Nasjonal transportplan 2018–2029

Nasjonal transportplan (NTP) legger grunnlaget for helhetlige politiske vurderinger, effektiv virkemiddelbruk og styrking av samspillet mellom transportformene.

Reformer i veisektoren

Meld. St. 25 (2014-2015)

Meldingen gir en presentasjon av et nytt utbyggingsselskap for veg, med oppgaver, portefølje, finansiering og selskapsform. Meldingen gir også et rammeverk for offentlig-privat-samarbeid (OPS) i transportsektoren, og omtaler bompengereformen som omfatter omorganisering av bompengeselskapene og utstederrollen, rentekompensasjonsordning for bompengelån, endringer i Statens vegvesens oppgaver og gjennomgang av takst- og rabattsystemet.

Kontakt

Veiseksjonen (VS)

Telefon: 22 24 80 90
Adresse: Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59 (R5), Oslo