Veg

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Et godt utbygd og vedlikeholdt vegnett er en av de viktigste forutsetningene for verdiskaping og bosetting.

Tømmertransport

Stadig nye veistrekninger godkjent for modulvogntog

Det er en ekstraordinær veilisteoppdatering fra Vegdirektoratet som nå er kommet. Flere strekninger vil åpne for modulvogntog etter hvert, og innen 1. april vil de fleste søknadene være ferdig behandlet. Mellom 60 og 70 konkrete strekninger skal vurderes etter de nye kriteriene.

Trafikksikkerhet

Grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge er det vi kaller nullvisjonen: Vi skal ikke ha ulykker med drepte eller hardt skadde i trafikken. Du og andre trafikanter har sammen med myndighetene ansvar for trafikksikkerheten.

Vegnettet i Norge

Mesteparten av innenriks transportarbeid utføres på vegnettet, som utgjør grunnstrukturen i transportsystemet i Norge. Vegtransporten er fleksibel. I store geografiske og markedsmessig viktige områder er det i realiteten ikke noe alternativ til vegtransport.

Aktuelt nå

Sjølvkøyrande bilar: Noreg med i høgnivå-gruppe i EU

- Vi ønskjer å leggje til rette for utprøving av sjølvkøyrande køyretøy innafor rammer som varetek trafikktryggleik, framkome, datatryggleik og personvern. Eg ser difor for meg at Noreg kan bli ein interessant testarena for ulike aktørar på nasjonalt og europeisk nivå, seier samferdselsministeren.

Planprogram for E39 Lyngdal Vest – Sandnes klart

Planprogram for statlig kommunedelplan for E39 Lyngdal Vest – Sandnes vil nå bli sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Statens vegvesen er ansvarlig etat for dette.

122 millioner kroner til gang- og sykkelveier

- Vi ønsker å ta bedre vare på myke trafikanter, og derfor bevilger vi nå 122 millioner kroner til gang- og sykkelveier i 2017. Pengene skal brukes til å raskt få på plass tiltak som øker fremkommeligheten for gående og syklende, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Flere saker om Veg

Dokumenter

Nasjonal transportplan 2014-2023

Nasjonal transportplan (NTP) legger grunnlaget for helhetlige politiske vurderinger, effektiv virkemiddelbruk og styrking av samspillet mellom transportformene.

Reformer i veisektoren

Meld. St. 25 (2014-2015)

Meldingen gir en presentasjon av et nytt utbyggingsselskap for veg, med oppgaver, portefølje, finansiering og selskapsform. Meldingen gir også et rammeverk for offentlig-privat-samarbeid (OPS) i transportsektoren, og omtaler bompengereformen som omfatter omorganisering av bompengeselskapene og utstederrollen, rentekompensasjonsordning for bompengelån, endringer i Statens vegvesens oppgaver og gjennomgang av takst- og rabattsystemet.

Finn dokument

Søk etter høringer, lover, rapporter, meldinger til Stortinget og andre dokumenter om veg og vegtrafikk.

Kontakt

Vegseksjonen

Telefon: 22 24 81 97
Adresse: Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59 (R5), Oslo