Veg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Et godt utbygd og vedlikeholdt vegnett er en av de viktigste forutsetningene for verdiskaping og bosetting.

Nye Veier

Mer effektiv og helhetlig utbygging

- Vi foreslår å organisere veisektoren bedre for å realisere flere veiprosjekter – bedre, raskere og billigere. Vi varsler også endringer i opplegget med bompenger, for å spare bilistene for penger ved å effektivisere bompengesektoren og redusere finanskostnadene, sier samferdselsministeren.

Trafikksikkerhet

Grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge er det vi kaller nullvisjonen: Vi skal ikke ha ulykker med drepte eller hardt skadde i trafikken. Du og andre trafikanter har sammen med myndighetene ansvar for trafikksikkerheten.

Vegnettet i Norge

Mesteparten av innenriks transportarbeid utføres på vegnettet, som utgjør grunnstrukturen i transportsystemet i Norge. Vegtransporten er fleksibel. I store geografiske og markedsmessig viktige områder er det i realiteten ikke noe alternativ til vegtransport.

Aktuelt nå

Statsbudsjettet 2017

Økte bevilgninger gir mer vedlikehold og bedre trafikksikkerhet på veinettet

- Vi fortsetter å øke bevilgningene til veiformål. Bedre veier styrker næringslivets konkurransekraft og sikkerheten for trafikanter. Vi har prioritert flere store riksveiprosjekter og sørger samtidig for en fortsatt reduksjon i vedlikeholdsetterslepet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Fristilt statlig vegtilsyn fra 2017

- Som en del av regjeringens reform av vegsektoren fristiller vi Vegtilsynet fra Statens vegvesen og får på plass nye lovbestemmelser som skal styrke tilsynet. Dette vil bidra til klarere roller og bedre trafikksikkerhet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Vegtilsynet vil fra årsskiftet være direkte underlagt Samferdselsdepartementet.

Enklere regelverk for bobileiere

– Regjeringen vil skape en enklere hverdag for folk flest og fjerne unødvendige forbud og påbud. Bobiler er ikke sammenlignbare med tunge kjøretøy som lastebiler, busser og vogntog, men er likevel underlagt mange av de samme kravene. Vi har nå forenklet regelverket ytterligere for bobileiere, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Flere saker om Veg

Dokumenter

Nasjonal transportplan 2014-2023

Nasjonal transportplan (NTP) legger grunnlaget for helhetlige politiske vurderinger, effektiv virkemiddelbruk og styrking av samspillet mellom transportformene.

Reformer i veisektoren

Meld. St. 25 (2014-2015)

Meldingen gir en presentasjon av et nytt utbyggingsselskap for veg, med oppgaver, portefølje, finansiering og selskapsform. Meldingen gir også et rammeverk for offentlig-privat-samarbeid (OPS) i transportsektoren, og omtaler bompengereformen som omfatter omorganisering av bompengeselskapene og utstederrollen, rentekompensasjonsordning for bompengelån, endringer i Statens vegvesens oppgaver og gjennomgang av takst- og rabattsystemet.

Finn dokument

Søk etter høringer, lover, rapporter, meldinger til Stortinget og andre dokumenter om veg og vegtrafikk.

Kontakt

Vegseksjonen

Telefon: 22 24 81 97
Adresse: Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59 (R5), Oslo