Vegtrafikkloven

Samferdselsdepartementet

Lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven)

Loven gjelder all trafikk med motorvogn. Den gjelder også annen ferdsel, men da bare på veg eller på område som har alminnelig trafikk med motorvogn.

Loven gjelder all trafikk med motorvogn. Den gjelder også annen ferdsel, men da bare på veg eller på område som har alminnelig trafikk med motorvogn. 

Se loven på lovdata.no