Post

Postvirksomhet i Norge skal sikre alle i landet grunnleggende posttjenester av høy kvalitet. Dette ivaretas blant annet gjennom lover og konsesjoner.

Postsortering

Ny postlov

Ny postlov trådte i kraft 1. januar 2016. Den nye loven erstatter postloven fra 1996 og opphever Postens enerett på distribusjon av brev under 50 gram.

""

Postens konsesjon

Samferdselsdepartementet har gitt Posten midlertidig konsesjon fra 1. januar, 2016.

Aviser

Distribusjon av laurdagsaviser

Dei siste vekene har det vore stor merksemd om distribusjon av laurdagsaviser. Her følgjer informasjon om bakgrunnen for ordninga, status for leveringskvalitet og kontaktinformasjon for abonnentar som opplever problem med leveringa.

Aktuelt nå

Næringsministeren overtar eierskapet i Posten

Ansvaret for å forvalte statens eierskap i Posten Norge AS overføres fra nyttår til Nærings- og fiskeridepartementet.

Sektormelding om Posten: Regjeringa legg til rette for ei effektiv verksemd i møte med nye utfordringar

- Posten opplever store endringar i marknaden, og må difor vere best mogeleg førebudd på å møte utviklinga. Dei siste tjue åra har brevvoluma blitt redusert betydelig i konkurranse med elektronisk kommunikasjon. Samstundes kjøper folk meir varer på internett enn tidlegare. Dette gjer at pakkeposten aukar i omfang. Regjeringa føreslår no tiltak som vil gjere Posten godt rusta til møte utviklinga, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Dokumenter

Postsektoren i endring

Sektormeldingen omhandler både regulatoriske og eierskapsmessige forhold. Den viktigste regulatoriske saken er overgangen fra to postrømmer til én poststrøm, noe som innebærer at normal fremføringstid for vanlige brev øker fra én til to dager.

Meld. St. 31 (2015–2016)

Sektormeldingen omhandler både regulatoriske og eierskapsmessige forhold. Den viktigste regulatoriske saken er overgangen fra to postrømmer til én poststrøm, noe som innebærer at normal fremføringstid for vanlige brev øker fra én til to dager.

Finn dokument

Finn dokumenter om posttjenester.

Kontakt

Post- og teleseksjonen

Telefon: 22 24 83 53
Adresse: Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59 (R5), Oslo

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren innholder ulovlige tegn!

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.