Post

Postvirksomhet i Norge skal sikre alle i landet grunnleggende posttjenester av høy kvalitet. Dette ivaretas blant annet gjennom lover og konsesjoner.

Postsortering

Ny postlov

Ny postlov trådte i kraft 1. januar 2016. Den nye loven erstatter postloven fra 1996 og opphever Postens enerett på distribusjon av brev under 50 gram.

Postens konsesjon

Samferdselsdepartementet har gitt Posten midlertidig konsesjon fra 1. januar, 2016.

Distribusjon av laurdagsaviser

Dei siste vekene har det vore stor merksemd om distribusjon av laurdagsaviser. Her følgjer informasjon om bakgrunnen for ordninga, status for leveringskvalitet og kontaktinformasjon for abonnentar som opplever problem med leveringa.

Aktuelt nå

Næringsministeren overtar eierskapet i Posten

Ansvaret for å forvalte statens eierskap i Posten Norge AS overføres fra nyttår til Nærings- og fiskeridepartementet.

Sektormelding om Posten: Regjeringa legg til rette for ei effektiv verksemd i møte med nye utfordringar

- Posten opplever store endringar i marknaden, og må difor vere best mogeleg førebudd på å møte utviklinga. Dei siste tjue åra har brevvoluma blitt redusert betydelig i konkurranse med elektronisk kommunikasjon. Samstundes kjøper folk meir varer på internett enn tidlegare. Dette gjer at pakkeposten aukar i omfang. Regjeringa føreslår no tiltak som vil gjere Posten godt rusta til møte utviklinga, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Laurdagsdistribusjon av abonnementsaviser: Kvikkas.no tildelt tenestekonsesjon

- Avis er ferskvare, det gjeld òg på laurdagar. 85 prosent av laurdagsavisene blir distribuert i eigne avisbodnett. Posten har ikkje lenger plikt til å levere dei resterande 15 prosent av avisene på laurdagar. I område utan eigne avisbodnett sørgjer ei ny ordning for at avisabonnentane skal få laurdagsavisa si som før. Selskapet Kvikkas.no har vunne konkurransen om å distribuere desse laurdagsavisene frå november i år, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Flere saker om Post

Dokumenter

Postsektoren i endring

Sektormeldingen omhandler både regulatoriske og eierskapsmessige forhold. Den viktigste regulatoriske saken er overgangen fra to postrømmer til én poststrøm, noe som innebærer at normal fremføringstid for vanlige brev øker fra én til to dager.

Meld. St. 31 (2015–2016)

Sektormeldingen omhandler både regulatoriske og eierskapsmessige forhold. Den viktigste regulatoriske saken er overgangen fra to postrømmer til én poststrøm, noe som innebærer at normal fremføringstid for vanlige brev øker fra én til to dager.

Finn dokument

Finn dokumenter om posttjenester.

Kontakt

Post- og teleseksjonen

Telefon: 22 24 83 53
Adresse: Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59 (R5), Oslo