Post

Postvirksomhet i Norge skal sikre alle i landet grunnleggende posttjenester av høy kvalitet. Dette ivaretas blant annet gjennom lover og konsesjoner.

Postsortering

Ny postlov

Ny postlov trådte i kraft 1. januar 2016. Den nye loven erstatter postloven fra 1996 og opphever Postens enerett på distribusjon av brev under 50 gram.

""

Postens konsesjon

Samferdselsdepartementet har gitt Posten midlertidig konsesjon fra 1. januar, 2016.

Aviser

Distribusjon av laurdagsaviser

Det har vore stor merksemd om distribusjon av laurdagsaviser. Her følgjer informasjon om bakgrunnen for ordninga, status for leveringskvalitet og kontaktinformasjon for abonnentar som opplever problem med leveringa.

Aktuelt nå

Endringer i postloven vil sikre konkurranse til det beste for forbrukerne

Samferdselsdepartementet foreslår endringer i postloven som skal gi tilbydere av posttjenester bedre tilgang til eksisterende sonenøkkelsystemer for postkasseanlegg og inngangsdører som fører til postkassene. Dette vil legge bedre til rette for konkurranse i postmarkedet.

Løsning for lørdagsavisene på plass

- Jeg er svært glad for at det nå er funnet en løsning som sikrer over 700 arbeidsplasser og som samtidig sikrer levering av lørdagsaviser, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Dokumenter

Postsektoren i endring

Sektormeldingen omhandler både regulatoriske og eierskapsmessige forhold. Den viktigste regulatoriske saken er overgangen fra to postrømmer til én poststrøm, noe som innebærer at normal fremføringstid for vanlige brev øker fra én til to dager.

Meld. St. 31 (2015–2016)

Sektormeldingen omhandler både regulatoriske og eierskapsmessige forhold. Den viktigste regulatoriske saken er overgangen fra to postrømmer til én poststrøm, noe som innebærer at normal fremføringstid for vanlige brev øker fra én til to dager.

Finn dokument

Finn dokumenter om posttjenester.

Kontakt

Post- og teleseksjonen

Telefon: 22 24 83 53
Adresse: Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59 (R5), Oslo