Post

Postvirksomhet i Norge skal sikre alle i landet grunnleggende posttjenester av høy kvalitet. Dette ivaretas blant annet gjennom lover og konsesjoner.

Postsortering

Spørsmål og svar om forslag til ny postlov

Hvorfor foreslår regjeringen en endringer i postloven? Når vil eventuelt endringene tre i kraft? Hvor ofte vil posten bli levert i postkassen sammenliknet med i dag?

""

Postens konsesjon

Samferdselsdepartementet fastsatte 6. september 2017 ny midlertidig konsesjon for Posten Norge som skal gjelde fra 1. januar 2018.

Aviser

Distribusjon av laurdagsaviser

Det har vore stor merksemd om distribusjon av laurdagsaviser. Her følgjer informasjon om bakgrunnen for ordninga, status for leveringskvalitet og kontaktinformasjon for abonnentar som opplever problem med leveringa.

Aktuelt nå

Ny postlov: Post annankvar dag i vekedagane – økonomisk støtte til omstilling i distriktsaviser i ein overgangsperiode

- Dei siste 20 åra har brevvolumet gått dramatisk ned. Dette er resultatet av ein digital revolusjon, ikkje ei politisk styrt utvikling. Vi skal òg i framtida sørge for eit godt og likeverdig posttilbod over heile landet, men det må vere tilpassa det folk faktisk etterspør. I den nye postloven foreslår difor regjeringa å innføre postomdeling 2,5 dagar i veka, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Omdeling av laurdagsaviser - kontrakt til Easy2You (tidlegare Kvikkas)

- Mediebruken endrar seg raskt. Stadig fleire får sitt behov for nyheiter dekt ved å bruke digitale plattformer. Likevel er laurdagsavisa framleis viktig for mange menneske. Vi sørgjer for at folk i heile Noreg, også dei som bur i dei mest spreiddbygde områda i landet, kan få avisa si på laurdagar, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Dokumenter

Lovforslag om endring av postloven

Lovproposisjonen foreslår å redusere kravet til leveringspliktige posttjenester fra distribusjon fem dager i uken til distribusjon annenhver dag, mandag til fredag, i en toukers syklus.

Postsektoren i endring

Sektormeldingen omhandler både regulatoriske og eierskapsmessige forhold. Den viktigste regulatoriske saken er overgangen fra to postrømmer til én poststrøm, noe som innebærer at normal fremføringstid for vanlige brev øker fra én til to dager.

Til toppen