Endringer i lover og forskrifter fra 1. januar 2024 fra Samferdselsdepartementet

Oversikt over viktige regelendringer fra 1. januar 2024 på Samferdselsdepartementets ansvarsområde. Merk at oversikten kan bli oppdatert, blant annet med pekere til Lovdata.

Endringer i jernbaneforskriften

Fra 1. januar 2024 endres jernbaneforskrifte slik at blant annet oppdragsbrev til Bane NOR forankres i forskriften.

Endringer i taubane- og tivoliloven

Fra 1. januar 2024 endres taubane og tivoliloven slik at også Statens havarikommisjon kan gjennomføre undersøkelser av ulykker som oppstår på dette området.

Endringer i Forskrift om jernbanepassasjerers rettigheter og forpliktelser (jernbanepassasjerrettighetsforskriften)

Fra 1. januar 2024 endres reglene om jernbanepassasjerers rettigheter slik at passasjerer har rett til å kjøpe billett om bord uten ekstra kostnad dersom det ikke finnes tilgjengelige måter å forhåndskjøpe billett på (i automat, betjent billettslag eller på nett/i app).

Endringer i taubaneforskriften og tivoliforskriften

Fra 1. januar 2024 endres varslings- og rapporteringsplikten i taubaneforskriften og tivoliforskriften for å legge til rette for Statens havarikommisjon som undersøkelsesmyndighet.

Endringer i vegtrafikkloven – medansvar for sikring av last

Fra 1. januar 2024 får transportforetak et medansvar for lastsikring. Lovendringen tydeliggjør at transportforetakene også har et ansvar for å sørge for at kjøretøyet er forsvarlig og forskriftsmessig lastet, i tillegg til det ansvaret føreren av kjøretøyet har. Departementet får også hjemmel til å fastsette at kjøretøyfabrikanter og deres kontaktpunkt kan pålegges å gjøre tilgjengelig tekniske kjøretøyopplysninger til bruk i kontroll av kjøretøy. I tillegg klargjøres hjemmelen til å kunne unnta enkelte personer og virksomheter som foretar arbeid på kjøretøy, fra kravet om godkjenning fra Statens vegvesen.

Endringer i gebyrsatser for 2024 – Statens vegvesen

Satsene på gebyrene for tjenester som tilbys av Statens vegvesen på trafikk- og kjøretøyområdet justeres årlig i tråd med KPI. Statens vegvesen fastsetter selv en rekke av gebyrene, men yrkestransportforskriften og kjøre- og hviletidsforskriften fastsettes av Samferdselsdepartementet. I tillegg er enkelte av gebyrene i år justert til kostnadsriktig nivå, beregnet etter det det koster Statens vegvesens å tilby tjenestene.

Endringer i postloven

Fra 1. januar 2024 trer postloven §§ 35, 35 a og 36 i kraft. Departementet har besluttet å overføre deler av ansvaret for forvaltningen av det offentlige postnummersystemet fra leveringspliktig tilbyder (Posten Bring AS) til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Leveringspliktig tilbyder skal fortsatt drifte den operasjonelle siden av postnummerforvaltningen i samarbeid med Kartverket, samtidig som Nkom skal sikre at postnummersystemet forvaltes på en måte som ikke svekker konkurransen i postmarkedet. 

Forskrift om utslippskrav til kjøretøy ved offentlig anskaffelse til veitransport

Kravet om nullutslipp i offentlige anskaffelser av busser klasse 1 fremskyndes fra 1. januar 2025 til 1. januar 2024. For bussklasse 2 og for minibusser med ståplass beholdes gjeldende krav fra 1. januar 2025. Det gis unntak fra nullutslippskravet blant annet dersom tilstrekkelig ladeinfrastruktur ikke er tilgjengelig eller primærbehovet for anskaffelsen ikke kan dekkes ved nullutslippskjøretøy. Det innføres også krav om rapportering for busser som ikke tilfredsstiller miljøkravene.