Pressemeldinger

Taubaner og tivolier: Foreslår å gi Statens havarikommisjon myndighet til å undersøke hendelser og ulykker

– Statens havarikommisjon har lang tradisjon med å undersøke hendelser og ulykker i samferdselssektoren. I forslaget som regjeringen legger frem for Storinget, vil også tivoli- og taubanevirksomheter få nytte av havarikommisjonens kompetanse innenfor systematisk sikkerhetsarbeid. Vårt forslag innebærer derfor en ytterligere styrking av sikkerheten i taubaner og på tivolier, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Endringene som regjeringen foreslår, gjør at Statens havarikommisjon får myndighet til å gjennomføre undersøkelser av ulykker og hendelser som kan oppstå på tivoli- og taubaneområdet, og komme med anbefalinger om tiltak som kan bidra til å styrke sikkerheten på området. En slik ordning eksisterer ikke i dag.

Samferdselsdepartementet legger til grunn at myndigheten som Statens havarikommisjon får, kan bidra til å imøtekomme forventninger om bedre oppfølging av sikkerhet for brukere av tivoli- og taubaneinnretninger.

Videre fremdrift
Med forbehold om Stortingets behandling våren 2023 tar Samferdselsdepartementet sikte på at loven vil tre i kraft fra 1. januar 2024. Det vil gi Statens jernbanetilsyn, Statens havarikommisjon og øvrige aktører mulighet til å gjøre nødvendige tilpasninger.

Samferdselsdepartementet sendte forslag til endringer i taubaneloven og tivoliloven på høring 13. desember 2021, og det kom det inn 24 høringssvar innen fristen 24. januar 2022.


For flere opplysninger – se: