Høyring - Forslag til endringar i taubaneloven og tivoliloven

Samferdselsdepartementet sender med dette på høyring framlegg til endring i taubaneloven og tivoliloven som vil gi Statens havarikommisjon (SHK) mynde til å undersøke ulykker og hendingar på taubane- og tivoliområda.

Status: Under behandling

Høyringsfrist: 24.01.2022

Vår ref.: 21/2838

Høyring - Forslag til endringar i taubaneloven og tivoliloven

Samferdselsdepartementet sender med dette på høyring framlegg til endring i taubaneloven og tivoliloven som vil gi Statens havarikommisjon (SHK) mynde til å undersøke ulykker og hendingar på taubane- og tivoliområda.

Dei framlagde endringane er nærare gjort greie for i vedlagde høyringsnotat.

Departementet gjer spesielt merksam på at det er i gang eit arbeid med eit lovframlegg som klargjer SHKs tilgang til opplysningar frå teletilbydarar, og departementet ønsker at desse lovføresegnene blir innarbeidd i taubaneloven og tivoliloven samtidig som SHK blir gitt undersøkingsmyndigheit på taubane- og tivoliområda. Departementet vil sende ut eit eige høyringsnotat om framlegg til lovføresegner som klargjer SHKs tilgang til opplysningar frå teletilbydarar.

Høyringsdokumenta finn du på denne nettsida. Også interesserte som ikkje er på høyringslista blir oppfordra til å komme med innspel.

Vi ber om at høyringssvar blir sende elektronisk ved bruk av den digitale løysinga for høyringssvar (funksjonen "Send inn høyringssvar" på denne nettsida). Ved særskilde behov for innsending på ein annan måte, kan høyringssvar unntaksvis sendast Samferdselsdepartementet på e-post til postmottak@sd.dep.no, eller alternativt til Samferdselsdepartementets postadresse. Alle høyringssvar er offentlege etter offentleglova og blir publiserte.

Høyringssvar kan sendast elektronisk innan 24. januar 2022.

Med helsing

Cecilie Taule Fjordbakk (e.f.)
avdelingsdirektør

Nora Hansen Balteskard
rådgjevar

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Arbeidstilsynet

Badelandene

Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Finans Norge

Forbrukerrådet

Foreningen for Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Norges Blindeforbund

Norges Handikapforbund

Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon - NITO

Norsk Cirkus og Tivolieierforening

Norske Tau- og Kabelbaners Forening

Næringslivets Hovedorganisasjon

Politidirektoratet

Regelrådet

Statens vegvesen

Statens havarikommisjon

Statens jernbanetilsyn

Vegtilsynet Voss

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund