Høring - Endringer i forskrift av 18. september 2015 nr. 1063 om post (postforskriften)

Høring av forslag til endringer i postforskriften. Samferdselsdepartementet foreslår endringer i bestemmelsene om henholdsvis ikke-leverbar postsending (§ 6) og erstatning for tap, skade eller forsinkelse av registrert postsending (§ 9).

Status: På høring

Høringsfrist: 02.01.2023

Vår ref.: 22/1683

Høring - Endringer i forskrift av 18. september 2015 nr. 1063 om post (postforskriften)

Samferdselsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift av 18. september 2015 nr. 1063 om post (postforskriften).

I høringsnotatet foreslår departementet å gjøre endringer i bestemmelsene om henholdsvis ikke-leverbar postsending (§ 6) og erstatning for tap, skade eller forsinkelse av registrert postsending (§ 9). For de foreslåtte endringene vises det til vedlagte høringsutkast.

Departementet tar sikte på at endringene trer i kraft snarest etter at høringen er gjennomført.

Vi ber om at høringsuttalelsen blir sendt elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser (under "Send inn høringssvar" på denne nettsiden). Ved spesielle behov for innsending på annen måte, kan høringssvar sendes til Samferdselsdepartementet per e-post til: postmottak@sd.dep.no. Alle høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med andre høringsuttalelser.

Vi ber høringsinstansene vurdere om høringsnotatet bør forelegges underliggende organer
eller andre som ikke er oppført på adresselisten. Høringer er åpne, og alle kan sende innspill
til oss.

Frist for å sende inn høringssvar er 2. januar 2023.

Med hilsen


Øyvind Ek (e.f.)
avdelingsdirektør

Guro Kristine Haug
rådgiver

Aktiv Norgesdistribusjon AS

Amedia Distribusjon Viken AS

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Barne- og familiedepartementet

Bypost

ColliCare Logistics AS

DHL International AS

Distribution Innovation AS

Easy2you

Finansdepartementet

Forbrukertilsynet

Forsvarsdepartementet

Fram Distribusjon AS

Glåmdal Distribusjon AS

Helse- og omsorgsdepartementet

Helthjem Mediapost AS

Helthjem Netthandel AS

Innlandet Distribusjon Gjøvik AS

Innlandet Distribusjon Hamar AS

Innlandet Distribusjon Lillehammer AS

Justis- og beredskapsdepartementet

Klassekampen

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet

Kultur- og likestillingsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Landslaget for Lokalaviser

lokalPosten

Mediaconnect AS

MediaPost AS

MediaPost AS

Mediebedriftenes Landsforening

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

NHO Logistikk og Transport

Nordmøre Distribusjon AS

Nordnorsk Distribusjon Bodø AS

Norsk Bibliotektransport AS

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Polaris Distribusjon Midt-Norge AS

Polaris Distribusjon Nord-Norge AS

Polaris Distribusjon Nordvestlandet AS

Polaris Distribusjon Sør AS

Polaris Media ASA

Porterbuddy

Posten Norge AS

PostNord AS

Romerike Mediadistribusjon AS

Sam Distribusjon AS

Sametinget

Samisk forlegger- og avisforening

Schenker AS

Schibsted ASA

Schibsted Distribusjon Vest

Schibsted Distribusjon Øst AS

Sogn og Fjordane Distribusjon AS

Statsministerens kontor

Sunnhordland Distribusjon AS

Søndre Vestfold Distribusjon AS

Telemark Distribusjon AS

Trønder-Distribusjon AS

UPS Norway AS

Utenriksdepartementet

Valdres Media AS

Østfold Distribusjon AS