Proposisjoner til Stortinget

Prop. 102 L (2022–2023)

Endringar i postloven (heimel for innhenting av opplysningar som er omfatta av teieplikt i Folkeregisteret)

Proposisjonen inneheld forslag til endring i postloven om etablering av heimel for at leveringspliktig tilbydar av posttenester kan innhente opplysningar som er omfatta av teieplikt frå Folkeregisteret.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget