Endringer i postforskriften

Samferdselsdepartementet har vedtatt endringer i postforskriften. Forslag til endringer var på offentlig høring høsten 2023.

Oppbevaringsfristen for ikke-leverbare sendinger i postforskriften § 6 er nå tre måneder for alle sendinger, og vektgrensen på lettgods er økt til 31,5 kg, i tråd med endringene som ble gjort i postloven som følge av innlemmelsen av pakkepostforordningen.

Etter å ha vurdert innspillene fra høringen gjøres det ikke endringer i postforskriften § 9 om erstatning for tap, skade eller forsinkelse av registrert postsending, utover at vektgrensen for lettgods endres til 31,5 kg.

Dette innebærer at dagens regler for erstatningsutmåling beholdes og disse, sammen med endringene av oppbevaringsfristene, gjelder for alle aktører som er tilbydere av posttjenester etter postloven og omfatter alle typer sendinger, inkludert B2X-sendinger (fra næringsdrivende til forbruker eller til annen næringsdrivende).

Videre er EUs gjennomføringsforordning 2018/1263 om utarbeiding av skjemaene som skal brukes av pakkeleveringsvirksomheter til å gi opplysninger i henhold til forordning 2018/644 (pakkepostforordningen) nå tatt inn i norsk rett gjennom endret ordlyd i postforskriften § 26a.

Det følger av Prop. 81 LS om endringer i postloven, som ble vedtatt sommeren 2023, at også gjennomføringsforordningen var ment å bli tatt inn i norsk rett. Postforskriften § 26a reflekterer nå dette.

Se forskriften på lovdata.no