Elektronisk kommunikasjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Hele landet skal ha tilgang til gode og rimelige teletjenester. Virksom og bærekraftig konkurranse i markedene for elektronisk kommunikasjon skal bidra til dette.

Bredbånd

Tilgang til bredbånd er en forutsetning for digital verdiskaping og deltakelse. Et godt utbygd bredbåndsnett er viktig for norske innbyggere, offentlige virksomheter, frivillige organisasjoner og et konkurransedyktig næringsliv.

Ekomplan: Bredbånd og mobilnett er like viktig som vei og jernbane

– Elektronisk kommunikasjon er en vesentlig del av hverdagen vår. Nå har vi for første gang et felles dokument som viser retningen for utviklingen av vårt digitale samfunn og hvordan vi kan sikre utbygging av nødvendig infrastruktur for databaserte arbeidsplasser i Norge. Ekom og internett som fungerer er grunnleggende nødvendig for næringslivet, forvaltningen og ikke minst for folk flest. Elektronisk infrastruktur er like viktig å diskutere som infrastruktur for vei og jernbane, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Mobilutbygging i Norge

Samferdselsdepartementet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har i medhold av ekomloven (Lov om elektronisk kommunikasjon) kompetanse til å tildele rett til å bruke radiofrekvenser. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) fører tilsyn med at forpliktelsene i tillatelsene etterleves.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Statlig tilskudd: Nytt eller bedre bredbåndstilbud til 9 200 husstander

- Økt satsing på IKT og digitalisering vil være et viktig bidrag til å sikre fortsatt velferd og vekst i Norge. En grunnleggende forutsetning for digitalisering og økt bruk av digitale løsninger er at det finnes et godt og tilfredsstillende bredbåndstilbud i alle deler av landet. Det er de kommersielle aktørene som tar de store investeringene i bredbåndsutbygging, men staten tar et ekstra ansvar der den kommersielle interessen for utbygging er begrenset. Derfor får 30 prosjekter i kommuner som har behov for bedre bredbåndsdekning nå midler til å forbedre eksisterende infrastruktur eller bygge ny, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Rapport: Stadig flere kan få bredbånd med høye hastigheter

- Bredbånd er en grunnleggende forutsetning for økt digitalisering. Dette kan gi enorme besparelser for samfunnet, og digitalisering gir i seg selv grunnlag for nyskapning og vekst. Bredbåndsaktørene investerer milliarder av kroner årlig. Dette kommer forbrukerne til gode i form av bedre, sikrere og raskere elektroniske kommunikasjonstjenester. Regjeringens viktigste rolle vil fortsatt være å skape gode rammevilkår for konkurranse og investeringer i årene framover, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Grønne datasentre og mørk fiber: Regjeringen vil ha svar på om fibermarkedet fungerer godt nok

- Norge har et godt utgangspunkt for etablering og drift av grønne datasentre. Nå har vi bestilt en kartlegging og vurdering av markedet for mørk fiber, som et ledd i arbeidet med å legge til rette for en ny vekstnæring, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Flere saker om Elektronisk kommunikasjon

Dokumenter

Høyring - Ny forskrift om sektoravgift og gebyr til Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit

Samferdselsdepartementet sender på høyring ei ny forskrift om sektoravgift og gebyr til Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit.

Høring - utkast til lov om tilrettelegging for utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon

Samferdselsdepartementet sender på høring et forslag til lov om tilrettelegging for utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon.

Finn dokument

Finn dokumenter om elektronisk kommunikasjon.

Kontakt

Post- og teleseksjonen

Telefon: 22 24 83 53
Adresse: Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59 (R5), Oslo