Elektronisk kommunikasjon

Hele landet skal ha tilgang til gode og rimelige elektroniske kommunikasjonsjenester. Virksom og bærekraftig konkurranse i markedene for elektronisk kommunikasjon skal bidra til dette. Fra 22. januar 2019 overtok digitaliseringsminister Nikolai Astrup i Kommunal- og moderniseringsdepartementet sektoransvaret for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester fra samferdselsministeren.

""

Bredbånd og mobil

Tilgang til gode og sikre mobil- og bredbåndstjenester er en grunnleggende forutsetning for digitalisering i alle deler av samfunnet. Disse tjenestene vil blant annet få betydning for hvordan vi organiserer fremtidens helsetjenester, utdanning og arbeidshverdag.

""

5G

Femte generasjons mobilnett – 5G – skal gi bedre tjenester og nye bruksområder. Det vil være fundamentet for "tingenes internett" - en verden der alt fra biler og hvitevarer til bleier kan være tilkoblet internett.

""

Internett- og domeneforvaltning

Internett blir stadig viktigere innenfor de fleste samfunnsområder, og utviklingen går raskt. Norske myndigheter arbeider både nasjonalt og internasjonalt med domenenavnsforvalting og styringen av internett.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Ny frist til 31. oktober for årsmøter i sameier og borettslag i 2020

02.05.2020: Nye teknologiske muligheter kan forenkle både beslutningsprosesser i boligselskapenes styrende organer og kommunikasjonen med medlemmene og andre. Regjeringen sender nå på høring et forslag om å gjøre borettslagsloven, boligbyggelagsloven og eierseksjonsloven teknologinøytrale. Regjeringen foreslår samtidig å utsette de lovbestemte fristene for å avholde årsmøter til 31. oktober.

Stortingsmelding om den digitale grunnmuren: mobil-, bredbånds- og internett-tjenester

16.04.2020: Regjeringens politikk og ambisjoner for sektoren for elektronisk kommunikasjon fremgår av Nasjonal plan for elektronisk kommunikasjon som ble presentert i Digital agenda for Norge (Meld. St. 27 (2015-2016)). Ny stortingsmelding om elektronisk kommunikasjon vil blant annet utdype og videreutvikle viktige elementer fra nevnte dokument. Arbeidet med meldingen vil pågå gjennom 2020.

Dokumenter

Prop. 104 L (2018-2019)

Endringer i ekomloven

Proposisjonen omhandler grossist- og sluttbrukerprisregulering av anrop til spesialnummer (5-siferde nummer mv.), prisregulering av internasjonale samtaler og SMS, unntak fra forvaltningslovens tremånedersfrist ved omgjøring av vedtak til skade for klager, og innføring av særskilt søksmålsfrist for vedtak fattet av ekommyndighetene.

Meld. St. 27 (2015–2016)

Digital agenda for Norge

Meldingen presenterer regjeringens hovedmål og hovedprioriteringer i IKT-politikken. Meldingen beskriver også hvordan IKT kan benyttes for å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor og varsler økt innsats på dette området. Den omhandler videre hvordan IKT kan legge til rette for innovasjon og konkurransekraft i næringslivet og presenterer nasjonal plan for elektronisk kommunikasjon (ekomplanen).

Til toppen