Elektronisk kommunikasjon

Hele landet skal ha tilgang til gode og rimelige elektroniske kommunikasjonsjenester. Virksom og bærekraftig konkurranse i markedene for elektronisk kommunikasjon skal bidra til dette. Fra 22. januar 2019 overtok digitaliseringsminister Nikolai Astrup i Kommunal- og moderniseringsdepartementet sektoransvaret for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester fra samferdselsministeren.

""

Bredbånd og mobil

Tilgang til gode og sikre mobil- og bredbåndstjenester er en grunnleggende forutsetning for digitalisering i alle deler av samfunnet. Disse tjenestene vil blant annet få betydning for hvordan vi organiserer fremtidens helsetjenester, utdanning og arbeidshverdag.

""

5G

Femte generasjons mobilnett – 5G – skal gi bedre tjenester og nye bruksområder. Det vil være fundamentet for "tingenes internett" - en verden der alt fra biler og hvitevarer til bleier kan være tilkoblet internett.

""

Internett- og domeneforvaltning

Internett blir stadig viktigere innenfor de fleste samfunnsområder, og utviklingen går raskt. Norske myndigheter arbeider både nasjonalt og internasjonalt med domenenavnsforvalting og styringen av internett.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Legger til rette for 5G med tildeling av nye frekvenser

05.06.2019: Den første 5G-auksjonen er gjennomført. Tilbyderne Ice, Telenor og Telia har skaffet seg viktig spektrum for videre utvikling av mobiltjenester. – Jeg er godt fornøyd med resultatet og ser frem til at disse ressursene blir tatt i bruk til det beste for befolkningen, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

50 millioner kroner ekstra til bredbånd for å bidra til bedre tilbud når kobbernettet stenger

14.05.2019: – Kobbernettet skal fases ut. For å bidra til at alle får et godt alternativ, foreslår regjeringen å bevilge 50 millioner kroner ekstra til utbygging av bredbånd, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Prop. 104 L (2018-2019)

Endringer i ekomloven

Proposisjonen omhandler grossist- og sluttbrukerprisregulering av anrop til spesialnummer (5-siferde nummer mv.), prisregulering av internasjonale samtaler og SMS, unntak fra forvaltningslovens tremånedersfrist ved omgjøring av vedtak til skade for klager, og innføring av særskilt søksmålsfrist for vedtak fattet av ekommyndighetene.

Meld. St. 27 (2015–2016)

Digital agenda for Norge

Meldingen presenterer regjeringens hovedmål og hovedprioriteringer i IKT-politikken. Meldingen beskriver også hvordan IKT kan benyttes for å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor og varsler økt innsats på dette området. Den omhandler videre hvordan IKT kan legge til rette for innovasjon og konkurransekraft i næringslivet og presenterer nasjonal plan for elektronisk kommunikasjon (ekomplanen).

Til toppen