Elektronisk kommunikasjon

Hele landet skal ha tilgang til gode og rimelige elektroniske kommunikasjonsjenester. Virksom og bærekraftig konkurranse i markedene for elektronisk kommunikasjon skal bidra til dette.

""

Bredbånd og mobil

Tilgang til gode og sikre mobil- og bredbåndstjenester er en grunnleggende forutsetning for digitalisering i alle deler av samfunnet. Disse tjenestene vil blant annet få betydning for hvordan vi organiserer fremtidens helsetjenester, utdanning og arbeidshverdag.

""

5G

Femte generasjons mobilnett – 5G – skal gi bedre tjenester og nye bruksområder. Det vil være fundamentet for "tingenes internett" - en verden der alt fra biler og hvitevarer til bleier kan være tilkoblet internett.

""

Internett- og domeneforvaltning

Internett blir stadig viktigere innenfor de fleste samfunnsområder, og utviklingen går raskt. Norske myndigheter arbeider både nasjonalt og internasjonalt med domenenavnsforvalting og styringen av internett.

Aktuelt nå

Innspillsmøter om stortingsmelding om bredbånd-, mobil- og internett-tjenester

08.09.2020: Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil avholde flere innspillsmøter denne høsten, for å skaffe det nødvendige kunnskapsgrunnlaget til arbeidet med den kommende stortingsmeldingen om mobil-, bredbånd-, og internett-tjenester.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Prop. 104 L (2018-2019)

Endringer i ekomloven

Proposisjonen omhandler grossist- og sluttbrukerprisregulering av anrop til spesialnummer (5-siferde nummer mv.), prisregulering av internasjonale samtaler og SMS, unntak fra forvaltningslovens tremånedersfrist ved omgjøring av vedtak til skade for klager, og innføring av særskilt søksmålsfrist for vedtak fattet av ekommyndighetene.

Meld. St. 27 (2015–2016)

Digital agenda for Norge

Meldingen presenterer regjeringens hovedmål og hovedprioriteringer i IKT-politikken. Meldingen beskriver også hvordan IKT kan benyttes for å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor og varsler økt innsats på dette området. Den omhandler videre hvordan IKT kan legge til rette for innovasjon og konkurransekraft i næringslivet og presenterer nasjonal plan for elektronisk kommunikasjon (ekomplanen).