Elektronisk kommunikasjon

Hele landet skal ha tilgang til gode og rimelige elektroniske kommunikasjonsjenester. Virksom og bærekraftig konkurranse i markedene for elektronisk kommunikasjon skal bidra til dette.

""

Bredbånd og mobil

Tilgang til gode og sikre mobil- og bredbåndstjenester er en grunnleggende forutsetning for digitalisering i alle deler av samfunnet. Disse tjenestene vil blant annet få betydning for hvordan vi organiserer fremtidens helsetjenester, utdanning og arbeidshverdag.

""

5G

Femte generasjons mobilnett – 5G – skal gi bedre tjenester og nye bruksområder. Det vil være fundamentet for "tingenes internett" - en verden der alt fra biler og hvitevarer til bleier kan være tilkoblet internett.

""

Internett- og domeneforvaltning

Internett blir stadig viktigere innenfor de fleste samfunnsområder, og utviklingen går raskt. Norske myndigheter arbeider både nasjonalt og internasjonalt med domenenavnsforvalting og styringen av internett.

Aktuelt nå

Framlegg om regulering av digitale tenester og digitale marknader

27.10.2021: Europakommisjonen har over lengre tid varsla tiltak for å regulere dei største teknologiselskapa, og presenterte 15. desember rettsaktene Digital Service Act (DSA) og Digital Markets Act (DMA). Desse er ein sentral del av EUs nye digitale strategi som skal regulere leverandørar av ulike digitale tenester. Dei to foreslåtte rettsaktene tek opp utfordringar som heng saman: DMA rettar seg mot mangelen på konkurranse i digitale marknader, medan DSA først og fremst handlar om openheit og forbrukarvern.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Høring

Forslag til ny ekomlov, ny ekomforskrift og endringer i nummerforskriften

Høring av forslag til ny ekomlov, ny ekomforskrift og endringer i nummerforskriften.

Prop. 167 L (2020–2021)

Endringer i ekomloven (lagring av IP-adresser mv.)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger i proposisjonen frem forslag til endringer i ekomloven som pålegger ekomtilbyderne å lagre IP-adresser mv. i 12 måneder, slik at politiet kan få tilgang til disse ved etterforsking av kriminalitet med en strafferamme på 3 år eller mer, eller som rammes av nærmere angitte straffebud.