Elektronisk kommunikasjon

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Hele landet skal ha tilgang til gode og rimelige teletjenester. Virksom og bærekraftig konkurranse i markedene for elektronisk kommunikasjon skal bidra til dette.

Bredbånd

Tilgang til bredbånd er en forutsetning for digital verdiskaping og deltakelse. Et godt utbygd bredbåndsnett er viktig for norske innbyggere, offentlige virksomheter, frivillige organisasjoner og et konkurransedyktig næringsliv.

Ekomplan: Bredbånd og mobilnett er like viktig som vei og jernbane

– Elektronisk kommunikasjon er en vesentlig del av hverdagen vår. Nå har vi for første gang et felles dokument som viser retningen for utviklingen av vårt digitale samfunn og hvordan vi kan sikre utbygging av nødvendig infrastruktur for databaserte arbeidsplasser i Norge. Ekom og internett som fungerer er grunnleggende nødvendig for næringslivet, forvaltningen og ikke minst for folk flest. Elektronisk infrastruktur er like viktig å diskutere som infrastruktur for vei og jernbane, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Mobilutbygging i Norge

Samferdselsdepartementet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har i medhold av ekomloven (Lov om elektronisk kommunikasjon) kompetanse til å tildele rett til å bruke radiofrekvenser. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) fører tilsyn med at forpliktelsene i tillatelsene etterleves.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Nasjonal transportplan 2018-2029

Alternativt kjernenett

Regjeringen setter også av 80 millioner kroner i første del av planperioden til et pilotprogram for et alternativt kjernenett for elektronisk kommunikasjon. Alle ekomtilbydere er i dag avhengige av å bruke funksjoner i Telenors nett for å levere sine tjenester, og store feil hos Telenor vil kunne lamme ekom over hele landet.

Nordisk-baltisk samarbeid for neste generasjon mobilnett (5G)

- Vi skal gjøre byene og transportsystemene våre smartere. Derfor jobber vi målrettet med spesielt to ting: fiber og et lynraskt mobilnett som kan takle enorme mengder med enheter. For å realisere potensialet vil vi nå styrke samarbeidet med våre naboland og gjøre vår region attraktiv for gründere og investorer. En felles handlingsplan med landene i Norden og Baltikum vil være en viktig del for å sikre dette, sier statssekretær Reynir Jóhannesson.

Økt konkurranse i mobilmarkedet gir bedre tjenester

- Regjeringen ønsker å oppnå best mulig mobile tjenester til befolkningen og næringslivet. Digitaliseringen pågår for fullt og frekvenser er en helt nødvendig ressurs for å utvikle den digitale infrastrukturen. Nå er alt klart for nok en viktig frekvensauksjon og vi legger til rette for økt konkurranse, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Flere saker om Elektronisk kommunikasjon

Dokumenter

Rapport

Kartlegging og vurdering av infrastruktur som kan nyttiggjøres av datasentre

Utført på oppdrag av Samferdselsdepartementet av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Meld. St. 27 (2015–2016)

Digital agenda for Norge

Meldingen presenterer regjeringens hovedmål og hovedprioriteringer i IKT-politikken. Meldingen beskriver også hvordan IKT kan benyttes for å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor og varsler økt innsats på dette området. Den omhandler videre hvordan IKT kan legge til rette for innovasjon og konkurransekraft i næringslivet og presenterer nasjonal plan for elektronisk kommunikasjon (ekomplanen).

Finn dokument

Finn dokumenter om elektronisk kommunikasjon.

Kontakt

Post- og teleseksjonen

Telefon: 22 24 83 53
Adresse: Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59 (R5), Oslo