Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Elektronisk kommunikasjon

Hele landet skal ha tilgang til gode og rimelige elektroniske kommunikasjonsjenester. Virksom og bærekraftig konkurranse i markedene for elektronisk kommunikasjon skal bidra til dette. Fra 22. januar 2019 overtok digitaliseringsminister Nikolai Astrup i Kommunal- og moderniseringsdepartementet sektoransvaret for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester fra samferdselsministeren.

""

Bredbånd

Tilgang til bredbånd er en forutsetning for digital verdiskaping og deltakelse. Et godt utbygd bredbåndsnett er viktig for norske innbyggere, offentlige virksomheter, frivillige organisasjoner og et konkurransedyktig næringsliv.

""

Ekomplan: Bredbånd og mobilnett er like viktig som vei og jernbane

– Elektronisk kommunikasjon er en vesentlig del av hverdagen vår. Nå har vi for første gang et felles dokument som viser retningen for utviklingen av vårt digitale samfunn og hvordan vi kan sikre utbygging av nødvendig infrastruktur for databaserte arbeidsplasser i Norge. Ekom og internett som fungerer er grunnleggende nødvendig for næringslivet, forvaltningen og ikke minst for folk flest. Elektronisk infrastruktur er like viktig å diskutere som infrastruktur for vei og jernbane, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

""

Mobilutbygging i Norge

Samferdselsdepartementet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har i medhold av ekomloven (Lov om elektronisk kommunikasjon) kompetanse til å tildele rett til å bruke radiofrekvenser. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) fører tilsyn med at forpliktelsene i tillatelsene etterleves.

Aktuelt nå

Ønsker innspill om nytt felleseuropeisk rammeverk for elektronisk kommunikasjon

Samferdselsdepartementet går nå i gang med å forberede høring om gjennomføring av nytt felleseuropeisk rammeverk for elektronisk kommunikasjon. I den tidlige fasen ber departementet om overordnede synspunkter på gjennomføringen i norsk rett.

Sikkerhet i ekomnettene

For et høydigitalisert land som Norge er ekomnettene viktige bærere av samfunnskritiske, digitale tjenester. Stadig flere grunnleggende samfunnsfunksjoner blir avhengig av velfungerende ekomnett- og tjenester. Ekomnettenes økte betydning i samfunnet medfører behov for å vurdere høyere krav til sikkerhet. Slike vurderinger ønsker vi å gjøre i tett dialog med mobilselskapene.

Dokumenter

Høring

Tilleggshøring - Forslag til endring i ekomloven om pristaksregulering av internasjonale samtaler og SMS

Samferdselsdepartementet sender på høring forslag til endringer i ekomloven og ekomforskriften. Endringen vil gjøre det mulig å fastsette maksimalpriser for internasjonale nummerbaserte kommunikasjonstjenester innenfor EØS-området.

Meld. St. 27 (2015–2016)

Digital agenda for Norge

Meldingen presenterer regjeringens hovedmål og hovedprioriteringer i IKT-politikken. Meldingen beskriver også hvordan IKT kan benyttes for å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor og varsler økt innsats på dette området. Den omhandler videre hvordan IKT kan legge til rette for innovasjon og konkurransekraft i næringslivet og presenterer nasjonal plan for elektronisk kommunikasjon (ekomplanen).

Finn dokument

Finn dokumenter om elektronisk kommunikasjon.

Til toppen