Modernisering av fastnett for telefoni og bredbånd

Kobbernettet har hittil vært hovednettet for fasttelefoni og bredbånd. Som et ledd i moderniseringen av fastnettet, har Telenor bestemt at kobbernettet skal fases helt ut innen utløpet av 2022. Dette er et stort teknologiskifte som får konsekvenser for telefoni- og bredbåndstilbudet. Myndighetene følger utviklingen nøye. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har i forbindelse med saneringen av kobbernettet fattet vedtak om nye plikter for Telenor i bredbåndsmarkedene.

Bakgrunnen for endringene er blant annet at tjenester som leveres over kobbernettet, som eksempelvis den tradisjonelle fasttelefonen (PSTN/ISDN), i de senere år har mistet et stort antall abonnenter. Figuren under fra Nkom viser utviklingen i fasttelefoni (PSTN/ISDN) de siste årene.

image3iqs5.png

Alle husstander som i dag har fasttelefoni/bredbåndstelefoni over kobberlinjen, og som mister telefontjenesten på grunn av utfasingen, skal få tilbud om en mobilbasert (eller radiobasert) løsning eller bredbåndstelefoni over koaksialkabel eller fiber som erstatning.

Fortsatt forpliktet til å tilby telefontjeneste over hele landet

Telenor er forpliktet til å tilby offentlig telefontjeneste i hele landet. Dersom Telenor velger kun å tilby mobiltelefoni til sine kunder, må Telenor også sørge for at telefontjenesten kan brukes innendørs og iverksette tiltak dersom abonnenten ikke har tilfredsstillende dekning.

Ikke leveringsplikt på bredbånd - Telenors plikter ved stenging av kobbernettet

Fiber og kabel-TV nett har fra 2016 vært den dominerende teknologien for levering av bredbånd. I underkant av 85 prosent av befolkningen har i dag mulighet for tilgang til bredbånd basert på fiber og/eller kabel-TV-nett. Om lag 60 prosent av befolkningen kan få tilbud om bredbånd via fibernett, mens om lag 50 prosent kan det via kabel-TV-nett: Tilbud om fibernett har økt de siste årene, mens tilbud om bredbånd over kabel-TV-nett har ligget relativt stabilt. Mange husstander kan velge mellom flere ulike bredbåndsteknologier.

Telenor har ikke leveringsplikt på bredbånd, men er utpekt som tilbyder med sterk markedsstilling i bredbåndsmarkedene og er pålagt flere plikter etter ekomloven. Telenor må for eksempel i god tid varsle andre aktører som tilbyr bredbåndstjenester over kobbernettet om de konkrete nedleggingsområdene.

Som følge av at Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) mener at Telenors gjennomføring av nedleggelse av kobberaksessnettet kan føre til varig svekkelse av konkurransen i strid med ekomlovens formål, har Nkom, 2. september 2020, fattet vedtak om nye plikter for Telenor i bredbåndsmarkedene. I vedtakene pålegges Telenor å opprettholde tilgangen til kobbernettet i en overgangsperiode på inntil 5 år og å gi grossistkunder tilgang til fast mobilt bredbånd. Nkoms begrunnelse for vedtakene er at de skal bidra til å styrke konkurransen i bredbåndsmarkedene med forutsigbare rammebetingelser for grossistkunder og gi sluttkunder flere leverandører å velge mellom.

Støtte til bredbåndsutbygging

Markedsaktørene står for storparten av investeringene innen bredbåndsutbygging, og det er fiberteknologien som dominerer.  

Staten gir støtte til utbygging av bredbånd i områder der bredbåndsutbygging ellers ikke er lønnsom. Støtten fordeles til fylkeskommunene som koordinerer og prioriterer prosjekter innenfor eget fylke. Midlene kan brukes i områder som mister bredbåndstjenester når kobbernettet stenger.