Nasjonal transportplan – NTP

Nasjonal transportplan (NTP) presenterer regjeringens transportpolitikk. Viktige mål er effektiv bruk av virkemidler og styrket samspill mellom transportformene. Gjeldende NTP (2018–2029) ble lagt frem i 2017. Arbeidet med neste NTP (2022–2033) er i gang, ny NTP legges fram 2021.

NTP 2022-2033

Neste NTP

Arbeidet med Nasjonal transportplan 2022–2033

Her finner du oppdrag, svar på oppdrag og annen informasjon knyttet til departementets arbeid med Nasjonal transportplan 2022-2033. Transportvirksomhetenes svar på oppdrag var på høring fram til 1. juli 2020. Stortingsmeldingen om ny NTP legges fram 2021.

Nett-tv

Se sendingen her

Neste NTP

Digitalt folkemøte om ny Nasjonal transportplan

Opptak fra 11. mai: Digitalt folkemøte om ny Nasjonal transportplan (NTP) som legges fram våren 2021. Samferdselsminister Knut Arild Hareide kommenterer innspill fra folk flest direkte på Facebook og nett-tv. Med seg under sendingen har han lederne i Statens vegvesen, Bane NOR, Jernbanedirektoratet, Kystverket og Avinor.

""

Gjeldende NTP

Meld. St. 33 (2016–2017)

Nasjonal transportplan 2018-2029 viser hvordan man skal arbeide i retning av det overordnede og langsiktige målet i transportpolitikken: Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Vei og veitrafikk

NTP 2022-2033

Svar på deloppdrag på høring

Samferdselsdepartementets etater og virksomheter har nå foreslått hvordan ressursbruk i perioden 2022-2033 bør prioriteres. – Disse forslagene, som nå er på høring, er en viktig del av det faglige grunnlaget for arbeidet med en strategisk transportplan, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Barnas transportplan

NTP 2022-2033

Samferdselsministeren inviterer alle barn til skrive- og tegnekonkurranse: – Jeg trenger hjelp til å lage Barnas transportplan

– Barn og unges behov skal med når vi nå lager en ny Nasjonal transportplan. Nå inviterer jeg alle barn til en tegne- og skrivekonkurranse om transport og trafikk. Tekstene og tegningene vi får inn, vil hjelpe oss å se verden fra barns perspektiv, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Dokumenter

Lagt frem 5. april 2017

Nasjonal transportplan 2018-2029

Nasjonal transportplan 2018–2029 er en plan for hvordan man de neste tolv årene skal arbeide i retning av det overordnede og langsiktige målet i transportpolitikken, som er: Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Dette målet peker ut retningen for utviklingen av transportsystemet frem mot 2050 og gir rammen for innsatsen i denne transportplanen.

Teknologi for bærekraftig bevegelsesfrihet og mobilitet. Rapport fra Ekspertutvalget - teknologi og fremtidens transportinfrastruktur

Rapport fra et ekspertutvalg nedsatt av Samferdselsdepartementet for å utrede implikasjoner av den raske teknologiske utviklingen for planlegging av fremtidens transportinfrastruktur.

Til toppen