Nasjonal transportplan - NTP

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Nasjonal transportplan (NTP) presenterer regjeringens transportpolitikk. Viktige mål er effektiv bruk av virkemidler og styrket samspill mellom transportformene. Ny NTP blir lagt frem for Stortinget våren 2017 og gjelder for 2018-2029. Et grunnlagsdokument fra fagetatene var på høring frem til 1. juli 2016.

Ny NTP: Les høringssvarene

Grunnlagsdokumentet for ny transportplan var på høring frem til 1. juli 2016. Høringssvarene kan du lese her.

Nett-tv

Samferdselsministeren mottok grunnlags-dokument for Nasjonal transportplan 2018-2029

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mottok 29. februar 2016 "Grunnlagsdokument for Nasjonal transportplan 2018 - 2029", fra Kystverket, Statens vegvesen, Jernbaneverket og Avinor AS.

Ny NTP skal bli offensiv og fremtidsskuende

- Vi må derfor se transportformene i en sammenheng, og bedre ta innover oss hvilke muligheter bruk av teknologi utgjør i reisehverdagen, sier samferdselsministeren.

Aktuelt nå

Nasjonal transportplan 2018-2029 legges frem før påske

- Vi legger frem ny transportplan før påske. Den vil bety en bedre reisehverdag for veldig mange, økt konkurransekraft for næringslivet, samtidig som den vil bidra til det grønne skiftet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

NTP forklart: Faser og prosesser frem mot en transportplan

Nasjonal transportplan (NTP) presenterer regjeringens transportpolitikk. Den legger grunnlaget for helhetlige politiske vurderinger, effektiv bruk av virkemidler og styrket samspill mellom transportformene. NTP blir behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen, som legger sin innstilling fram for Stortinget.

Samferdselsministeren inviterer til dugnad: Vil lytte til barn og unge

- Barn og unge er både dagens og framtidens trafikanter. De skal ferdes trygt både på vei til skole, barnehage og fritidsaktiviteter, som passasjerer, som syklister og som fotgjengere i trafikken. Når vi om et år legger fram ny Nasjonal transportplan (NTP) for 2018-2029, vil vi derfor gi en egen og tydelig omtale av barn og unge i trafikken, i form av en egen Barnas transportplan. I denne forbindelse ønsker vil innspill fra barn og unge over hele landet.

Flere saker om Nasjonal transportplan - NTP

Dokumenter

Grunnlagsdokument Nasjonal transportplan 2018-2029

Grunnlagsdokument for Nasjonal transportplan 2018-2029", fra Kystverket, Statens vegvesen, Jernbaneverket og Avinor AS. Her finner du også høring/høringssvar.

Gjeldende NTP

Meld. St. 26 (2012–2013)

Nasjonal transportplan 2014–2023 - lagt frem 12. april 2013.

Finn dokument

Søk etter høringer, rapporter, meldinger til Stortinget og andre dokumenter om Nasjonal transportplan.