Nasjonal transportplan - NTP

Nasjonal transportplan (NTP) presenterer regjeringens transportpolitikk. Viktige mål er effektiv bruk av virkemidler og styrket samspill mellom transportformene. NTP 2018–2029 ble lagt frem i 2017. Arbeidet med NTP 2022-2033 er i gang.

NTP 2022-2033

NTP 2022–2033 er i arbeid: Legges frem i 2021

Her finner du oppdrag, svar på oppdrag og annen informasjon knyttet til departementets arbeid med Nasjonal transportplan 2022-2033. Stortingsmeldingen om ny NTP legges fram 2021.

Nett-tv

Se sendingen her

NTP 2022-2033: Samferdselsministeren presenterer ny prosess og organisering av arbeidet

Samferdselsminister Jon Georg Dale presenterer ny prosess og organisering av arbeidet med den komande transportplanen, som vert lagt fram i 2021.

""

Stortingsmeldingen om gjeldende NTP

Meld. St. 33 (2016–2017)

Nasjonal transportplan 2018-2029 viser hvordan man skal arbeide i retning av det overordnede og langsiktige målet i transportpolitikken: Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.

Aktuelt nå

NTP 2022-2033: Oppdragsbrev

Som del av grunnlaget for Nasjonal transportplan 2022-2033 får verksemdene faglege oppdrag. I første oppdrag heiter det at verksemdene skal gå kritisk gjennom ressursbruken, mellom anna til investeringar, både for å redusere kostnadane og auke nytten.

Ekspertutvalg skal finne veien til smart samferdselsteknologi og styre unna feilinvesteringer

Utvalget skal blant annet gi regjeringen anbefalinger om hvordan ressursene i transportsektoren kan brukes mer effektivt og fremtidsrettet, vurdere konsekvenser av ny teknologi på bruk og etterspørsel av transport, anbefale tiltak som gjør transportetatene bedre i stand til å møte den teknologiske utviklingen og vurdere hvordan ny teknologi i transportsektoren kan påvirke samfunnets sårbarhet.

Dokumenter

Lagt frem 5. april 2017

Nasjonal transportplan 2018-2029

Nasjonal transportplan 2018–2029 er en plan for hvordan man de neste tolv årene skal arbeide i retning av det overordnede og langsiktige målet i transportpolitikken, som er: Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Dette målet peker ut retningen for utviklingen av transportsystemet frem mot 2050 og gir rammen for innsatsen i denne transportplanen.

Til toppen