Nasjonal transportplan - NTP

Nasjonal transportplan (NTP) presenterer regjeringens transportpolitikk. Viktige mål er effektiv bruk av virkemidler og styrket samspill mellom transportformene. NTP 2018–2029 ble lagt frem i 2017. Arbeidet med NTP 2022-2033 er i gang.

NTP 2022-2033

NTP 2022–2033 er i arbeid: Legges frem i 2021

Her finner du oppdrag, svar på oppdrag og annen informasjon knyttet til departementets arbeid med Nasjonal transportplan 2022-2033. Stortingsmeldingen om ny NTP legges fram 2021.

Nett-tv

Se sendingen her

NTP 2022-2033: Samferdselsministeren presenterer ny prosess og organisering av arbeidet

Samferdselsminister Jon Georg Dale presenterer ny prosess og organisering av arbeidet med den komande transportplanen, som vert lagt fram i 2021.

""

Stortingsmeldingen om gjeldende NTP

Meld. St. 33 (2016–2017)

Nasjonal transportplan 2018-2029 viser hvordan man skal arbeide i retning av det overordnede og langsiktige målet i transportpolitikken: Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.

Aktuelt nå

NTP 2022-2033: Oppdragsbrev

Som del av grunnlaget for Nasjonal transportplan 2022-2033 får verksemdene faglege oppdrag. I første oppdrag heiter det at verksemdene skal gå kritisk gjennom ressursbruken, mellom anna til investeringar, både for å redusere kostnadane og auke nytten.

Rapportoverrekkelse

Rapport frå ekspertutvalget lagt fram

- Ny teknologi vil vere ein del av løysinga på mange av utfordringane i transportsektoren. Det uavhengige ekspertutvalet har lagt fram ein rapport med innspel som eg tar med meg vidare. Vi har mellom anna fått råd om korleis vi bør arbeide med neste Nasjonal transportplan, slik at vi kan få endå betre løysingar og auke lønnsemda for samfunnet, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Dokumenter

Lagt frem 5. april 2017

Nasjonal transportplan 2018-2029

Nasjonal transportplan 2018–2029 er en plan for hvordan man de neste tolv årene skal arbeide i retning av det overordnede og langsiktige målet i transportpolitikken, som er: Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Dette målet peker ut retningen for utviklingen av transportsystemet frem mot 2050 og gir rammen for innsatsen i denne transportplanen.

Teknologi for bærekraftig bevegelsesfrihet og mobilitet. Rapport fra Ekspertutvalget - teknologi og fremtidens transportinfrastruktur

Rapport fra et ekspertutvalg nedsatt av Samferdselsdepartementet for å utrede implikasjoner av den raske teknologiske utviklingen for planlegging av fremtidens transportinfrastruktur.

Til toppen