Nasjonal transportplan - NTP

Nasjonal transportplan (NTP) presenterer regjeringens transportpolitikk. Viktige mål er effektiv bruk av virkemidler og styrket samspill mellom transportformene. Nasjonal transportplan 2018–2029 ble lagt frem 5. april 2017.

""

Les stortingsmeldingen

Meld. St. 33 (2016–2017)

Nasjonal transportplan 2018–2029 er en plan for hvordan man de neste tolv årene skal arbeide i retning av det overordnede og langsiktige målet i transportpolitikken, som er: Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.

Nett-tv

""

Presentasjon, pressemeldinger

Nasjonal transportplan 2018-2029

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen presenterte 5. april ny Nasjonal transportplan. Her kan du se presentasjonen i opptak på nett-tv og lese pressemeldinger og fylkesvis oversikt.

""

Samferdselsministeren om ny NTP

- Bedre og tryggere reisehverdager

- Bedre infrastruktur skal gi hele landet enklere og tryggere reisehverdager, kortere reisetider, økt mobilitet og dermed økt konkurransekraft. Ingen av oss kjenner fremtiden, men vi skal sørge for at vi er klar for den, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Aktuelt nå

Ekspertutvalg skal finne veien til smart samferdselsteknologi og styre unna feilinvesteringer

Utvalget skal blant annet gi regjeringen anbefalinger om hvordan ressursene i transportsektoren kan brukes mer effektivt og fremtidsrettet, vurdere konsekvenser av ny teknologi på bruk og etterspørsel av transport, anbefale tiltak som gjør transportetatene bedre i stand til å møte den teknologiske utviklingen og vurdere hvordan ny teknologi i transportsektoren kan påvirke samfunnets sårbarhet.

Fem fylkeskommuner vant 100 millioner kroner til nye, smarte løsninger for transport i by

Smartere transport Bodø gikk av med hovedpremien på 50 millioner kroner i konkurransen Smartere transport i Norge. Konseptet som Nordland fylkeskommune står bak skal finne gode løsninger på både dagens og morgendagens utfordringer i byer.

Dokumenter

Lagt frem 5. april 2017

Nasjonal transportplan 2018-2029

Nasjonal transportplan 2018–2029 er en plan for hvordan man de neste tolv årene skal arbeide i retning av det overordnede og langsiktige målet i transportpolitikken, som er: Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Dette målet peker ut retningen for utviklingen av transportsystemet frem mot 2050 og gir rammen for innsatsen i denne transportplanen.

Lagt frem 12. april 2013

Nasjonal transportplan 2014-2023

Nasjonal transportplan for perioden 2014–2023 ble lagt frem 12. april 2013 av regjeringen Stoltenberg II.

Finn dokument

Søk etter høringer, rapporter, meldinger til Stortinget og andre dokumenter om Nasjonal transportplan. 

Til toppen