Nasjonal transportplan - NTP

Nasjonal transportplan (NTP) presenterer regjeringens transportpolitikk. Viktige mål er effektiv bruk av virkemidler og styrket samspill mellom transportformene. Gjeldende NTP (2018–2029) ble lagt frem i 2017. Arbeidet med neste NTP (2022-2033) er i gang.

NTP 2022-2033

Status for arbeidet med ny NTP 2022–2033 og svar på oppdrag

Her finner du oppdrag, svar på oppdrag og annen informasjon knyttet til departementets arbeid med Nasjonal transportplan 2022-2033. Stortingsmeldingen om ny NTP legges fram 2021.

Nett-tv

Se sendingen her

Hvordan er arbeidet med ny NTP 2022-2033 organisert?

Samferdselsministeren presenterer den nye NTP-prosessen

Samferdselsminister Jon Georg Dale presenterer ny prosess og organisering av arbeidet med den komande transportplanen, som vert lagt fram i 2021.

""

Stortingsmeldingen om gjeldende NTP

Meld. St. 33 (2016–2017)

Nasjonal transportplan 2018-2029 viser hvordan man skal arbeide i retning av det overordnede og langsiktige målet i transportpolitikken: Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Nett-tv

Barn på sykkel

NTP 2022-2033

Barnas transportplan – opptak fra fagdag i nett-TV

Barnas transportplan blir en egen del av Nasjonal transportplan 2022-2033. På en fagdag 26. november diskutererte fagfolk, organisasjoner og fylkeskommunene viktige utfordringer i norske barns transporthverdag. Tema var blant annet trafikksikkerhet og målet om at flere skal velge å gå eller sykle til skolen. Seminaret ble åpnet av samferdselsminister Jon Georg Dale og kan ses i oppptak på nett-TV.

Vegutbygging

Samferdselsministeren har fått innspel frå etatar og verksemder: Slik er det mogleg å få meir samferdsel for pengane

- For å få gjort alt vi har planar om og meir til i neste NTP, må vi ha betre kontroll på kostnadane og sørge for at vi får mest mogleg ut av kvar samferdselskrone. Eg har difor bedt etatar og verksemder kna alle prosjekta sine i NTP, for å sjå kva moglegheiter vi har for å bygge smartare og meir kostnadseffektivt, seier samferdselsministeren som i dag fekk svar frå transportverksemdene.

Dokumenter

Lagt frem 5. april 2017

Nasjonal transportplan 2018-2029

Nasjonal transportplan 2018–2029 er en plan for hvordan man de neste tolv årene skal arbeide i retning av det overordnede og langsiktige målet i transportpolitikken, som er: Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Dette målet peker ut retningen for utviklingen av transportsystemet frem mot 2050 og gir rammen for innsatsen i denne transportplanen.

Teknologi for bærekraftig bevegelsesfrihet og mobilitet. Rapport fra Ekspertutvalget - teknologi og fremtidens transportinfrastruktur

Rapport fra et ekspertutvalg nedsatt av Samferdselsdepartementet for å utrede implikasjoner av den raske teknologiske utviklingen for planlegging av fremtidens transportinfrastruktur.

Til toppen