Arbeidet med neste NTP - Nasjonal transportplan 2022-2033

Her finner du oppdrag, svar på oppdrag og annen informasjon knyttet til departementets arbeid med Nasjonal transportplan 2022-2033. Stortingsmeldingen om ny NTP legges fram 2021.

Oppdateres fortløpende med nye svar

NTP 2022-2033: Oppdrag og leveranser

Samferdselsdepartementet vil gi flere deloppdrag til Avinor AS, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier AS og Vegdirektoratet. Svarene vil samlet utgjøre virksomhetenes faglige innspill til stortingsmeldingen om NTP. Videre vil fylkeskommunene, de største bykommunene og Sametinget vil bli bedt om innspill. Deloppdrag, invitasjoner, svar og innspill blir tilgjengelig herfra.

Slik er arbeidet organisert

Samferdselsdepartementet har tatt en ny og tydeligere rolle i NTP-arbeidet for å styrke arbeidet med mer effektiv ressursbruk, og for å svare best mulig på de samfunnsmessige utfordringene. Det legges nå opp til en mer dynamisk prosess mellom transportvirksomhetene og departementet, og en tidligere politisk dialog mellom departementet og regionale myndigheter.

Nett-tv

Presentasjon

Samferdselsministeren om ny prosess og organisering

Samferdselsminister Jon Georg Dale presenterer her den nye prosessen og organiseringa av arbeidet med den komande transportplanen, som vert lagt fram i 2021. Nett-TV i opptak.

Aktuelle saker

Samferdselsministeren har fått innspel frå etatar og verksemder: Slik er det mogleg å få meir samferdsel for pengane

– Regjeringa har ein svært ambisiøs Nasjonal transportplan (NTP) og framover skal vi bygge ut og vedlikehalde infrastrukturen som aldri før. For å få gjort alt vi har planar om og meir til i neste Nasjonal transportplan, må vi ha betre kontroll på kostnadane og sørge for at vi får mest mogleg ut av kvar samferdselskrone. Eg har difor bedt etatar og verksemder kna alle prosjekta sine i NTP, for å sjå kva moglegheiter vi har for å bygge smartare og meir kostnadseffektivt.

Samferdselsministeren møter næringslivet og interesseorganisasjoner for å få innspill til neste NTP

– Fremover skal vi bygge ut og vedlikeholde transportinfrastrukturen som aldri før. For å få løst flest mulig av oppgavene, har vi tatt to viktige grep. For det første skal vi legge frem en mer strategisk NTP, som legger større vekt på hvilke funksjoner transportnettet vårt trenger og mindre vekt på konkrete prosjektlister. For det andre skal vi ta mye bedre kontroll på kostnadene. Vi er allerede på god vei til å lykkes med å få mer ut av hver samferdselskrone. Slik det ser ut nå, kan vi hente inn 100 til 200 milliarder kroner ved å redusere kostnader og øke samfunnsnytten i store veiprosjekt, sier samferdselsminister Dale.

Brev, oppdrag, leveranser og andre dokumenter

Oppdateres fortløpende med nye svar

NTP 2022-2033: Oppdrag og leveranser

Samferdselsdepartementet vil gi flere deloppdrag til Avinor AS, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier AS og Vegdirektoratet. Svarene vil samlet utgjøre virksomhetenes faglige innspill til stortingsmeldingen om NTP. Videre vil fylkeskommunene, de største bykommunene og Sametinget vil bli bedt om innspill. Deloppdrag, invitasjoner, svar og innspill blir tilgjengelig herfra.

Innspill om hovedutfordringer fra fylker og regioner

Samferdselsdepartementet vil be fylkeskommunene, de største bykommunene og Sametinget om innspill til NTP-arbeidet i flere omganger. I en tidlig fase av arbeidet ønsker departementet innspill om hva som er de største utfordringene på transportområdet for de ulike fylkene/regionene. Frist for innspill var 10. mai 2019.

Alle dokumenter om NTP 2022-2033

Her finner du brev, rapporter og andre dokument som blir utarbeidet som del av arbeidet med NTP 2022-2033.

Alle dokumenter

Har du spørsmål om arbeidet med NTP 2022-2033?

Gjeldende transportplan - NTP 2018-2029

Til toppen