Arbeidet med neste NTP - Nasjonal transportplan 2022-2033

Her finner du oppdrag, svar på oppdrag og annen informasjon knyttet til departementets arbeid med Nasjonal transportplan 2022-2033. Stortingsmeldingen om ny NTP legges fram 2021.

Oppdateres fortløpende med nye svar

NTP 2022-2033: Oppdrag og leveranser

Samferdselsdepartementet vil gi flere deloppdrag til Avinor AS, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier AS og Vegdirektoratet. Svarene vil samlet utgjøre virksomhetenes faglige innspill til stortingsmeldingen om NTP. Videre vil fylkeskommunene, de største bykommunene og Sametinget vil bli bedt om innspill. Deloppdrag, invitasjoner, svar og innspill blir tilgjengelig herfra.

Slik er arbeidet organisert

Samferdselsdepartementet har tatt en ny og tydeligere rolle i NTP-arbeidet for å styrke arbeidet med mer effektiv ressursbruk, og for å svare best mulig på de samfunnsmessige utfordringene. Det legges nå opp til en mer dynamisk prosess mellom transportvirksomhetene og departementet, og en tidligere politisk dialog mellom departementet og regionale myndigheter.

Aktuelle saker

Nett-tv

Barn på sykkel

Barnas transportplan – opptak fra fagdag i nett-TV

Barnas transportplan blir en egen del av Nasjonal transportplan 2022-2033. På en fagdag 26. november diskutererte fagfolk, organisasjoner og fylkeskommunene viktige utfordringer i norske barns transporthverdag. Tema var blant annet trafikksikkerhet og målet om at flere skal velge å gå eller sykle til skolen. Seminaret ble åpnet av samferdselsminister Jon Georg Dale og kan ses i oppptak på nett-TV.

Samferdselsministeren har fått innspel frå etatar og verksemder: Slik er det mogleg å få meir samferdsel for pengane

– Regjeringa har ein svært ambisiøs Nasjonal transportplan (NTP) og framover skal vi bygge ut og vedlikehalde infrastrukturen som aldri før. For å få gjort alt vi har planar om og meir til i neste Nasjonal transportplan, må vi ha betre kontroll på kostnadane og sørge for at vi får mest mogleg ut av kvar samferdselskrone. Eg har difor bedt etatar og verksemder kna alle prosjekta sine i NTP, for å sjå kva moglegheiter vi har for å bygge smartare og meir kostnadseffektivt.

Brev, oppdrag, leveranser og andre dokumenter

Oppdateres fortløpende

NTP 2022-2033: Oppdrag til Avinor AS, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier AS og Vegdirektoratet - oversikt med svar

Samferdselsdepartementet vil gi flere deloppdrag til transportetatene og -virksomhetene. Svarene vil samlet utgjøre etatenes/virksomhetenes faglige innspill til stortingsmeldingen om NTP. Videre vil fylkeskommunene, de største bykommunene og Sametinget vil bli bedt om innspill. Deloppdrag, invitasjoner, svar og innspill blir tilgjengelig herfra.

Oppdateres fortløpende

NTP 2022-2033: Invitasjoner til fylkeskommunene, de største bykommunene og Sametinget - oversikt med svar

Samferdselsdepartementet vil i flere omganger be fylkeskommunene, de største bykommunene og Sametinget om innspill til NTP-arbeidet.

Dokumenter om NTP 2022-2033

Her finner du brev, rapporter og andre dokument som blir utarbeidet som del av arbeidet med NTP 2022-2033.

Alle dokumenter

Har du spørsmål om arbeidet med NTP 2022-2033?

Gjeldende transportplan - NTP 2018-2029

Til toppen