Nasjonal transportplan 2022-2033: Høring av transportvirksomhetenes svar på oppdrag fra Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet har gitt deloppdrag til virksomhetene på tema som er viktige for neste NTP. Svarene vil samlet utgjøre virksomhetenes faglige innspill til stortingsmeldingen om NTP. Samferdselsdepartementet inviterer med dette til høring av transportvirksomhetenes svar på oppdragene.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.07.2020

Vår ref.: 20/722

Nasjonal transportplan 2022-2033 - Høring av transportvirksomhetenes svar på oppdrag fra departementet

Samferdselsdepartementet har tatt en ny og tydeligere rolle i arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP). Hensikten med dette er blant annet å identifisere utfordringer og prioritere løsninger som gir mest effektiv ressursbruk, og som svarer best mulig på utfordringene i et langsiktig perspektiv. Samferdselsdepartementet har i denne sammenheng valgt å involvere politisk nivå i fylkeskommunene, de største byene og Sametinget tidligere i prosessen. Endringen innebærer også en mer dynamisk prosess mellom transportvirksomhetene og Samferdselsdepartementet, ved at departementet gir deloppdrag til virksomhetene på tema som er viktige for neste NTP. Svarene vil samlet utgjøre virksomhetenes faglige innspill til stortingsmeldingen om NTP.

Neste nasjonale transportplan skal utarbeides for en periode der det statsfinansielle handlingsrommet ventelig vil bli mindre. Samtidig må det forventes betydelig teknologisk utvikling. Rapporten til ekspertutvalget for teknologi og fremtidens transportinfrastruktur, som ble levert til Samferdselsdepartementet 27. juni 2019, og deretter var på høring til 1. oktober 2019, er et viktig utgangspunkt for å vurdere virkningene av rask teknologisk endring ved planlegging av fremtidens utbygging av transportinfrastruktur. 

Oppdragene som er gitt til transportvirksomhetene og virksomhetenes svar er offentlig tilgjengelig på www.regjeringen.no/ntpoppdrag.

Samferdselsdepartementet inviterer med dette til høring av transportvirksomhetenes svar på oppdragene. Samferdselsdepartementet tar gjerne imot uttalelser også fra andre enn de som står som adressater i dette brevet om høring.

Vi gjør oppmerksom på at Samferdselsdepartementet også har invitert Sametinget, fylkeskommunene og de fire største byene til å komme med innspill om prioriteringer med frist 14. mai 2020, og at tilbakemeldingene vil bli lagt på departementets nettsider.

Frist for uttalelser er 1. juli 2020. Samferdselsdepartementet vil løpende vurdere fristen, og videre framdrift i NTP-arbeidet opp mot den krevende situasjonen landet per i dag har med koronaviruset.

Både svarene på oppdragene til transportvirksomhetene og høringsinnspillene vil være et viktig grunnlag i prosessen med NTP 2022-2033. For nærmere omtale av prosessen, og andre dokumenter viser vi til departementets nettsider: regjeringen.no/ntpiarbeid. Her framgår også at Samferdselsdepartementet har gjennomført innspillsmøter om utfordringene i transportsektoren, og at departementet også tar sikte på møter om prioriteringer både med Sametinget, fylkeskommunene, de fire største byene, næringsliv og bruker- og interesseorganisasjoner, mest sannsynlig etter høringsperioden.

Høringsuttalelser skal sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser (under "Send inn høringssvar" på nettsiden for høringen). Unntaksvis, ved spesielle behov for innsending på annen måte, kan høringssvar sendes til Samferdselsdepartementet per e-post til: postmottak@sd.dep.no. Alle høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med andre høringsuttalelser.

Med hilsen

Tore Raasok (e.f.)

ekspedisjonssjef

 

 

Jan Fredrik Lund

prosjektleder

Abelia

Advokatfirma DLA Piper Norway DA

Agder fylkeskommune

Agder kollektivtrafikk AS

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

ASKO Norge AS

AtB AS

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund

Bellona

Bergen kommune

Bilimportørenes Landsforening

Bomfritt Norge - NOK er NOK

Brakar AS

Bygg21

Byggenæringens Landsforening

CICERO

Datatilsynet

DB Engineering and Consulting GmbH

Deltasenteret Statens kompetansesenter for deltagelse og tilgj.het

Den norske turistforening

Det Norske Maskinistforbund

Det Norske Travselskap

Digitaliseringsdirektoratet

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Drivkraft Norge

Energi Norge

Energigass Norge

Enova SF

Entur AS

Fagforbundet

Fellesforbundet

Finans Norge

Fiskeridirektoratet

For Jernbane

Forbrukerombudet

Forum for utvikling og miljø

FRAM

Framtiden i våre hender

Fredrikstad Næringsforening

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Greenpeace Norden

Grønn Byggallianse

Handelshøyskolen BI

Hovedorganisasjonen Virke

Hovedredningssentralen

Hurtigbåtenes Rederiforbund

Hørselshemmedes Landsforbund

IKT Norge

Innlandet fylkeskommune

Innlandstrafikk

Innovasjon Norge

ITS Norge

Jernbanealliansen

Kartverket

Kollektivtrafikkforeningen

Kolumbus AS

Kongelig Norsk Automobilklubb

Kongelig Norsk Båtforbund

Konkurransetilsynet

Kringom

KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Kystrederiene

Landsorganisasjonen i Norge

Luftfartstilsynet

MA - Rusfri Trafikk

Maritime Battery Forum

Maritimt Forum

Maskinentreprenørenes Forbund

Miljødirektoratet

Møre og Romsdal fylkeskommune

Møreforskning

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Natur og Ungdom

Naturvernforbundet

Nelfo

NHO Logistikk og Transport

NHO Luftfart

NHO Reiseliv

NHO Sjøfart

NHO Transport

NITO – Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

NORCE

NORD Universitet

Nordland fylkeskommune

Norges Automobil-Forbund

Norges Bilbransjeforbund

Norges Blindeforbund

Norges Bondelag

Norges bygg og eiendomsforening

Norges forskningsråd

Norges Handelshøyskole

Norges Handikapforbund

Norges Kulturvernforbund

Norges Lastebileier-Forbund

Norges Luftsportforbund

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges Miljøvernforbund

Norges Motorsportforbund

Norges Rederiforbund

Norges Skogeierforbund

Norges Taxiforbund

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Arbeidsmandsforbund

Norsk Bioenergiforening

Norsk design og arkitektursenter

Norsk elbilforening

Norsk Flygerforbund

Norsk forening mot støy

Norsk Friluftsliv

Norsk Hestesenter

Norsk Hydrogenforum

Norsk Industri

Norsk industriforum for romvirksomhet

Norsk institutt for bioøkonomi

Norsk institutt for luftforskning

Norsk institutt for naturforskning

Norsk institutt for vannforskning

Norsk Jernbaneforbund

Norsk lokomotivmannsforbund

Norsk Losforbund

Norsk olje og gass

Norsk Ornitologisk Forening

Norsk reiseliv

Norsk Sjømannsforbund

Norske Havner

Norskog

Norsk-Svensk Handelskammer

Næringslivets Hovedorganisasjon

Næringslivets NOx-fond

Oljedirektoratet

Opplysningsrådet for Veitrafikken

Oslo - Stockholm 2.55

Oslo kommune - Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

OsloMet

Osloregionen

Politidirektoratet

Regelrådet

Rogaland fylkeskommune

Ruter AS

Rådgivende ingeniørers forening

Sabima

Sametinget

Senter for oljevern og marint miljø

SINTEF

SIVA

Sjøfartsdirektoratet

Sjømat Norge

Skyss

Snelandia

Standard Norge

Statens havarikommisjon for transport

Statens jernbanetilsyn

Statens Kartverk

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statistisk Sentralbyrå

Statnett SF

Stavanger kommune

Storvik & Co AS

Syklistenes landsforening

Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Toll- og avgiftsdirektoratet

Trafikksikkerhetsforeningen

Transportøkonomisk institutt

Treindustrien

Troms fylkestrafikk

Troms og Finnmark fylkeskommune

Trondheim kommune

Trygg Trafikk

Trøndelag fylkeskommune

Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø

Vegtilsynet Voss

Verdens Naturfond. WWF Norge

Vestfold kollektivtrafikk AS

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

Viken fylkeskommune

Virke Reiseliv

Visit Valdres

Widerøes Flyveselskap AS

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Yrkestrafikkforbundet

Zero Emission Resource Organisation

Østfold kollektivtrafikk