Historisk oversikt: NTP 2022-2033: Oppdrag og svar

Samferdselsdepartementet har gitt flere deloppdrag til virksomhetene - svarene, som var på høring fram til 1. juli 2020, finner du under. Disse vil samlet utgjøre virksomhetenes faglige innspill til stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2022-2033. Virksomhetene vil ikke som tidligere legge fram et felles grunnlagsdokument. Samferdselsdepartementet vil også invitere fylkeskommunene, de største bykommunene og Sametinget til å komme med innspill til arbeidet. Oppdrag og svar, samt invitasjoner og innspill, er tilgjengelig fra denne siden.

Oppdrag, invitasjoner til innspill og svar

Se også høring: Transportvirksomhetenes svar på oppdrag fra Samferdselsdepartementet  (høringsfrist var 1. juli 2020)

 

Svar på oppdrag 9

Statens vegvesen: Oversendelsesbrev om svar på oppdrag 9
Vedlegg: Svar på oppdraget (korrigert versjon 26. mars 2020)
Vedlegg: Forslag til fordeling av midler til nye store prosjekter, utbedringsstrekninger og skredsikringstiltak (statlig og annen finansiering) i første seksårsperiode (korrigert versjon 26. mars 2020)

Statens vegvesen: Oversendelsesbrev om samfunnssikkerhet i oppdrag 9
Vedlegg: Samfunnssikkerhet - 3R-vurderinger av NTP-korridor 1-8

Nye Veier AS: Oversendelsesbrev om prioriteringer og marginalvurderinger 2022-2041
Vedlegg: Prioriteringer og marginalvurderinger 2022-2041
Vedlegg: Kart

Jernbanedirektoratet og Bane NOR: Oversendelsesbrev om jernbanesektorens innspill til oppdrag 9
Vedlegg: Prioriteringer i jernbanesektoren

Merk at rapporten fra Jernbanedirektoratet og Bane NOR inneholder fire vedlegg: Virksomhetenes felles tekst om digital integrasjon mellom vei- og kollektivsektoren - Virksomhetenes felles tekst om by - Metode og forutsetninger i samfunnsøkonomisk analyse - Scenarier for drift og vedlikehold

Kystverket: Svar på oppdraget

Avinor: Svar på oppdrag 9

  • 25.11.2019 Oppdrag nr. 9 til Avinor AS, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier AS og Statens vegvesen
    (Svarfrist på denne delen av oppdraget: 15. oktober 2020)

    Som vist til i oppdrag 1 legger Samferdselsdepartementet til grunn at virksomhetene skal arbeide kontinuerlig med å redusere kostnadene og å optimalisere tiltak for å øke nytten. Vi setter frist til 1. oktober (senere forlenget til 15. oktober) 2020 for oppdaterte kostnadsberegninger på prosjekter og tiltak som inngår i den foreslåtte ressursbruken fra virksomhetene. Virksomhetene skal også presentere oppdaterte samfunnsøkonomiske beregninger.

    23.06.2020 fikk virksomhetene et tilleggsoppdrag om indikatorer). Oversikt over resultater fordelt på indikatorer skal leveres samtidig med de oppdaterte kostnadsanslag og samfunnsøkonomiske beregninger (15. oktober 2020).

Svar på oppdrag om oppdaterte kostnadsberegninger og samfunnsøkonomiske beregninger samt indikatorer

Oppfølgende svar om samfunnsøkonomiske analyser, virkninger og indikatorer

Leveranse fra Statens vegvesen 16. november 2020 knyttet til oppdrag 9 og til oppfølging av oppdrag 2, 3 og 4. Inneholder virkninger av ikke-bundne prosjekter samt nye beregninger av bundne prosjekter og utvalgte, lengre strekninger. I tillegg følger blant annet omtale av virkninger på enkelte indikatorer i målstrukturen, klimagassutslipp, komfortfaktor og nytte av å inkludere vareverdi i virkningsberegningene.

Leveranse fra jernbanesektoren (Jernbanedirektoratet og Bane NOR) 15. november 2020.