Nasjonal transportplan 2022–2033: Oppdrag 5

Deloppdrag nr. 5 til Avinor AS, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier AS, Vegdirektoratet, med kopi til Miljødirektoratet, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Norges vassdrags- og energidirektorat, Norges vassdrags- og energidirektorat og Sjøfartsdirektoratet.

Hensikten med oppdraget er å få virksomhetenes vurderinger av hvordan det overordnede målet for byvekstavtalene bør innrettes og om gjeldende rammeverk for byvekstavtalene er tilfredsstillende. Videre ønsker departementet en vurdering av målene om hhv. sykkelandel og tilnærmet nullutslipp i varedistribusjonen i byområdene, samt en vurdering av hvordan det kan legges til rette for god fremkommelighet og redusert miljøpåvirkning i mindre byområder, heter det i brevet.

Svarfrist på oppdraget er 1. oktober 2019.

Les brevet (pdf)

Svar på oppdraget finner du her