Rapporter og planer

Nasjonal transportplan 2022–2033: Oppdrag 5: Svar fra transportetatene og -virksomhetene

Svar på et deloppdrag fra Samferdselsdepartementet om hvordan det overordnede målet for byvekstavtalene bør innrettes og om gjeldende rammeverk for byvekstavtalene er tilfredsstillende. Videre ønsker departementet en vurdering av målene om hhv. sykkelandel og tilnærmet nullutslipp i varedistribusjonen i byområdene, samt en vurdering av hvordan det kan legges til rette for god fremkommelighet og redusert miljøpåvirkning i mindre byområder. Oppdraget er en del av arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033.

Les felles svar (pdf)

Beregninger av fremtidig trafikkvekst og klimagassutslipp - ettersendt notat (pdf)