Historisk oversikt: Organisering, styringsgruppe og politisk kontaktgruppe

Samferdselsdepartementet har tatt en ny og tydeligere rolle i NTP-arbeidet for å styrke arbeidet med mer effektiv ressursbruk, og for å svare best mulig på de samfunnsmessige utfordringene. Det legges nå opp til en mer dynamisk prosess mellom transportvirksomhetene og departementet, og en tidligere politisk dialog mellom departementet og regionale myndigheter.

Styringsgruppe

Styringsgruppen for NTP er ledet av Samferdselsdepartementet og består av departementsråden og ekspedisjonssjefene i departementet og lederne i virksomhetene som er direkte involvert: Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Avinor AS og Nye Veier AS.

I løpet av planprosessen vil Samferdselsdepartementet gi flere deloppdrag til virksomhetene. Svarene på deloppdragene vil samlet utgjøre virksomhetenes faglige innspill til stortingsmeldingen om NTP. Deloppdragene og svarene blir tilgjengelig fra denne siden. Virksomhetene vil ikke som tidligere legge frem et felles grunnlagsdokument.

Politisk kontaktgruppe

Departementet har opprettet en politisk kontaktgruppe for å sikre god dialog med regional og lokal forvaltning. Kontaktgruppen består av politisk nivå i fylkeskommunene, KS, de største bykommunene og Sametinget. Kontaktgruppen er politisk ledet av Samferdselsdepartementet.

Samferdselsdepartementet vil som en del av arbeidet med ny NTP invitere næringslivet og interessegrupper til innspillskonferanser, hvor blant annet de faglige utredningene vil være tema.

Mer om bakgrunnen for organiseringen av arbeidet: Ny modell for prosess og organisering av arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033 (brev av 11. januar 2019)