NTP 2025-2036: En fremtidsrettet utvikling av norsk luftfart

– Luftfarten må gjennom en utfordrende og omfattende omstilling for å utvikle seg i tråd med nasjonale og internasjonale klimamål. Regjeringen har derfor prioritert 1 milliard kroner i Nasjonal transportplan til en fremskyndet innfasing av null- og lavutslippsluftart i Norge. På denne måten skal vi legge til rette for en grønnere luftfart og samtidig videreutvikle et tilgjengelig og effektivt flyrutetilbud i hele landet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Den største utfordringen luftfarten står overfor er målet om et lavutslippssamfunn i 2050, som vil medføre en kostbar og krevende omstilling. Dette vil kreve en samlet innsats fra alle luftfartens aktører, inkludert myndighetene. Dette følger regjeringen opp i Nasjonal transportplan 2025-2036.

1 milliard kroner til tilrettelegging, infrastruktur og samarbeidsforum

– I Norge er vi helt avhengige av luftfarten, men den står for store klimagassutslipp. Når luftfarten blir utslippsfri, blir den imidlertid en fremtidsrettet og klima- og miljøvennlige transportform, ikke minst gjennom lite arealinngrep.  Derfor ønsker regjeringen å fremskynde innfasingen av null- og lavutslippsløsninger, og prioriterer en ramme på 1 milliard kroner til dette formålet i Nasjonal transportplan, sier Nygård.

Pengene vil blant annet benyttes til å styrke den faglige og regulatoriske tilretteleggingen, og utbygging av nødvendig infrastruktur ved lufthavnene. Andre tiltak vil videreutvikles og operasjonaliseres i oppfølgingen av Nasjonal transportplan 2025-2036. Dette vil blant annet skje i dialog med viktige luftfarsaktør og det nylige etablerte samarbeidsforumet for fremtidens luftfart med NHO og LO.

Allerede utgjør bærekraftig flydrivstoff en viktig del av omstillingen til en grønnere luftfart, ikke minst på kort og mellomlang sikt. Her er omsetningskrav hovedvirkemidlet.

Lufthavnstrukturen opprettholdes og videreutvikles

Dagens lufthavnstruktur opprettholdes og videreutvikles, og lufthavnprosjektene i Mo i Rana og Bodø skal ferdigstilles. Regjeringen vil derfor arbeide videre med bærekraftige rammevilkår for Avinor etter en utfordrende periode for selskapet under og etter pandemien.

Regjeringen har også styrket det regionale rutetilbudet gjennom de nye FOT-kontraktene med avtaleoppstart i 2024. Fra 1. april 2024 halveres maksimaltakstene på FOT-rutene, og setekapasiteten økes der etterspørselseffekten av lavere priser er forventet å være størst. I tillegg tas to nye ruter, Stord–Oslo og Kirkenes–Tromsø, inn i kjøpsordningen.

For flere opplysninger – se: