Høring av transportvirksomhetenes svar på NTP-oppdrag

Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet inviterer til høring av transportvirksomhetenes svar på oppdragene til neste nasjonale transportplan – NTP 2025–2036.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 03.07.2023

Vår ref.: 23/629

Nasjonal transportplan 2025-2036 - Høring av transportvirksomhetenes svar på NTP-oppdrag

Samferdselsdepartementet (SD) og Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) inviterer med dette til høring av transportvirksomhetenes svar på oppdragene til neste nasjonale transportplan – NTP 2025–2036.

NTP er en viktig arena for samordning, utredning, styring og prioritering i samferdselssektoren. Transportplanen utarbeides i en periode preget av ekstraordinære hendelser som krigen i Ukraina, energikrise og stigende priser. Regjeringen har besluttet å fremskynde fremleggelsen av planen med ett år – til våren 2024 – for å få en transportplan som er oppdatert og tilpasset utfordringene og omstillingsbehovene vi står overfor.

Departementene legger stor vekt på ekstern medvirkning i arbeidet med NTP, og denne høringen er en sentral del av dette. Vi har også i vinter gjennomført to nasjonale innspillsmøter, og høsten 2023 tar vi sikte på å gjennomføre regionale møter med fylkeskommunene, storbykommunene, Sametinget og næringsliv.

Nærmere om NTP-oppdragene

SD og NFD ga høsten 2022 to hovedoppdrag (et utredningsoppdrag og et prioriteringsoppdrag) til de statlige NTP-virksomhetene Avinor AS, Bane NOR SF, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier AS og Statens vegvesen. Videre har departementene i brev av 28. februar 2023 om oppfølgingen av utredningsoppdraget gitt transportvirksomhetene enkelte tilleggsoppdrag/-spørsmål.

Første delleveranse på utredningsoppdraget forelå 1. oktober 2022, mens hovedleveransen ble oversendt 22. januar 2023. Hovedleveransen på prioriteringsoppdraget forelå 31. mars 2023. Leveransen på utredningsoppdraget ble gitt felles for de seks transportvirksomhetene, mens leveransen på prioriteringsoppdraget er i hovedsak utarbeidet av den enkelte virksomhet.

Svarene på oppdragene utgjør virksomhetenes faglige innspill til stortingsmeldingen om NTP, og er det SD og NFD nå sender på høring.

Vi gjør oppmerksom på at enkelte leveranser fra transportvirksomhetene vil foreligge etter at dette høringsbrevet er sendt ut. Dette gjelder:

 • Innen 8. mai: oppdaterte samfunnsøkonomiske beregninger mv. med utgangspunkt i en alternativ etterspørselsbane som er forenlig med klimamålene og nullvekstmålet for byområdene (bestilt i ovennevnte brev av 28. februar 2023).
 • Innen 1. juni: enkelte spørsmål/tilleggsoppdrag bestilt i brevet av 28. februar 2023.
 • Innen 3. oktober: en oppdatering av tallgrunnlaget for prioriteringene (bestilt i prioriteringsoppdraget av 11. november 2022) samt enkelte spørsmål bestilt i brevet av 28. februar 2023.

SD og NFD vil sørge for at leveransene som kommer 8. mai og 1. juni gjøres tilgjengelig på høringssaken, slik at det blir mulig å gi uttalelser også til disse. Leveransen 3. oktober vil av tidshensyn ikke sendes på offentlig høring, men vil bli tilgjengelig på regjeringens nettsider om NTP 2025–2036 når den foreligger.

Format på høringsinnspill og frist

Høringssaken med lenker til transportvirksomhetenes leveranser er tilgjengelig  på denne nettsiden (www.regjeringen.no/id2970857).

Vi ber om at høringsuttalelser sendes inn elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser  (funksjonen "Send inn høringssvar" på denne nettsiden). Unntaksvis, ved spesielle behov for innsending på annen måte, kan høringssvar sendes til SD per e-post til: postmottak@sd.dep.no. Alle høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på høringssaken.

Frist for høringsuttalelser er 3. juli 2023.

I den grad høringsinstansene har innspill til prioriteringen av ressursbruken i planen, ber vi om at de prioriterte tiltakene eksplisitt rangeres (med nummerering), slik at det fremgår hva som anbefales gjennomført først. Hvis det foreslås enkeltprosjekter eller tiltak utover det som inngår i forslaget til virksomhetene, ber vi om at det angis hvordan dette kan finansieres, fortrinnsvis ved omprioriteringer innenfor de beregningstekniske planrammene eller annen finansiering.

Leveransene fra transportvirksomhetene omfatter både hovedrapporter og flere vedlegg, og det samlede omfanget av høringsmaterialet er betydelig. Som en veiledning til høringsarbeidet kan det legges til grunn at hovedrapportene utgjør kjernen i virksomhetenes leveranser, slik at hovedinnsatsen i høringsuttalelsene normalt sett bør legges ned i å vurdere disse (fremfor vedleggene). Vi ber om at det fremgår av høringsuttalelsene hvilken del av leveransene uttalelsene konkret refererer til.

Departementene tar også gjerne imot uttalelser fra andre enn dem som står som mottakere av dette brevet.

Med hilsen

Are Forbord (e.f.)
ekspedisjonssjef

Øystein Rembar
prosjektleder

 

Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet har gitt transportvirksomhetene to hovedoppdrag: Et utredningsoppdrag og et prioriteringsoppdrag. Transportvirksomhetenes svar på disse to hovedoppdragene er på høring frem til 3. juli 2023.

Transportvirksomhetene har også leveranser som skal besvares innen 8. mai 2023, 26. mai 2023, 1. juni 2023 og 3. oktober 2023. Besvarelsene med frister 8. og 26. mai 2023 og 1. juni 2023 vil bli lagt ut på denne siden, og er en del av høringen. Dette er nærmere beskrevet i høringsbrevet.

Høringen omfatter også enkelte andre faglige innspill, som finnes under punktet Øvrige leveranser. Her vil besvarelsene med frister 8. og 26. mai 2023 og 1. juni 2023 også bli lagt ut.

OPPDATERINGER

UTSATTE FRISTER

I brev av 28. februar 2023 ble transportvirksomhetene stilt oppfølgende spørsmål til utredningsoppdraget. Spørsmål 11 om strekningsvise prosjekter inn mot byområdene (med opprinnelig frist 1. juni 2023) har fått utsatt frist til over sommeren. Svaret på dette vil ikke inngå i høringen.

I brev av 9. mai 2023 fikk virksomhetene en tilleggsbestilling om sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, som hadde frist for besvarelse 26. mai 2023. Det er gitt utsatt frist på dette tilleggsoppdraget til 3. oktober 2023. Denne delbesvarelsen vil dermed ikke være omfattet av høringen.

Se også: Brev til høringsinstansene av 5. juni 2023 (PDF)

SVAR LAGT UT

11. mai 2023: Svar med frist 8. mai 2023 lagt ut.
2. juni 2023: Svar med frister 26. mai og 1. juni lagt ut.

Disse dokumentene fra transportvirksomhetene er på høring:

Prioriteringsoppdraget

Utredningsoppdraget

Øvrige leveranser

Vi tar også gjerne imot uttalelser fra andre enn dem som står som høringsinstanser her.

 • Abelia
 • ACE Green
 • Agder fylkeskommune
 • Akademikerne
 • AKT - Agder Kollektivtrafikk AS
 • Allskog
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arktisk Jernbaneforum
 • Asko/Norgesgruppen ASA
 • AtB AS
 • Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund
 • Baneservice AS
 • Bellona
 • Bergen kommune
 • Besteforeldrenes klimaaksjon
 • Bilimportørenes Landsforening
 • BirdLife Norge
 • Brakar AS
 • Bullby
 • Bygg21
 • Byggenæringens Landsforening
 • CargoNet AS
 • Cicero - senter for klimaforskning
 • Datatilsynet
 • Deltasenteret - Statens kompetanssenter for deltakelse og tilgjengelighet
 • Den Norske Turistforening
 • Designe og arkitektur Norge (DOGA)
 • Det norske maskinistforbund
 • Digitaliseringsdirektoratet
 • Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Drivkraft Norge
 • E134 Haukelivegen AS
 • Energi Norge
 • Energigass Norge
 • Enova SF
 • Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg
 • Entur AS
 • Fagforbundet
 • Feiring
 • Fellesforbundet
 • Finans Norge
 • Fiskeridirektoratet
 • Fjordvegen Rute 13
 • Flytoget AS
 • For Jernbane
 • Forbrukerombudet
 • Forbundet for Ledelse og Teknikk
 • Forsvaret
 • Forum for utvikling og miljø
 • Forum Nye Bergensbanen
 • FRAM
 • Framtiden i våre hender
 • Fredrikstad Næringsforening
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Gjøvikregionen Utvikling
 • Go-Ahead Nordic
 • Godsalliansen
 • Green Cargo AB
 • Greenpeace Norge
 • Grenland Rail AS
 • Grensekomiteen Värmland-Østfold
 • Grønn Byggallianse
 • Handelshøyskolen BI
 • Havila Kystruten AS
 • Hordfast AS
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Hovedredningssentralen
 • Hurtigbåtenes Rederiforbund
 • Hurtigruten AS
 • Hørselshemmedes Landsforbund
 • IKT Norge
 • Innlandet fylkeskommune
 • Innlandstrafikk
 • Innovasjon Norge
 • ITS Norge
 • Jernbanealliansen
 • Jernbaneforum Dovre- og Raumabanen
 • Jernbaneforum Dovrebanen Sør
 • Jernbaneforum Gjøvikbanen/Stor-Oslo Nord
 • Jernbaneforum Kongsvingerbanen
 • Jernbaneforum Midt-Norge
 • Jernbaneforum Nord
 • Jernbaneforum Røros og solørbanen
 • Jernbaneforum Sør
 • Jernbaneforum Øst
 • Kartverket
 • Kollektivtrafikkforeningen
 • Kolumbus AS
 • Kongelig Norsk Automobilklub
 • Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF)
 • Konkurransetilsynet
 • KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
 • Kunnskapsbyen Lillestrøm
 • Kystrederiene
 • Landbruksdirektoratet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Leirvik AS
 • Luftfartstilsynet
 • Lyntogforum
 • MA - Rusfri trafikk
 • Mantena AS
 • Maritime Battery Forum
 • Maritimt Forum
 • Maskinentreprenørenes Forbund
 • Mesta AS
 • Miljødirektoratet
 • Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Møreforsking Molde AS
 • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
 • Nasjonal sikkerhetsmyndighet
 • Natur og Ungdom
 • Naturvernforbundet
 • Nelfo
 • Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK)
 • NHO Logistikk og Transport
 • NHO Luftfart
 • NHO Reiseliv
 • NHO Sjøfart
 • NHO Transport
 • NORCE
 • Nord universitet
 • Nordland fylkeskommune
 • Norges Automobil-Forbund
 • Norges Bilbransjeforbund
 • Norges Blindeforbund
 • Norges Bondelag
 • Norges bygg og eiendomsforening
 • Norges Fiskarlag
 • Norges forskningsråd
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges Handikapforbund
 • Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon - NITO
 • Norges Kulturvernforbund
 • Norges Lastebileier-Forbund
 • Norges Luftsportforbund
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Norges Miljøvernforbund
 • Norges Motorsportforbund
 • Norges Rederiforbund
 • Norges Skogeierforbund
 • Norges Taxiforbund
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Norges vassdrags- og energidirektorat
 • Norsk Arbeidsmandsforbund
 • Norsk Bane AS
 • Norsk Bioenergiforening
 • Norsk elbilforening
 • Norsk Flygerforbund
 • Norsk forening mot støy
 • Norsk Friluftsliv
 • Norsk Hydrogenforum
 • Norsk Industri
 • Norsk industriforum for romvirksomhet (NIFRO)
 • Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
 • Norsk institutt for luftforsking (NILU)
 • Norsk institutt for naturfoskning (NINA)
 • Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
 • Norsk Jernbaneforbund
 • Norsk lokomotivmannsforbund
 • Norsk Losforbund
 • Norsk Reiseliv
 • Norsk Romsenter
 • Norsk Sjømannsforbund
 • Norsk Tjenestemannslag
 • Norske Havner
 • NORSKOG
 • Norsk-Svensk Handelskammer
 • Norwegian Air Shuttle ASA
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Næringslivets NOx-fond
 • Offshore Norge
 • Oljedirektoratet
 • Opplysningsrådet for Veitrafikken
 • Oslo - Sthlm under 3 timer AS
 • Oslo - Stockholm 2.55
 • Oslo kommune - Byrådsavdeling for miljø og samferdsel
 • OsloMet - storbyuniversitetet
 • Politidirektoratet
 • Posten Norge AS
 • Regelrådet
 • Rogaland fylkeskommune
 • Romedal Almenning
 • Ruter AS
 • Rådgivende Ingeniørers Forening
 • Sabmia
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner - SAFO
 • Sametinget
 • SAS Group
 • Sekretariatet for Osloregionen
 • Senter mot marin forsøpling
 • Shortsea Promotion Centre
 • SINTEF Teknologi og Samfunn
 • SIVA - Selskapet for industrivekst
 • SJ Norge AS
 • Sjøfartsdirektoratet
 • Sjømat Norge
 • Skyss
 • SMB Norge
 • Snelandia
 • Standard Norge
 • Stange Almenning
 • Statens havarikommisjon
 • Statens jernbanetilsyn
 • Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
 • Statistisk sentralbyrå
 • Statnett SF
 • Stavanger kommune
 • Stor-Oslo Nord
 • Syklistenes landsforening
 • Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
 • Tolletaten
 • Trafikkforum AS
 • Trafikksikkerhetsforeningen
 • Transportøkonomisk institutt
 • Treindustrien
 • Troms og Finnmark fylkeskommune
 • Trondheim kommune
 • Trygg Trafikk
 • Trøndelag fylkeskommune
 • UAS Norway
 • Ung i trafikken
 • Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
 • Universitet i Agder
 • Universitet i Sørøst-Norge
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
 • Vegtilsynet
 • Verdens Naturfond. WWF Norge
 • Vestfold kollektivtrafikk AS
 • Vestfold og Telemark fylkeskommune
 • Vestland fylkeskommune
 • VIA – næringsklyngen for transportinfrastruktur
 • Viken fylkeskommune
 • Visit Valdres
 • Vygruppen AS
 • Widerøes Flyveselskap AS
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Yrkestrafikkforbundet
 • Zero Emission Resource Organisation
 • Østfold kollektivtrafikk
 • Østlandssamarbeidet