Spørsmål fra Stortinget om Nasjonal transportplan 2025–2036

I forbindelse med Stortingets behandling av Nasjonal transportplan 2025–2036 stiller Transport- og kommunikasjonskomiteen en rekke spørsmål til Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Her finner du spørsmål med tilhørende svar.

Svar og tilhørende spørsmål blir publisert fortløpende når svar er sendt Stortinget. Klikk på spørsmålet for å lese svaret.

Spørsmål 1 (fra Høyre)
Vedlikeholdsetterslep vei og bane: Hvor mye vil vedlikeholdsetterslepet på hhv. vei og bane reduseres med forslaget til NTP, ved utgangen av første seksårsperiode, og ved slutten av 12-årsperioden? I hvilket år vil vedlikeholdsetterslepet på hhv. vei og bane for første gang reduseres, med de midlene som ligger i forslaget til NTP 2025-2036?

Spørsmål 2 (fra Høyre)
Jernbane, store investeringer: I Tabell 14.3 fremkommer det at det ligger 153,8 mrd. kroner til store investeringer på jernbanen i NTP totalt. Ber om en detaljert fordeling av disse midlene på nye investeringer, bindinger og ev. annet, med beskrivelser.

Spørsmål 3 (fra Høyre)

Tungbilpakke: Regjeringen har i NTP foreslått en tungbilpakke på 3.7 mrd. Hva består tungtransportpakken på 3,7 mrd. kroner av? Ber om fordeling av midler tenkt til etablering av døgnhvileplasser, elektrisk infrastruktur, drift og ev. andre tiltak.

Spørsmål 4 (fra Høyre)

Tungbilpakke: Hvor mye av tungtransportpakken skal gå til elektrifisering, hvilke former for tiltak er planlagt, og inkluderer det midler via Enova? Hvor mye er friske midler?

Spørsmål 5 (fra Høyre)
Prisvekst: Hva er prisveksten i byggekostnadsindeks for veganlegg, drift og vedlikehold per første kvartal 2024 sammenlignet med gjennomsnittet for 2022? Hva er forventet prisvekst i byggekostnader for veianlegg, drift og vedlikehold av vei i 2024? Hvilken prisvekst er lagt til grunn i første seksårsperiode?

Spørsmål 6 (fra Høyre)
Grønn luftfart: Det prioriteres 1 mrd. kroner til grønn luftfart. Hvilke former for tiltak er planlagt, skal noe fordeles via Enova og hvor mye er friske midler?

Spørsmål 7 (fra Høyre)
Statens vegvesens portefølje: ber om en oversikt over planstatus, og tidligst mulige oppstart for alle prosjektene i Tabell 13.1, gitt bevilgninger.

Spørsmål 8 (fra Høyre)

Statens vegvesens portefølje: ber om en oversikt over hvordan midlene til de ulike prosjektene i tabell 13.1 er tenkt fordelt i første og andre seksårsperiode.

Spørsmål 9 (fra Høyre)
Utviklingsporteføljen: ber om en oversikt over alle prosjektene i utviklingsporteføljen prosjekt-enes kostnad (ev. fordeling statlige midler og bompenger), samfunnsnytte, planstatus og tidligst mulige oppstart, gitt bevilgning.

Spørsmål 10 (fra Høyre)
Nye Veier: gitt at en andel av bevilgningen til Nye veier går til drift og vedlikehold av ferdig-stilte veistrekninger, hvor mye må den årlige bevilgningen til Nye Veier øke dersom de skal kunne ferdigstille alle prosjektene i sin portefølje innenfor avtaleperioden?

Spørsmål 11 (fra Høyre)
Utviklingsporteføljen: Hvor mange mrd. 2024-kr har det offentlige brukt på å planlegge veiprosjektene som er lagt i utviklingsporteføljen? Ber om en oversikt per prosjekt.

Spørsmål 12 (fra Høyre)
Kritiske bruer for militær mobilitet: Hva er den estimerte kostnaden for å sikre de 14 fylkesveibruene som er kritiske for militær mobilitet?

Spørsmål 13 (opprinnelig sendt som spørsmål 1) (fra Høyre)
Viser til Engenes fiskerihavn, som er omtalt i tabellen for pågående større investeringer som skal ferdigstilles 2025-2030. Engenes havn er ventet å være ferdigstilt 15. april 2024. I et prosjekt med total kostnadsramme på 130 millioner og stor økonomisk egeninnsats, har Ibestad kommune forskuttert 95 millioner i henhold til forskutteringsrammen i avtalen med Kystverket i 2019. Betyr dette at regjeringen vil tilbakebetale forskutteringen, hvor mye vil tilbakebetales og når er det ventet at utbetalingen skjer?

Spørsmål 14 (fra FrP)
Hva er oppdatert anslag for vedlikeholdsetterslep på riksvei og hvor mye vil vedlikeholdsetterslepet reduseres med i planperioden?

Spørsmål 15 (fra FrP)
Hva er oppdatert anslag for vedlikeholdsetterslep på fylkesvei og hvor mye vil vedlikeholdsetterslepet reduseres med i planperioden?

Spørsmål 16 (fra FrP)
Hva er oppdatert anslag for vedlikeholdsetterslep på jernbanen og hvor mye vil vedlikeholdsetterslepet reduseres med i planperioden?

Spørsmål 17 (fra FrP)
Hva er oppdatert anslag for vedlikeholdsetterslep på Avinors flyplasser?

Spørsmål 18 (fra FrP)
Hva er oppdatert anslag for vedlikeholdsetterslep på kystinfrastrukturen og hvor mye vil
vedlikeholdsetterslepet reduseres med i planperioden?

Spørsmål 19 (fra Høyre)
Vi ber om å få en oversikt over status, oppdaterte kostnadsestimat og beregnet
samfunnsnytte for alle prosjektene som lå med oppstart i første periode av NTP 2022–2033.

Spørsmål 20 (fra Høyre)
Østfoldbanen: Hva er status for jernbaneprosjektet gjennom Moss og når estimerer man at nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad vil stå ferdig? Ser man for seg å kunne starte anleggsarbeidet på prosjektet Råde-Seut før Sandbukta-Moss-Såstad er ferdigstilt?

Spørsmål 21 (fra Høyre)
Vestfoldbanen: Regjeringen legger til grunn at videre planlegging av InterCity skal ta utgangspunkt i dagens linjer og stasjonsplasseringer. Betyr dette at Dobbeltspor Stokke- Sandefjord heller ikke vil vurderes i Fjerntogstudien?

Spørsmål 22 (fra Høyre)
Dovrebanen: Ifølge Figur 14.12 “Videre utvikling av InterCity”, er det ingen tiltak nord for Hamar på Dovrebanen, men det er omtalt flere tiltak på Dovrebanen. Hvilke tilbudsforbedringer vil tiltakene som planlegges på Dovrebanen, Dobbeltspor Åkersvika- Hamar og kryssingsspor, gi for persontogtilbudet?

Spørsmål 23 (fra Høyre)
Dovrebanen: Hva er planen for redusert reisetid Lillehammer-Hamar sammenlignet med dagens tilbud etter tiltakene som ligger i første og andre seksårsperiode?

Spørsmål 24 (fra Høyre)
Dovrebanen: Hvilke dobbeltsporparseller skal bygges ut i hhv. Første og andre seksårsperiode? Legges det til rette for at tog kan møtes og passere i fart?

Spørsmål 25 (fra Høyre)
Gratis ferje: hvor mye går til å dekke ordningen med gratis ferje i første og andre seksårsperiode?

Spørsmål 26 (fra Høyre)

Tilskuddsordning for mindre byområder: I omtalen av tilskuddsordningen for mindre byområder, eller byer utenfor ordningen med byvekstavtaler, står det at flere byer kan være aktuelle for tilskudd i planperioden hvis de oppfyller kriteriene. Hvilke byer er de neste som kan tenkes inkluderes i ordningen, gitt at kriteriene er oppfylt? Legges det opp til at flere byer kan inkluderes utenom rulleringer av NTP, eller er neste mulighet om fire år?

Spørsmål 27 (fra Høyre)
Skredsikring: I sine innspill til NTP har Statens vegvesen sammen med fylkeskommunene oppdatert oversikter over skredsikringsbehov. I en oversikt med 461 skredutsatte punkter er det for flere av skredpunktene angitt to ulike forslag til sikring. En rask sammenstilling viser at bruk av teknologi kan spare staten over 20 mrd. kroner samtidig som man kan sikre mange flere lokalsamfunn og veistrekninger raskere enn med tradisjonell skredsikring. Hvordan er dette fulgt opp i regjeringens forslag til NTP?

Spørsmål 28 (fra Høyre)
Skredsikring: Viser til Statens vegvesens innspill på skredsikringsbehov og tabellen med to alternativer for sikring. Dersom man konsekvent hadde valgt alternativt sikringstiltak, og gitt at bevilgningene var de samme som planen legger opp til, hvor mange flere skredpunkter kunne blitt sikret i planperioden, og hvor mye tidligere kunne en fått sikret alle skredpunkt med høy og middels skredfaktor?

Spørsmål 29 (fra Høyre)
Tilgang til kraft: Viser til Stortingsvedtak om minst 5 TWh produksjon av nærenergi innen 2050 på nedbygde arealer, som for eksempel. vei, jernbane og flyplasser. I rapporten NTP 2025-2036: Sammenfallende energibehov i transportsektoren omtales Avinor og deres vurderinger av etablering av egenproduksjon av sol- og energilagringsløsninger, ingen andre transportformer nevnes. I forslaget til NTP er ikke energiproduksjon på egne arealer nevnt med et ord. Betyr det at samferdselsministeren ikke mener at vei- og jernbanesektoren skal bidra til målet om nærenergi?

Spørsmål 30 (fra Høyre)
Tilskudd til kollektivprosjekter: Hvor mye innebærer økningen det er lagt opp til fra 66 % til 70 % i de store kollektivprosjektene i sum for hele planperioden?

Spørsmål 31 (fra Høyre)
Tilskudd til store kollektivprosjekter: De årlige bevilgningene som utgjør statens tilskudd til store kollektivprosjekter skal tilpasses behovet og vil utbetales i tråd med fremdriften i prosjektene. Det er lagt opp til et årlig gjennomsnitt på 2 mrd. kroner i både første og andre periode i NTP. Er det ut fra prosjektenes framdrift og videre planer, mulig å si noe om hvilke år dette tilskuddet vil være høyest og hva det maksimalt kan komme til å ligge på i planperioden?

Spørsmål 32 (fra Høyre)
E6 Roterud- Storhove: Viser Ÿl omtale av prosjektet i forslag Ÿl NTP, at det er mulig å starte utbygging. Når ser man for seg å kunne starte og hva gjenstår før en mulig utbyggingsstart?

Spørsmål 33 (fra Høyre)
E39 Smiene–Harestad: Prosjektet E39 Smiene-Harestad er essensielt for å koble Rogfast på veinettet, Statens vegvesen skriver at prosjektet må være ferdig bygget i 2031 for å kunne gjennomføre samtesting av skilting, elektro- og automasjonsinstallasjoner med Rogfast i et år, slik at begge prosjekter er ferdige til Rogfast skal åpne i 2033. Det er også behov for å samkjøre disse prosjektene med hensyn til optimalisering av massehåndtering, trafikk-avvikling og andre forhold. I regjeringens forslag til NTP er ikke E39 Smiene-Harestad prioritert i første seksårsperiode. Hvilke ekstrakostnader tilkommer dersom E39 Smiene-Harestad ikke står ferdig til åpningen av Rogfast? For å sikre ferdigstilling inn mot ferdigstillelse av Rogfast i 2033, hvordan er den optimale fremdrift og kostnadsfordeling?

Spørsmål 34 (fra Høyre)
E39 Smiene-Harestad: Prosjektet finansieres av statlige midler og bompengemidler fra Bymiljøpakken på Nord-Jæren. Er det mulig å starte prosjektet i første seksårsperiode med midler fra Bymiljøpakken, dersom prosjektet prioriteres av den lokale styringsgruppen, og er det rom for å prioritere statlige midler i påfølgende år?

Spørsmål 35 (fra Høyre)
Hordfast: Hvilken effekt vil Hordfast få på de to store prosjektene Svegatjørn-Rådal og Rogfast når Hordfast er på plass. Med effekt menes her uthentet samfunnsnytte samt nedbetalingstid for prosjektene. Det er også av interesse å få oppgitt den negative effekten for hvert år Hordfast blir utsatt.

Spørsmål 36 (fra Høyre)
Hordfast: Vi ber statsråden gjøre greie for hvor mye bilister og staten (inkludert fylkeskommunene) taper, med tanke på ferjekostnader, for hvert år Hordfast blir utsatt, oppgitt i 2024-kroner.

Spørsmål 37 (fra Høyre)
Hordfast: Tre regjeringer har gjennom sine NTP’er løftet fram ferjefri E39, og spesielt Hordfast framstår som et samfunnsnyttig prosjekt. Siste rapport fra Statens vegvesen viser at det er mulig å få betydelige klimagassutslipp (opp mot 80 %) i byggefasen gjennom bruk av nyutviklet norsk teknologi. Utviklingsmiljøer har også modnet fram bruer i aluminium samt konstruksjon av verdens lengste flytebru. Betydelig kompetansebygging er gjort gjennom dette prosjektet, kompetanse som står klar til å ta prosjektet videre neste skritt. Hva vil konsekvensen for disse kompetansemiljøene bli dersom prosjektet nå legges i en skuff de neste 12 årene?

Spørsmål 38 (fra Høyre)
Hordfast: Hvor stor andel av verdiskaping i byggeprosjektet Hordfast vil potensielt kunne tilfalle norsk leverandørindustri?

Spørsmål 39 (fra Høyre)
Sykkel: Sykkelandelen i byområdene må økes vesentlig dersom vi skal nå målene om økt sykkelandel. Det nevnes noen tiltak i forslag til NTP, men det sies ingenting om strategi for å nå målene. Siste Nasjonal sykkelstrategi gikk ut i 2023. Vil regjeringen lage en ny nasjonal sykkel-strategi? Hvis ikke, hvordan skal man sikre at sykkelandelen øker i planperioden?

Spørsmål 40 (fra Høyre)
Vestfoldbanen: Bane Nor skriver om prosjektet Stokke-Sandefjord at det ikke alene er nok for tilbudsforbedring, og at det kreves flere tiltak på strekningen Tønsberg-Skien. Hvilken tilbuds-forbedring vil man oppnå uten dobbeltspor Stokke-Sandefjord?

Spørsmål 41 (fra Høyre)
Stokke-Sandefjord: Hvor mye er det beregnet at utbyggingskostnadene for nytt dobbeltspor Stokke-Sandefjord vil bli? Hvor mye er det beregnet at fortsatt planlegging av strekningen Sande-fjord-Larvik vil koste?

Spørsmål 42 (fra Høyre)
FRE16: Hvor mye er til nå brukt i planlegging, forberedelser og investeringer i påvente av fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss? Ber om oversikt over både statlige og lokale midler.

Spørsmål 43 (fra Høyre)
Ringeriksbanen: Ber om status for prosjektet, oppdatert kostnadsanslag og beregnet samfunnsnytte. Gitt bevilgning og at det avklares hvem som skal ha ansvar for prosjektet, hva gjenstår før prosjektet kan startes opp?

Spørsmål 44 (fra Høyre)
Ringeriksbanen: Hvor mye vil det koste å bygge opp en prosjektorganisasjon for Ringeriksbanen i Bane Nor og hvor lang tid vil det ta?

Spørsmål 45 (fra Høyre)
Ringeriksbanen: Reguleringsplanen legger til grunn at bane og vei skal bygges sammen. I NTP foreslås det at vei og bane skal bygges uavhengig av hverandre, og Bane Nor får ansvaret for Ringeriksbanen. Vil oppsplittingen kreve ny prosjektering for Ringeriksbanen? Hvor lang tid vil det i så fall ta og hvilke ekstrakostnader vil tilkomme, både av ny prosjektering og som følge av at man ikke lenger får utnyttet synergiene i de to prosjektene, for eksempel med tanke på masse-håndtering? Er det også risiko for at deler av jernbanestrekningen må omreguleres?

Spørsmål 46 (fra Høyre)
E16 Skaret-Hønefoss: Reguleringsplanen legger til grunn at bane og vei skal bygges sammen. I NTP foreslås det at vei og bane skal bygges uavhengig av hverandre, og Nye Veier får ansvaret for E16 Skaret-Hønefoss. Vil oppsplittingen kreve ny prosjektering for E16 Skaret-Hønefoss? Hvor lang tid vil det i så fall ta og hvilke ekstrakostnader vil tilkomme, både av ny prosjektering og som følge av at man ikke lenger får utnyttet synergiene i de to prosjektene, for eksempel med tanke på massehåndtering? Er det også risiko for at deler av veistrekningen må omreguleres?

Spørsmål 47 (fra Høyre)
Skolevei: hvor mye settes totalt av til tryggere skoleveier i planperioden?

Spørsmål 48 (fra Høyre)
Avinor: Hvilke typer tjenester ser Avinor for seg at en kan konkurranseutsettes?

Spørsmål 49 (fra Høyre)
E39 Smiene-Harestad: Dersom E39 Smiene-Harestad ikke står klart til åpningen av Rogfast, må det bygges en midlertidig delstrekning. Hvor mye vil denne midlertidige delstrekningen koste?

Spørsmål 50 (fra Høyre)
Jernbane: I NTP refereres det på flere steder til at ruteleiene som i dag disponeres av Flytoget, vil innlemmes i det ordinære togtilbudet fra senest 2028. Når vil regjeringen beslutte om dette skal skje før 2028?

Spørsmål 51 (fra Høyre)
Vil de nye regiontogavgangene Drammen-Gardermoen, som skal erstatte Flytogets ruteleier fra 2028, kjøres med enkle eller doble togsett?

Spørsmål 52 (fra Høyre)
Hvordan planlegger regjeringen å direktetildele fremtidige kontrakter på jernbanen, og kan vi forvente at det gjennomføres markedsundersøkelser for å utforske interessen for å operere strekninger utenom offent-lig kjøp/konkurranse, slik vi har sett for Sørlandsbanen?

Spørsmål 53 (fra Høyre)
Vikafjelsstunnelen: er Vikafjellstunnelen overført til Nye Veiers portefølje?

Spørsmål 54 (fra Høyre)
Lærdalstunnelen: Er det vurdert avbøtende tiltak på omkjøringsveier ved arbeid som stenger Lærdalstunnelen?

Spørsmål 55 (fra Høyre)
Beredskap: I planperioden skal det gjennomføres helhetlige utredninger av behovene til Forsvaret, og hvilke konsekvenser og kostnader dette vil ha for norsk transportinfrastruktur. For å sikre effektiv ressursutnyttelse og koordinering mellom sektorene er det derfor viktig med tydelige rammer for hvordan militære behov og prioriteringer skal meldes til transportmyndighetene og følges opp videre i langtidsplanlegging i transportsektoren. Vil oppgradering av infrastruktur som avledes av Forsvaret utelukkende legges på NTP-budsjettet, eller vil noe tillegges forsvarsbudsjettet?

Spørsmål 56 (fra Høyre)
Norden: Hvilke prosjekt i første seks års periode vil være relatert til forsvarssamarbeidet i Norden?

Spørsmål 57 (fra Høyre)
Norden: Hvordan sikres mest og best mulig utnytelse av den Nordiske infrastrukturen, og hvordan jobber norske myndigheter med å harmonisere og sikre regelverk og lade/ fylle-infrastruktur på tvers av grensene til våre nordiske naboland?

Spørsmål 58 (fra Høyre)
Autonomi og digitalisering: Regjeringen skriver i sin NTP: «Digitalisering og automatisering er områder der Avinor ser et særlig potensial for kostnadseffektivisering. I tiden fremover vil særlig områder som fjernstyring, automatisering og autonomi vurderes nærmere. Nye løsninger, i kombinasjon med sensorer, biometri, kunstig intelligens og beslektede teknologier, vil kunne effektivisere driften og gi bedre tjenester til de reisende». Er det mulig å hente ut kostnadseffekter av denne effektiviseringen? På hvilke andre områder i transportsektoren vil autonomi og automatisering kunne gi kostnadsbesparende effekter, og i hvilken størrelsesorden?

Spørsmål 59 (fra Høyre)
Kommersielle busser: hvor stor andel av busstrafikken (målt i personkilometer) dekkes av kommersielle busser? Og hva er fordelingen mellom buss og tog for kollektivtransporten?

Spørsmål 60 (fra Høyre)
Buss for tog: Hvilke strekninger som i NTP er vurdert bygd ut med dobbeltspor vil kunne dekke transportbehovet med kommersielle bussruter?

Spørsmål 61 (fra Høyre)
El-biler: Når vurderer regjeringen det vil være tid for å øke bompengetakst for el-biler ut over 70%, og hvordan vil en slik opptrappingsplan se ut?

Spørsmål 62 (fra Høyre)
Elektriske varebiler: Hvor mye vil det koste staten å inkludere elektriske varebiler i regelen om at alle tyngre nullutslippskjøretøy skal ha 100% miljørabatt ved bompasseringer fram til 2030?

Spørsmål 63 (fra Høyre)
Hva vil konsekvensene for trafikkavviklingen bli dersom el-lastebiler får tilgang til kollektivfeltet?

Spørsmål 64 (fra Høyre)
Massehåndtering: kan det gjøres endringer i regelverk og krav til massehåndtering for store samferdselsprosjekt for å sikre lavere klimaavtrykk?

Spørsmål 65 (fra Høyre)
Opptrappingsplan NTP: Det legges opp til en lineær opptrapping av de økonomiske rammene, med et årlig gjennomsnitt på 100,7 mrd. kr til formål i NTP. Ressursbruken i det enkelte budsjettår vil tilpasses det samlede økonomiske opplegget i statsbudsjettene framover. Statsråden har formodentlig likevel en plan for hvilket nivå man starter på og hvor man skal ende opp. Hva ligger det an til at den økonomiske rammen til NTP vil være i 2025, og hva skal den trappes opp til i 2036, gitt at man følger planen slik den ligger i Meld. St. 14 (2023-2024)?

Spørsmål 66 (fra Høyre)
Jernbaneinvesteringer: ber om status for prosjektene i tabell 14.2 på s. 207 og tidligst mulige oppstartstartstidspunkt.

Spørsmål 67 (fra Høyre)
E18 Vestkorridoren: Når er det ventet at prosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta vil stå ferdig? Gitt bevilgninger, når bør neste etappe, E18 Ramstadsletta-Nesbru, startes for å sikre optimal framdrift på E18 Vestkorridoren?

Spørsmål 68 (fra Høyre)
Trønderbanen: Kapasitetsøkningen på Trønderbanen har tidligere blitt utsatt fra 2024 til 2027, men i NTP 2025-2036 er den også nedjustert. Fra to tog i timen til Steinkjer er det nå snakk om dobling i frekvens mellom Melhus og Stjørdal og to tog i timen til Steinkjer kun i utvidet rushperiode. Statsråden har selv ved flere anledninger snakket om to tog i timen til Steinkjer. Hvorfor går man bort fra to tog i timen til Steinkjer? Hva er kostnaden for å sikre to tog i timen på hele strekningen Melhus-Steinkjer?

Spørsmål 69 (fra Høyre)
Viser til svar på spørsmål 4, og til tabell 13.1. Er de prosjektene som er merket «Prioritert første seks år» fullfinansiert i første periode? Hvis ikke de er fullfinansiert, hvor stort beløp er satt av i første seksårsperiode til de enkelte av disse prosjektene?

Spørsmål 70 (fra Høyre)
Viser til svar på spørsmål 4, og til tabell 13.1. Er det lagt opp til mulig oppstart i første periode for flere prosjekter enn de åtte som er markert som prioritert i første periode?

Spørsmål 71 (fra Høyre)
E39 Fløyfjellstunnelen: Ber om status for prosjektet, kostnadsramme, fordeling mellom statlige midler og bompengemidler og beregnet samfunnsnytte. Når kan prosjektet tidligst startes opp?

Spørsmål 72 (fra Høyre)
E39 Fløyfjellstunnelen: I NTP står det at E39 Fløyfjellstunnelen vil bli vurdert i sammenheng med bybaneutbyggingen. Selv om prosjektet er en forutsetning for bybane i dagens E39-trasé, er det også viktig i seg selv. E39 Fløyfjellstunnelen vil bedre situasjonen for beredskap og by-logistikk. Tunnelen må også rustes opp som følge av tunnelsikkerhetsforskriften, uavhengig av bybanen. Er det noe annet enn politisk vilje som står i veien for å starte E39 Fløyfjellstunnelen først? Hvor stor vil bevilgningen være for å prioritere prosjektet i første periode?

Spørsmål 73 (fra Høyre)
Dobbeltspor Råde-Seut: Hva er status for prosjektet dobbeltspor Råde-Seut på Østfoldbanen og når er det tidligst mulig å starte opp prosjektet?

Spørsmål 74 (fra Høyre)
Utbedringsstrekninger: Rv. 7 Ørgenvika-Flå og Svenkerud-Bu omtales under utbedringsstrekninger. I tilknytning til sistnevnte, har regjeringen planer om å følge opp utredningene om villreinen på Hardangervidda og ev. miljøtunneler?

Spørsmål 75 (fra komiteens medlemmer)
Hva er beregnede klimagassutslipp av skipstunnel i Stad?

Spørsmål 76 (fra komiteens medlemmer)
Hva er de beregnede klimagassutslippene og tap av natur og matjord i Nye Veier og Statens Vegvesens portefølje? Hva vil være kostnaden for å oppnå arealnøytralitet ved å kompensere for dette tapet være? Det bes om tall brutt ned på hvert enkelt prosjekt.

Spørsmål 77 (fra komiteens medlemmer)
Hva er beregnede klimagassutslippene og tap av natur og matjord knyttet til ny flyplass i Mo i Rana?

Spørsmål 78 (fra komiteens medlemmer)
Hva vil kostnaden av å bygge dobbeltspor mellom Stanghelle og Voss være, og kan prosjektet få byggestart i første seksårsperiode av NTP?

Spørsmål 79 (fra komiteens medlemmer)
Hva vil kostnaden av elektrifisering av strekningen mellom Trondheim og Steinkjer være?

Spørsmål 80 (fra komiteens medlemmer)
Hva vil kostnaden av å øke antall avganger til to tog i timen mellom Melhus og Steinkjer og utenom rushtiden, dersom dette innføres i 2025?

Spørsmål 81 (fra komiteens medlemmer)
SJ ønsker å etablere bytog i Trondheim. Hva vil statens kostnad ville være for å bidra til at dette kan komme på plass?

Spørsmål 82 (fra komiteens medlemmer)
Hva er anslått økning i ÅDT for veiprosjekter som enten erstatter, utbedrer eller vil gå parallelt med eksisterende veier på samme strekning. Ber om tall for hvert veiprosjekt som ligger inne i regjeringens forslag til NTP, samt prosjektene som er flyttet til utviklingsporteføljen?

Spørsmål 83 (fra komiteens medlemmer)
Hvor mange sovekupeer er det samlet på alle tog som opererer i Norge og på grensekryssende strekninger i dag, og hvordan er fordelingen av kupeene ift antall senger i hver kupé? Ber også om oversikt over fordeling av sovekupeer på de ulike linjene som tilbyr dette.

Spørsmål 84 (fra FrP)
Kan vi få tilsendt en oversikt over samfunnsøkonomisk netto nytte inkl. ikke-prissatte virkninger på alt av prosjekt til Statens vegvesen og Nye Veier som er oppgitt i NTP? Dette ønsker vi inneholder presentasjon av nøkkeltall fra transportmodeller og samfunnsøkonomiske analyser og beregninger av prosjekter og effektpakker.

Spørsmål 85 (fra komiteens medlemmer)
Kan vi få tilsendt en oversikt over status på reguleringsplaner for hvert ulikt prosjekt i Statens vegvesens portefølje inkl. utviklingsporteføljen og for Nye Veier.

Spørsmål 86 (fra Høyre)
Ber om en tabell ("bindingstabell") med årlig prognose over utgifter til rasjonell fremdrift i igangsatte prosjekter og programområdetiltak for Statens vegvesen og Bane NOR. Tabellen bes spesifisert per år i perioden 2024-2036 + ev. restbeløp, og per prosjekt/tiltak.

Spørsmål 87 (fra Høyre)
Ber om en tabell med prognoser for årlige utgifter for rasjonell fremdrift i prosjektene under, fra første år i byggefasen til sluttføring. Vi ber dere også ta med kolonner for utgifter til gjenstående planlegging/forberedende arbeid som er nødvendig før prosjektet kan startes opp,
forventet sluttkostnad (P50), kostnadsramme (P85), og netto nytte. Vi ønsker også prognoser for investeringsprosjektene som ligger i NTP 2025-2036 for Statens vegvesen og Bane NOR, samt
for følgende prosjekter:

a) E18 Ramstadsleta-Nesbru
b) E16 Fagernes-Hande
c) E39 Vik-Molde (Møreaksen)
d) E39 Breivika-Ørskogfjellet og Ørskogfjellet-Vik
e) E6 Narviktunnelen
f) E10 Fiskebøl-Nappstraumen
g) E39 Osli-Figgjo
h) Rv. 36 Skjeslvik-Skyggestein
i) E39 Ådland-Svegatjørn (Hordfast)
j) Rv. 19 Moss
k) Dobbeltspor Stokke-Sandefjord

Spørsmål 88 (fra Høyre)
Hva er antatt byggetid for Prosjektene i «Utviklingsporteføljen»?

Spørsmål 89 (fra Høyre)
Det er lagt opp til en økning på Forvaltning, sammenlignet med årlig gjennomsnitt for NTP 2022-2033. Hva skal økningen gå til?

Spørsmål 90 (fra Høyre)
Statlig kjøp av transporttjenester omfatter persontogtilbudet. Hvilken pris er lagt til grunn for nye avtaler når Trafikkpakke 1, 2 og 3 utløper, er det en økning eller en videreføring av dagens pris?

Spørsmål 91 (fra Høyre)
Hvor mye av midlene som er satt av til “Statlig kjøp av transporttjenester” vil gå til kjøp av persontogtransport? Hvor mye vil gå til nye kontrakter når dagens Trafikkpakke 1, 2 og 3 går ut?

Spørsmål 92 (fra Høyre)
Flere av prosjektene som skal starte opp i første periode mangler reguleringsplaner, jf. Tabell 13.1. Hvilke andre prosjekt, med ferdige reguleringsplaner, kan det være aktuelt å starte opp dersom ferdigstilling av reguleringsplaner for prosjekt lagt i første periode drar ut i tid?

Spørsmål 93 (fra Høyre)
Vil alle prosjekt opplistet i tabell 13.1 kunne ferdigstilles i perioden? Og hvis nei, hvilke prosjekt vil gå ut over oppsatt NTP periode?

Spørsmål 94 (fra Høyre)
Hvordan fordeler investeringer seg til jernbaneformål og veiformål fra NTP (2022-2034) til NTP (2025-2036), og hvordan er den prosentvise økningen? Ber om oppsett både med og uten prisstigning og inflasjon innen de enkelte sektorer (jernbane og vei).

Spørsmål 95 (fra Høyre)
Ferjeavløsningsordningen: Ber om å få tilsendt rapporten som omtales på s. 165, “OE-rapport 2023-4". I prosjektbeskrivelsen til OE er det listet opp både fylkesveiferjeavløsnings-prosjekt (Austevollbrua) og riksveiferjeavløsnings-prosjekt (Hardangerbrua). Vi ber departementet bekrefte at ferjeavløsningsordningene fortsatt skal gjelde for fylkesveiferjeavløsnings-prosjektene.

Spørsmål 97 (fra Høyre)
Ladeinfrastruktur og døgnhvileplasser: Hvor stor andel av avsatte midler vil tilfalle Nye Veiers prosjekt, og hvor mange døgnhvileplasser er tiltenkt i NV sin portefølje?

Spørsmål 98 (fra Høyre)
Nye Veier: hvor stor andel av overføringen til Nye veier vil i planperioden gå til drift og vedlikehold av realiserte prosjekter? Ber om fordeling per år.

Spørsmål 99 (fra Høyre)
Hvor mye antas det at Statens vegvesen i planperioden vil bruke på digitale driftssystemer, og sammenfaller disse systemene med de systemene Nye Veier har tatt i bruk? Dersom svaret her er nei, hva vil konsekvensen være dersom Nye Veier sitt system oppskaleres for å ivareta SVV sitt behov?

Spørsmål 100 (fra komiteens medlemmer)
Når kommuner/fylkene bygger skinnendegående kollektivtransport, blir det inngått avtaler om grunneierbidrag og utbyggingsavtaler som delfinansierer utbyggingen. Hvorfor legger ikke NTP-forslaget fra regjeringen opp til at staten på tilsvarende vis skal hente inn private bidrag ved store jernbaneprosjekter, fra de ekstraordinære verdiene som skapes som følge av den samme utbyggingen, og er det mulig å anslå hva et slikt grunneierbidrag vil være på de jernbaneprosjektene det legges opp til i NTP?

Spørsmål 101 (fra komiteens medlemmer)
Etablering av Breivoll stasjon på Hovedbanen i Oslo kan åpne for betydelig boligbygging i hovedstaden. Prosjektet er nok i grenseland for å være for smått til å nevnes eksplisitt i NTP, men hva er status for dette?

Spørsmål 102(A) (fra komiteens medlemmer)
Utvidelse av Sandvika stasjon fra fire til seks spor er ikke eksplisitt omtalt i NTP. Ligger dette fortsatt inne i den økonomiske rammen for det som nå heter effektpakke «Flere tog i Oslo-navet» og hva er status for dette, eller er det tatt ut av effektpakken?

Spørsmål 102(B) (fra komiteens medlemmer)
Hvor store bevilgninger er det budsjettert med til Nye Veier i den første seksårsperioden i NTP, og gitt at man skulle legge ned Nye Veier – hvor raskt vil det være mulig å gjøre det, og hvor mye av midlene er bundet opp i igangsatte prosjekter, og hvor mye av midlene vil det være mulig å frigjøre til andre ting? Ber også om en oversikt over hvilke prosjekter som ikke er startet opp, og hvilke som er igangsatt.

Spørsmål 103 (fra FrP)
Ber om oppdatert kostnadsanslag for Statens vegvesens utviklingsportefølje fordelt på hvert prosjekt.

Spørsmål 104 (fra FrP)
Ber om oppdatert kostnadsanslag for utbygging av dobbeltspor Stokke-Sandefjord på Vestfoldbanen?

Spørsmål 105 (fra FrP)
Ber om oppdatert kostnadsanslag for fellesprosjektet E 16/Ringeriksbanen?

Spørsmål 106 (fra FrP)
Ber om oppdatert kostnadsanslag for utbygging av ytre IC fordelt på hver av linjene?

Spørsmål 107 (fra FrP)
Ber om oppdatert kostnadsanslag for utbygging av Ofotbanen med dobbeltspor.

Spørsmål 108 (fra FrP)
Ber om oppdatert kostnadsanslag for utbygging av en fullverdig E14.

Spørsmål 109 (fra FrP)
Ber om kostnadsanslag for utbygging av E6 Øyer-Otta med smal fire felts standard?

Spørsmål 110 (fra FrP)
Ber om kostnadsanslag for utbygging av Rv.4 fra Gjøvik til Oslo grense med smal fire felts standard?

Spørsmål 111 (fra Frp)
Hvor stor del av bompengene som kreves inn i byvekstavtalene går til utbygging og utbedring av bilvei?

Spørsmål 112 (fra FrP)
Ber om en fordeling av bompengeinntektene i de tre største byene mellom folk bosatt i byen og folk bosatt utenfor byene?

Spørsmål 113 (fra FrP)
Hvor stor andel av midlene som totalt skal bevilges til fylkesvei vil være øremerkede midler i planperioden?

Spørsmål 114 (fra FrP)
Hva er oppdatert kostnadsanslag for utbygging av Røatunnelen?

Spørsmål 115 (fra FrP)
Hva er oppdatert kostnadsanslag for utbygging av E6 Manglerudtunnelen?

Spørsmål 117 (fra FrP)
Hva er oppdatert kostnadsanslag for helhetlig utbygging av rv. 13 Otta-Måløy med arm til Geiranger?

Spørsmål 118 (fra FrP)
Ber om kostnadsanslag for helhetlig utbygging som firefeltsvei for E134 Karmøy-Frogn med arm til Bergen.

Spørsmål 119 (fra Frp)
Ber om kostnadsanslag for utbygging med smal firefeltsvei på E6 på strekningen Dombås-Ullsberg?

Spørsmål 120 (fra FrP)
Hva er oppdatert kostnadsanslag for utbygging av rv. 80 mellom Fauske og Bodø inkludert omlegging av E6 utenfor Fauske sentrum?

Spørsmål 121 (fra FrP)
Hva er oppdatert kostnadsanslag for viderekobling av Vestfoldbanen mot Sørlandsbanen?

Spørsmål 122 (fra FrP)
Hva er oppdatert kostnadsanslag for utbedret stamvei fra E18 til Larvik havn?

Spørsmål 123 (fra FrP)
Hva er oppdatert kostnadsanslag for utbygging av ny tunell med dobbeltspor mellom Ranheim og Hommelvik?

Spørsmål 124 (fra FrP)
Hvor stor andel av varetransporten innenlands går på jernbane?

Spørsmål 125 (fra FrP)
Hva er andelen av varetransporten innenlands med vogntog fordelt pr fylke?

Spørsmål 126 (fra FrP)
Hva er den totale varetransporten for distribusjon under 70 km fordelt pr fylke?

Spørsmål 127 (fra FrP)
Hva er den daglige og månedlige transporten av laks med vogntog fordelt fra kvart enkelt fylke?

Spørsmål 128 (fra FrP)
Hva er den daglige og månedlige transporten av alle fiskeprodukter målt pr fylke og ant vogntog?

Spørsmål 129 (fra komiteens medlemmer)
Hva er forventa reduksjon av antall vogntog på veg ved bygging av Stad skipstunnel som en effekt av denne utbyggingen?

Spørsmål 130 (fra FrP)
Hva blir fordelinga pr fylke årlig i perioden 2025-2030 for tilskudd - opprusting og fornying
av fylkesveinettet?

Spørsmål 131 (fra FrP)
Hvilke kritisk bruer er lagt til grunn i planen for militær mobilitet for fylkesveinettet, og for riksveinettet?

Spørsmål 132 (fra FrP)
Hva er samlet satsing på døgnhvileplasser for transportnæringen i planen, fordelt pr fylke?

Spørsmål 133 (fra FrP)
Hva gjenstår i totale kostnader pr fylke for å oppnå oppfølging av tunellsikkerhetsforskriften?

Spørsmål 134 (fra FrP)
Ber om en oversikt over forsterket innsats for ladeinfrastruktur fordelt pr fylke i planperioden 2025-2030?

Spørsmål 135 (fra FrP)
Hva er gjeldende beregningsgrunnlag for alternativ bruk av ferjetilskudd på fylkesvei?

Spørsmål 136 (fra FrP)
Hva er beregnet reell reduksjon av ferjeprisene for riksvegferjene målt fra 1/10-2021 til dags dato?

Spørsmål 137 (fra FrP)
Hva er forventet vekst i biltrafikken i hele landet beregnet for NTP perioden?

Spørsmål 138 (fra FrP)
Ber om oppdatert kostnadsanslag for E39 Ringvei Øst fordelt på delprosjekt?

Spørsmål 139 (fra FrP)
Ber om oppdater kostnadsanslag for helhetlig utbygging av E10 Å-Fiskebøl?

Spørsmål 140 (fra Frp)
Ber om oppdatert kostnadsanslag for Ullsfjordforbindelsen.

Spørsmål 141 (fra FrP)
Ber om oppdatert kostnadsanslag for utbedring av E6 Alta bro.

Spørsmål 142 (fra FrP)
Ber om oppdatert kostnadsanslag for utbedring av E6 Transfarelv bro.

Spørsmål 143 (fra FrP)
Ber om en oversikt over mulige utbedringer på Meråkerbanen med kostnadsanslag.

Spørsmål 144 (fra FrP)
Ber om en oversikt over alle riksveiprosjekter som er en del av byvekstavtaler og bypakker.

Spørsmål 145 (fra FrP)
Ber om et anslag for hvilke merkostnader som vil påføres utbyggingsprosjekter med krav om utslippsfrie anleggsplasser.

Spørsmål 146 (fra FrP)
Ber om et anslag på hvilke merkostnader som vil følge av innføring av nullutslipp for tungbiler fra 2030?

Spørsmål 147 (fra Høyre)
Hvorfor mener departementet at det er et argument for å avvikle riksveiferjeavløsnings-midler «fordi en avløsning av dagens riksveiferjesamband ikke kan finansieres gjennom en løsning med ferjeavløsningsmidler og bompenger alene»?

Spørsmål 148 (fra Høyre)
Tunneloppgraderinger: Er det satt av midler til tunneloppgradering på strekninger der nye veiprosjekter planlegges?

Spørsmål 149 (fra Høyre)
Vestfoldbanen: Hva er beregnet kostnad og samfunnsøkonomisk netto nytte for prosjektet dobbeltspor Stokke-Sandefjord? Når kan man tidligst starte opp prosjektet?

Spørsmål 150 (fra Høyre)
Ber om å få sendt over «supersider» for alle prosjekter som er prioritert for oppstart i første seksårsperiode, både for vei og jernbane.

Spørsmål 151 (fra Høyre)
Rv. 19 Moss: i «Utviklingsporteføljen» skal det være rom for noe aktivitet i perioden. Inkluderer det tiltak på Rv. 19 Moss, for eksempel planleggingsmidler?

Spørsmål 152 (fra Høyre)
Utviklingsporteføljen: for prosjektene i «Utviklingsporteføljen» skal det «kunne være aktivitet på strekningene i perioden». Ber om en oversikt over mulige tiltak en kan se for seg på de ulike strekningene i planperioden.

Spørsmål 153 (fra Høyre)
Bybanen til Åsane: ber om status for prosjektet, antatt kostnad for prosjektet, samfunnsøkonomisk netto nytte og tidligst mulige oppstart.

Spørsmål 154 (fra Høyre)
Vedlikehold av vei: Åpning for økt bruk av flerårige vedlikeholdskontrakter er en nødvendig forutsetning for å gjennomføre planene for langsiktig vedlikehold, som Statens vegvesen de siste årene har jobbet med, og for å gå over til tilstandsbasert vedlikehold. Hva er anslått effektiviseringsgevinst av å få til dette?

Spørsmål 155 (fra Høyre)
Rikstunnelen: Hva er status, forventet kostnad og netto nytte for prosjektet Rikstunnelen? Omfatter prosjektet kun tunnel under Oslo, eller også tunneler videre vestover?

Spørsmål 156 (fra Høyre)
Direktetildeling: Regjeringen gjør det klart at den ønsker å direktetildele togtilbud når dagens kontrakter går ut. Hvilke unntaksbestemmelser vurderer man å bruke for å kunne få unntak og gjøre en direktetildeling?

Spørsmål 157 (fra Høyre)
Østfoldbanen: Stemmer det at prosjektet to tog i timen til Fredrikstad med dobbeltspor til Råde og tiltak på stasjoner var anslått til 28 mrd. kroner i 2021? Hvordan kan det da ha seg at prosjektet nå er anslått til 23 mrd. etter en periode med sterk prisvekst? Vi kan ikke se at det er lagt fram nye beregninger for prosjektet.

Spørsmål 158 (fra Høyre)
Hvordan er administrasjonskostnader pr bygget kilometer vei fordelt på hhv. Nye veier og SVV?

Spørsmål 159 (fra Høyre)
Ber om en tabell ("bindingstabell") med årlig prognose over utgifter til rasjonell fremdrift i igangsatte prosjekter og programområdetiltak for Kystverket. Tabellen bes spesifisert per år perioden 2024-2036 + ev. restbeløp, og per prosjekt/tiltak.

Spørsmål 160 (fra Høyre)
Ber om en tabell med prognoser for årlige utgifter til rasjonell fremdrift i nye investeringsprosjekter for Kystverket, fra første år i byggefasen til sluttføring. Vi ber dere også ta med kolonner for utgifter til gjenstående planlegging/forberedende arbeid som er nødvendig før prosjektet kan startes opp, forventet sluttkostnad (P50), kostnadsramme (P85), og netto nytte.

Spørsmål 161 (fra FrP)
Ber om oppdatert kostnadsanslag for utbygging av næringsvei mellom E18 og Arendal havn.

Spørsmål 162 (fra FrP)
Ber om oppdatert kostnadsanslag for utbygging av Fv 460 til Lindesnes.

Spørsmål 163 (fra FrP)
Ber om oppdatert kostnadsanslag for sammenhengende utbygging av E6 Fauske-Bognes.

Spørsmål 164 (fra FrP)
Ber om oppdatert kostnadsanslag for å fullføre Hålogalandsveien, Rv 83 Tjelsundet-Harstad.

Spørsmål 165 (fra FrP)
Ber om oppdatert kostnadsanslag for utbygging av ny innfartsvei til Tromsø over Malangen.

Spørsmål 166 (fra FrP)
Ber om oppdatert kostnadsanslag for utbygging av E8 Skibotn-Finskegrensen.

Spørsmål 167 (fra FrP)
Ber om oppdatert kostnadsanslag for utbygging av E6 Bjerkvik-Stormyra.

Spørsmål 168 (fra FrP)
Ber om oppdatert kostnadsanslag for utbygging av Rv 204 fra Halden til Svinesundsparken.

Spørsmål 169 (fra FrP)
Ber om oppdatert kostnadsanslag for utbedring av kryss Rælingstunnelen og rundkjøring for å binde sammen Rv 159 og Rv 22.

Spørsmål 170 (fra FrP)
Ber om oppdatert kostnadsanslag for utbygging av E6 Sennalandet.

Spørsmål 171 (fra FrP)
Ber om oppdatert kostnadsanslag for utbygging av E6 Høybukt-Kirkenes samt Tana bru-Tanadalen.

Spørsmål 172 (fra FrP)
Ber om oppdatert kostnadsanslag for utbygging av E6-E69 Lakselv-Olderfjord-Honningsvåg.

Spørsmål 173 (fra FrP)
Ber om oppdatert kostnadsanslag for utbygging av E45 Øvre Alta-Kløfta.

Spørsmål 174 (fra FrP)
Ber om oppdatert kostnadsanslag for utbygging av Rv 92 Karasjok- Gievdneguoika.

Spørsmål 175 (fra FrP)
Ber om oppdatert kostnadsanslag for utbygging av Rv 350 mellom Hokksund og Åmot.

Spørsmål 176 (fra FrP)
Ber om oppdatert kostnadsanslag for helhetlig utbedring av Fv 40.

Spørsmål 177 (fra komiteens medlemmer)
Vi viser til svar på spørsmål 86, der bindingene kun omtales overordnet, slik det også fremkommer i Meld. St. 14 (2023-2024). Det var ikke dette vi ba om. Vi sender derfor spørsmålet på nytt: Ber om en spesifisert tabell med årlig prognose over utgifter til rasjonell framdrift i igangsatte prosjekter og programområdetiltak for Statens vegvesen og Bane Nor. En såkalt «bindingstabell». Tabellen bes spesifisert per år i perioden 2024-2036 + ev. restbeløp, og per prosjekt/tiltak.

Spørsmål 178 (fra komiteens medlemmer)
Viser til svar på spørsmål 59. Hva er kostnadsfordelingen mellom jernbane og kommersielle- og fylkeskommunale busser per passasjerkilometer?

Spørsmål 179 (fra komiteens medlemmer)
Viser til figur 7.3 side 75 og ber departementet svare på om de deler vår oppfatting av at figuren er noe mangelfull i sin beskrivelse av modenhet for hydrogen basert på følgende:

Sjøfart
- Belgiske CMB.Tech har flere hydrogenfartøy i drift. De har produsert en serie med katamaran fartøy (lignende skrogdesign som dagens hurtigbåter)som frakter personell til og fra havvind møller i Belgia, Tyskland og Nederland. Disse skipene seiler i dag på hydrogen i kombinasjon med diesel. De har også en hydrogendreven taubåt som er levert til Antwerpen havnevesen
- M/F Hydra seiler i dag på hydrogen på Hjelmeland sambandet.
- Den Estiske stat skal bygge en hydrogendreven ferge for sambandet Virtsu-Kuivastu (øygruppe vest i Østersjøen) med størrelse tilsvarende Vestfjorden-fergene.

Vei
- Hydrogenlastebiler og personbiler er tilgjengelig hyllevare i dag. Det pågår en rivende utvikling av teknologien slik at den kan sees å både være «eksperimentell utvikling» og «ferdigstilt».
- Dette gjelder busser, lastebiler, søppelbiler, personbiler, og andre tyngre kjøretøy som gravemaskiner og anleggsmaskiner.

Jernbane
- CPCK har utviklet en hydrogenvogn som forsyner strøm til eksisterende diesel elektriske lokomotiver. Testingen skal begynne i november i år og en slik løsning gir levetidsforlengelse og økt utnyttelse av eksisterende materiell.
- En rekke passasjertog (pendlertog) er i dag i drift i bla. Sveits og Tyskland (Alstom Coradia iLint).

Spørsmål 180 (fra komiteens medlemmer)
E39 Smiene-Harestad: Prosjektet finansieres av statlige midler og bompengemidler fra Bymiljøpakken på Nord-Jæren. Hva er konsekvensen av å si at “Det kan være aktuelt med oppstart av prosjektet E39 Smiene-Harestad i første seksårsperiode med midler fra Bymiljøpakken, dersom prosjektet prioriteres av den lokale styringsgruppen, og det er rom for å prioritere statlige midler i påfølgende år”?

Spørsmål 181 (fra komiteens medlemmer)
Viser til svar på spørsmål 25. Ber om endring på bevilgningen i 12 årsperioden dersom sambandene som i dag er gratis endres til samme takstreduksjon som ved andre ferjesamband?

Spørsmål 182 (fra komiteens medlemmer)
Stokke-Sandefjord: Gitt bevilgning til prosjektet, når er det mulig med byggestart? Hvordan vil kostnadene fordele seg i første og andre periode, for å sikre rasjonell framdrift i prosjektet?

Spørsmål 187 (fra komiteens medlemmer)
Viser til spørsmål 5, ber om å få økningen i byggekostnadsindeksen fra Q1 2021 til Q1 2024.