Enklere å bygge bredbåndsnett med bredbåndsutbyggingsloven og nasjonale graveregler

For å kunne tilby folk og næringsliv bedre digitale tjenester, er det viktig å gjøre det enkelt og rimelig å etablere moderne ledningsanlegg og sendestasjoner for bredbånd. Flere regelverk legger til rette for dette.

Ledningsforskriften 

Gravekostnadene utgjør en stor andel av kostnadene for fremføring av bredbånd i offentlig vei. Praksis og gebyrer knyttet til legging av ledninger for strøm og bredbånd i kommunale veier har i stor grad variert fra kommune til kommune. Dette har gjort det både byråkratisk, tidkrevende og dyrt å bygge ut bredbånd, fiber og strømnett. I 2018 ble det derfor ikraftsatt felles nasjonale regler for fremføring av ledninger i og langs offentlig vei - den såkalte ledningsforskriften (også omtalt som graveforskriften). Denne forskriften gir nasjonale regler for blant annet krav til gravedybder og kommunenes muligheter til å kreve gebyrer. Felles regler gir mer forutsigbarhet for ledningsaktørene og skal bidra til en god balanse mellom ledningseiernes vegmyndighetenes ulike behov. Det er Samferdselsdepartementet som forvalter forskriften.

Forskriften finnes her: Forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg - Lovdata

Bredbåndsutbyggingsloven 

Gjenbruk av eksisterende infrastruktur som trekkerør og master kan bidra til rimeligere utbygging av bredbånd, og kan spare miljøet for unødvendig anleggsarbeid. I tillegg kan rimeligere utbygging oppnås gjennom at flere aktører deler på anleggsarbeid, f.eks. gjennom samordnet graving. Fra 1. juli 2020 trådte Bredbåndsutbyggingsloven i kraft. Denne loven gir utbyggere av bredbåndsnett rett til å benytte eksisterende infrastrukturer for fremføring av eget ledningsnett, og legger til rette for informasjonsutveksling om eksisterende infrastrukturer. Loven gir også regler om samordning av - og informasjon om- anleggsarbeider. Det er Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) som er myndighet etter loven. Nkom har etablert ekomportalen som gir utbyggere og andre veiledning om de muligheter som ligger i denne loven: Ekomportalen - tilrettelegger for utbygging av bredbånd - Nkom 

Bredbåndsutbyggingsloven finnes her: Forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg - Lovdata

Lov om tilrettelegging for utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon (bredbåndsutbyggingsloven) - Lovdata