Enklere å bygge bredbåndsnett med ny graveforskrift

For å kunne tilby folk og næringsliv bedre digitale tjenester, er det viktig å gjøre det enkelt og billig å etablere moderne ledningsanlegg for bredbånd. Regjeringen har fastsatt endringer i ledningsforskriften som bidrar til dette.

Gravekostnadene utgjør gjerne 70–80 prosent av kostnadene for fremføring av bredbånd i offentlig vei. Praksis og gebyrer knyttet til legging av ledninger for strøm og bredbånd i kommunale veier har i stor grad variert fra kommune til kommune. Dette har gjort det både byråkratisk, tidkrevende og dyrt å bygge ut bredbånd, fiber og strømnett.

I tillegg til reduserte kostnader og mindre byråkrati bidrar endringer i ledningsforskriften (ofte kalt graveforskriften) til å klargjøre hvilke plikter ledningseiere har i forbindelse med anleggsarbeidene og hvilke kostnader veimyndigheten kan kreve å få dekket i forbindelse med saksbehandlingen. For aktører som arbeider med å legge bredbånds- og strømledninger er rammebetingelsene blitt mer forutsigbare. Det er også lagt stor vekt på å sikre veiens og trafikantenes behov.

Regelverket – som trådte i kraft 1. januar 2018 - innebærer blant annet at:

  • det skapes god balanse mellom hensynene til både vei og ledning i spørsmål om tilgang til knappe arealer i veigrunnen,
  • like regler for ledningsarbeider i hele landet og en mer ensartet praksis,
  • ensartede krav til gravedybder og overdekning, forbud mot å kreve generelle gebyrer knyttet til forventet kvalitetsforringelse av veien og begrenset mulighet for veimyndighetens adgang til å kreve leie for areal i anleggsperioden,
  • veimyndighetens adgang til å kreve gebyr for saksbehandlingen forskriftsfestes
  • krav om full istandsetting av veien etter gravearbeider forskriftsfestes.