Vedtak i klagesaker

Avgjørelser som treffes av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) med hjemmel i ekomloven med tilhørende forskrifter kan påklages dersom avgjørelsen er et enkeltvedtak og den som ønsker å klage har rettslig klageinteresse. Klagene avgjøres av Samferdselsdepartementet.

Etter gjeldende klageordning (av 29.06.04) avgjøres klagene av Samferdselsdepartementet etter veiledende saksbehandlingsfrister for behandling av klagesaker.

Vedtak fattet av Samferdselsdepartementet i klagesaker som gjelder telekommunikasjon

09.03.2018

Telenor Norge AS

Vedtak i klagesak om Nkoms vedtak om utpeking av tilbyder med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i markedet fortilgang til og samtaleoriginering i offentlige mobilkommunikasjonsnett (tidligere Marked 15) (pdf)

16.03.2016

Telenor Norge AS

 Behandling av klage på NKoms vedtak om tilbakebetaling etter ekomloven § 10-12 (pdf)

19.01.2016

Telenor Norge AS

Behandling av klage på Nkoms vedtak om overtredelsesgebyr (pdf)

28.04.2015

Telenor Norge AS, Ice Norge AS, TeliaSonera Norge AS

Klage på vedtak om minstekrav til reservestrømkapasitet i landmobile nett (pdf)

21.05.2015 Telenor AS

Vedtak i klagesak om overtredelsesgebyr (pdf)

18.12.2014 TDC AS, Telenor Norge AS, NextGenTel AS

Klager over Post- og teletilsynets vedtak av 20. januar 2014 i marked 4 og marked 5 (pdf)

26.11.2014 Network Norway AS, Tele2 Norge AS

Opphevelse av Post- og teletilsynets vedtak om bruk av marginskvistester ved oppfølging av kravet til ikke-diskriminering i marked 15 - Manglende notifisering til ESA (pdf)

07.07.2014 Norsk Radio Relæ Liga Klage i sak om forstyrrelser fra plasma-TV (pdf)
29.04.2014 Telenor

Klage på Post-og teletilsynetsvedtak 2.desember 2013 om kostnadsdekning for innføringavprioriteti mobilnett (pdf)

20.12.2012 Network Norway AS, Tele2 Norge AS Klagesaksavgjørelse - anmodning fra Network Norway og Tele2 om forlenget periode med asymmetriske termineringspriser (pdf)
20.12.2012 Telenor ASA Vedtak i klagesak om Post- og teletilsynets vedtak 23. mars 2012 - Markedet for tilgang og originering i offentlige mobilkommunikasjonsnett (tidligere marked 15) (pdf)
30.05.2012 Network Norway As Klage over Post- og teletilsynets vedtak 1. august 2011 i marked 2 og 3 (pdf)
11.05.2011 TDC AS, Telenor Norge AS, NetCom AS, Network Norway AS og Tele2 Norge AS Klage på Post- og teletilsynets vedtak av 27. september 2010 - marked 7 (pdf)
06.04.2011 Telenor Norge AS, Network Norway AS, TDC AS, Tele2 Norge AS og Ventelo AS Klage på Post- og teletilsynets vedtak av 050810 - Markedet for tilgang og originering i mobilnett, tidligere marked 15 (pdf) (deler av brevet er unntatt offentlighet)
28.03.2011 NetCom AS Klage fra Netcom AS på Post- og teletilsynets vedtak av 30. november 2009 om avslag på søknad om samtykke til ekspropriasjon av bruksrett til fast eiendom - gnr. 122, bnr. 179 i Oslo kommune - Ulvenveien 75 A (pdf)
15.12.2010 Tele2 Norge AS Klage på Post- og teletilsynets vedtak av 27. september 2010 (marked 7) - anmodning om utsatt iverksetting (pdf)
15.12.2010 Telenor Norge AS Klage på Post- og teletilsynets vedtak av 27. september 2010 (marked 7) - anmodning om utsatt iverksetting (pdf)
15.12.2010 TDC AS Klage på Post- og teletilsynets vedtak av 27. september 2010 (marked 7) - anmodning om utsatt iverksetting (pdf)
15.12.2010 NetCom AS Klage på Post- og teletilsynets vedtak av 27. september 2010 (marked 7) - anmodning om utsatt iverksetting (pdf)

For vedtak før 2010 - bruk denne oversikt