Film og medier

Norsk mediepolitikk skal sørge for en åpen og mangfoldig utveksling av nyheter, informasjon og synspunkter fra alle deler av samfunnet. Norsk film skal være et mangfold av norsk språk, kultur og samfunnsforhold, som har høy kvalitet og som utfordrer og når et stort publikum både i Norge og internasjonalt.

Hånd med mikrofon

Kringkasting

Med kringkasting menes utsending av radio eller tv hvor det sentrale er at sendingene mottas direkte og samtidig av allmennheten.

Faksimiler fra nettaviser

Mediestøtte

Mediestøtte er samlebetegnelsen på Kulturdepartementets tilskuddsordninger for mediebransjen.

Filmfotograf med kamera.

Filmstøtte

Audiovisuelle produksjoner er sentrale kulturelle kommunikasjonsmidler og kunstneriske uttrykksformer. For å styrke norsk språk, identitet og kultur er det viktig å legge til rette for at det produseres audiovisuelt innhold på norsk og samisk av høy kvalitet som er tilgjengelig for et bredt publikum.

Aktuelt nå

Midlar til bruksretta medieforsking

Medietilsynet skal fordele midlar til bruksretta medieforsking (RAM) med særleg vekt på forsking på tvers av media, og på tema som gjeld redaksjonelle, økonomiske og tekniske tilhøve.

Ingen søkere til midlertidig avtale om kommersiell allmennkringkasting

Kulturdepartementet har innen fristens utløp ikke mottatt noen søknader om å få status som formidlingspliktig allmennkringkaster.

Medieeierskapsloven oppheves

Medieeierskapsloven oppheves med virkning fra 1. juli. En ny lov om åpenhet om eierskap i medier gjelder fra samme dato.

Flere saker om Film og medier

Dokumenter

Meld. St. 30 (2014-2015)

En framtidsrettet filmpolitikk

Stortingsmeldingen gir en helhetlig gjennomgang av filmpolitikken, og det legges fram nye filmpolitiske mål: Et bredt og variert filmtilbud av høy kvalitet, godformidling og tilgjengeliggjøring for publikum, solid publikumsoppslutning, og en profesjonell filmbransje med sunn økonomi.

Meld. St. 38 (2014-2015)

Allmennkringkasting og mediemangfald

Stortingsmeldinga inneheld ein brei gjennomgang av allmennkringkastingspolitikken. Meldinga tek for seg alle sider av NRKs verksemd, bl.a. NRKs allmennkringkastingsoppdrag og statens eigarstyring.

Kontakt

Medieavdelinga

Telefon: 22 24 80 07
Adresse: Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, Oslo,