Film og medier

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Norsk mediepolitikk skal sørge for en åpen og mangfoldig utveksling av nyheter, informasjon og synspunkter fra alle deler av samfunnet. Norsk film skal være et mangfold av norsk språk, kultur og samfunnsforhold, som har høy kvalitet og som utfordrer og når et stort publikum både i Norge og internasjonalt.

Hånd med mikrofon

Kringkasting

Med kringkasting menes utsending av radio eller tv hvor det sentrale er at sendingene kan mottas direkte og samtidig av allmennheten.

Faksimiler fra nettaviser

Mediepolitikk

Statens overordnede ansvar på medieområdet er å fremme ytringsfrihet og demokrati ved å legge til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale, i tråd med grunnlovens § 100.

Filmfotograf med kamera.

Filmpolitikk

Film og andre audiovisuelle produksjoner er viktige kulturelle kommunikasjonsmidler og kunstneriske uttrykksformer. Regjeringen vil legge til rette for at det produseres audiovisuelt innhold av høy kvalitet som er tilgjengelig for et bredt publikum.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Portrett av Mari Velsand, ny direktør for Medietilsynet.

Mari Velsand blir ny direktør for Medietilsynet

Kulturdepartementet har tilsett Mari Velsand som direktør for Medietilsynet.

Ny åndsverklov

Regjeringen legger lovproposisjon om ny åndsverklov frem for Stortinget. - Åndsverkloven er vår viktigste kulturlov, og samtidig en viktig næringslov, sier Helleland.

Regjeringen bedrer konkurranseevnen til norske kringkastere

Regjeringen legger i dag frem en lovproposisjon (Prop. 102 L (2016-2017) om endringer i kringkastingslovens bestemmelser om reklame og sponsing. Regjeringen foreslår blant annet å tillate at norske kringkastere kan sende reklame på delt skjerm. Det vil si at det kan vises reklame og programinnhold samtidig.

Flere saker om Film og medier

Dokumenter

Meld. St. 14 (2016-2017)

Kommersiell allmennkringkasting

I meldinga vurderer Kulturdepartementet om det er behov for statlege verkemiddel for å sikre kommersiell allmennkringkasting, og kva for tiltak som eventuelt eigner seg for dette.

Meld. St. 15 (2016-2017)

Meld. St. 15 (2016–2017)

I meldinga fremmar regjeringa forslag til framtidig finansiering av NRK.

Kontakt

Medieavdelinga

Telefon: 22 24 80 07
Adresse: Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo