Film og medier

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Norsk mediepolitikk skal sørge for en åpen og mangfoldig utveksling av nyheter, informasjon og synspunkter fra alle deler av samfunnet. Norsk film skal være et mangfold av norsk språk, kultur og samfunnsforhold, som har høy kvalitet og som utfordrer og når et stort publikum både i Norge og internasjonalt.

Hånd med mikrofon

Kringkasting

Med kringkasting menes utsending av radio eller tv hvor det sentrale er at sendingene mottas direkte og samtidig av allmennheten.

Faksimiler fra nettaviser

Mediestøtte

Mediestøtte er samlebetegnelsen på Kulturdepartementets tilskuddsordninger for mediebransjen.

Filmfotograf med kamera.

Filmstøtte

Audiovisuelle produksjoner er sentrale kulturelle kommunikasjonsmidler og kunstneriske uttrykksformer. For å styrke norsk språk, identitet og kultur er det viktig å legge til rette for at det produseres audiovisuelt innhold på norsk og samisk av høy kvalitet som er tilgjengelig for et bredt publikum.

Aktuelt nå

Statsbudsjettet 2017:

Ingen endringer i NRK-lisensen

Regjeringen foreslår at kringkastingsavgiften videreføres på samme nivå som i 2016, det vil si 2577 kroner uten moms.

Hånd med hvit hanske viser frem lottokule nr 20

Norsk Tipping innfører en månedlig tapsgrense for spill

Som første spillselskap i verden innfører Norsk Tipping 2. oktober en månedlig tapsgrense for deltagelse i alle spill hos selskapet. Dette innebærer at Norsk Tippings spillere ikke vil kunne tape mer enn 20 000 kroner per måned.

Nærbilde av hånd som skrur på en bilradio.

Dette betyr DAB for deg

I løpet av 2017 stenger de analoge FM-nettene for riksdekkende radio. Lurer du på hva overgangen vil bety for deg? Her finner du svar om det digitale radioskiftet.

Flere saker om Film og medier

Dokumenter

Meld. St. 30 (2014-2015)

En framtidsrettet filmpolitikk

Stortingsmeldingen gir en helhetlig gjennomgang av filmpolitikken, og det legges fram nye filmpolitiske mål: Et bredt og variert filmtilbud av høy kvalitet, godformidling og tilgjengeliggjøring for publikum, solid publikumsoppslutning, og en profesjonell filmbransje med sunn økonomi.

Meld. St. 38 (2014-2015)

Allmennkringkasting og mediemangfald

Stortingsmeldinga inneheld ein brei gjennomgang av allmennkringkastingspolitikken. Meldinga tek for seg alle sider av NRKs verksemd, bl.a. NRKs allmennkringkastingsoppdrag og statens eigarstyring.

Kontakt

Medieavdelinga

Telefon: 22 24 80 07
Adresse: Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo