Film og medier

Norsk mediepolitikk skal sørge for en åpen og mangfoldig utveksling av nyheter, informasjon og synspunkter fra alle deler av samfunnet. Norsk film skal være et mangfold av norsk språk, kultur og samfunnsforhold, som har høy kvalitet og som utfordrer og når et stort publikum både i Norge og internasjonalt.

Hånd med mikrofon

Kringkasting

Med kringkasting menes utsending av radio eller tv hvor det sentrale er at sendingene kan mottas direkte og samtidig av allmennheten. Med audiovisuelle bestillingstjenester menes blant annet en tjeneste hvor hovedformålet er å tilby programmer som kan ses på et tidspunkt seeren selv velger.

Faksimiler fra nettaviser

Mediepolitikk

Statens overordnede ansvar på medieområdet er å fremme ytringsfrihet og demokrati ved å legge til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale, i tråd med grunnlovens § 100.

Filmfotograf med kamera.

Filmpolitikk

Film og andre audiovisuelle produksjoner er viktige kulturelle kommunikasjonsmidler og kunstneriske uttrykksformer. Regjeringen vil legge til rette for at det produseres audiovisuelt innhold på norsk og samisk av høy kvalitet som er tilgjengelig for et bredt publikum.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Illustrasjon: En hånd som holder i en mynt

Ny kompensasjonsordning for mediene

I revidert nasjonalbudsjett (RNB) foreslår regjeringen å opprette en midlertidig kompensasjonsordning for redaktørstyrte medier.

Illustrasjon tre figurer en spiller klarinett, en er skuespiller og en trikser med ball

Korona:

Det er flere tiltak som allerede er på plass og en del tiltak som er under utarbeidelse. Vi vil forsøke å gi dere en samlet oversikt over hva regjeringen gjør og hvor dere skal henvende dere for å få svar når det gjelder de ulike ordningene.

Mediestøtte vil utbetales tidligere enn planlagt

Medietilsynet framskynder støtteutbetalinger og betaler ut mer støtte på et tidligere tidspunkt enn vanlig som følge av Korona-krisen.

Annonseplakat med bilete av Kjersti Mjør, Bergens Tidende, vinnar av Kulturdepartementets nynorskpris for journalistar i 2019.

Kven skal få Kulturdepartementets nynorskpris for journalistar 2020?

Fram til 1. april kan du føreslå kandidatar til Kulturdepartementets nynorskpris for journalistar. Prisen skal fremje bruk av nynorsk i media. Han skal årleg ære ein dyktig journalist som brukar ein levande og god nynorsk, og som er eit føredøme for andre.

Statsråd Abid Q. Raja på talerstolen mens han presenterer kommisjonen med en powerpoint med portrettbilder.

Presentasjon av medlemmene i Ytringsfrihetskommisjonen

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja presenterte i dag de 18 medlemmene som skal sitte i Ytringsfrihetskommisjonen.

Dokumenter

Vurdering av forhold knyttet til mulig overføring av totalisatorspill fra Norsk Rikstoto til Norsk Tipping

Sammendrag og konklusjoner av rapport utarbeidet av Oslo Economics for Kulturdepartementet, desember 2019.

Meld. St. 15 (2016-2017)

Eit moderne og framtidsretta NRK

I meldinga fremmar regjeringa forslag til framtidig finansiering av NRK. I meldinga leggjast det óg fram ny NRK-plakat, og regjeringa vurderer blant anna modellen med det statlege eigarskapet i NRK og fastsetjing av eit fireårig styingssignal for dei økonomiske rammene til NRK.

Kontakt

Medie- og kunstavdelinga

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo

Til toppen