Film og medier

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Norsk mediepolitikk skal sørge for en åpen og mangfoldig utveksling av nyheter, informasjon og synspunkter fra alle deler av samfunnet. Norsk film skal være et mangfold av norsk språk, kultur og samfunnsforhold, som har høy kvalitet og som utfordrer og når et stort publikum både i Norge og internasjonalt.

Hånd med mikrofon

Kringkasting

Med kringkasting menes utsending av radio eller tv hvor det sentrale er at sendingene kan mottas direkte og samtidig av allmennheten.

Faksimiler fra nettaviser

Mediepolitikk

Statens overordnede ansvar på medieområdet er å fremme ytringsfrihet og demokrati ved å legge til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale, i tråd med grunnlovens § 100.

Filmfotograf med kamera.

Filmpolitikk

Film og andre audiovisuelle produksjoner er viktige kulturelle kommunikasjonsmidler og kunstneriske uttrykksformer. Regjeringen vil legge til rette for at det produseres audiovisuelt innhold av høy kvalitet som er tilgjengelig for et bredt publikum.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Meld. St. 14 (2016–2017) - Kommersiell allmennkringkasting:

Regjeringa vil sikre kommersiell allmennkringkastar utanfor Oslo

Kulturminister Linda Hofstad Helleland legg i dag fram stortingsmeldinga "Kommersiell allmennkringkasting". I meldinga legg regjeringa opp til kompensasjon til éin aktør som skal videreføre kommersiell allmennkringkasting på kort sikt.

Meld. St. 15 (2016–2017) - Eit moderne og framtidsretta NRK:

NRK - Teknologinøytral medieavgift

- Folk sine medievanar er i rask endring. Særleg dei unge vel bort fjernsynsapparatet til fordel for til dømes pc og nettbrett. Det inneber at det er naudsynt å tenke nytt også når det gjeld finansieringa av NRK, seier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Nærbilde av hånd som skrur på en bilradio.

Dette betyr DAB for deg

I løpet av 2017 stenger de analoge FM-nettene for riksdekkende radio. Lurer du på hva overgangen vil bety for deg? Her finner du svar om det digitale radioskiftet.

Flere saker om Film og medier

Dokumenter

Meld. St. 14 (2016-2017)

Kommersiell allmennkringkasting

I meldinga vurderer Kulturdepartementet om det er behov for statlege verkemiddel for å sikre kommersiell allmennkringkasting, og kva for tiltak som eventuelt eigner seg for dette.

Meld. St. 15 (2016-2017)

Meld. St. 15 (2016–2017)

I meldinga fremmar regjeringa forslag til framtidig finansiering av NRK.

Kontakt

Medieavdelinga

Telefon: 22 24 80 07
Adresse: Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo