Film og medier

Teknologiplattformene og demokratiet

Internett har blitt ein sentral arena for offentleg samtale, for spreiing av kvalitetsjournalistikk og tilgang på kultur. Samtidig har globale teknologiplattformer fått stor innverknad på den demokratiske samtalen i Noreg.

Tenester på internett gjer liva våre enklare og tilgangen på informasjon betre. Internett er ein viktig infrastruktur for frie ytringar og debatt, distribusjon av kvalitetsjournalistikk frå redaktørstyrte medium, og gir dessutan tilgang til film, musikk, litteratur og tv. Samtidig har dei internasjonale teknologiplattformene, som står bak mange av desse tenestene, innteke dominerande posisjonar og fått stor økonomisk makt. Resultatet er at plattformer som Meta, Google, TikTok og Apple har fått stor innverknad på den demokratiske samtalen i Noreg, måten vi innhentar informasjon på og måten vi kommuniserer med kvarandre på.

Redaktørstyrte medium kan fungere som ei motgift mot desinformasjon og faktafeil og er ein føresetnad for eit velfungerande demokrati. Difor er det problematisk når plattformene blokkerer, dempar eller på anna vis modererer lovleg redaksjonelt innhald som er kvalitetssikra av redaktørstyrte medium i Noreg. Det kan utfordre både ytringsfridomen og pressefridomen. I mars 2022 og juni 2022 tok difor kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen initiativ til eit møte mellom representantar for norske redaktørstyrte medium og plattformselskapa. Formålet var å etablera betre dialog, og dessutan undersøkja moglegheita for at partane kunne gå saman om sjølvregulering som varetek omsynet til pressefridom og ytringsfridom i Noreg.

Dessutan hadde kultur- og likestillingsministeren separate møte med nordiske representantar frå TikTok, Apple og Meta i desember 2022. Der oppmoda ho selskapa til å engasjera seg i dialogen og utvisa større openheit.

I EU er det teke fleire initiativ når det gjeld regulering av plattformene som regjeringa vurderer å følgja opp gjennom EØS-avtalen. Reguleringane har mellom anna som mål å sikra betre kontroll med ulovleg innhald, meir openheit og transparens, innføre plikt for plattformene til å vurdera om det er systemisk risiko knytt til deira eigne tenester, og dessutan likare konkurransevilkår. Les meir om aktuelle reguleringar og forslag til reguleringar her:

Under Noregs ordførarskap i Nordisk ministerråd i 2022 inviterte kultur- og likestillingsministeren til ein konferanse i Oslo om korleis teknologigigantane påverkar mediebransjen og den demokratiske samtalen. På konferansen presenterte medieforskingsinstitusjonen Nordicom rapporten Nordiska nyheitsmedium i global konkurrens, som var utarbeidd på bestilling frå Nordisk ministerråd.

Våren 2022 utnemnde Nordisk ministerråd ei nordisk tankesmie om tech og demokrati. Tankesmia har sett nærare på innverknaden til teknologikjempene på demokratiet i Norden. Dei presenterte sine tilrådingar våren 2023.