Kultur, idrett og frivillighet

Opphavsrett

Opphavsretten skal sikre kunstnernes rettigheter og inntektsmuligheter og bidra til innovasjon og utvikling av nye kulturelle uttrykk. Opphavsretten er regulert i åndsverkloven.

Et copyright-merke i sølv på hvit bakgrunn.

Om opphavsretten

Ved reguleringen av opphavsretten er det viktig å sørge for en rimelig balanse mellom rettighetshavernes interesse i å få et økonomisk utkomme av sin virksomhet og samfunnets og brukernes interesser i å kunne bruke åndsverk og få tilgang til kulturarven.

Utsnitt av forsiden til Åndsverkloven.

Ny og mer moderne åndsverklov

Åndsverkloven skal sikre inntekter til kunstnere og opphavere, og er vår viktigste kulturlov. Ny åndsverklov trådte i kraft 1. juli 2018.

""

Velgekte.no - nettsted mot piratkopiering

Norske myndigheter har trappet opp kampen mot piratkopiering og varemerkeforfalskning. Nettstedet velgekte.no skal bidra til å redusere spredning av piratkopierte og varemerkeforfalskede produkter blant forbrukere og næringsliv.

Aktuelt nå

Kontakt

Medie- og kunstavdelinga

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo