Prop. 115 LS (2020–2021)

Endringer i lov 15. juni 2018 nr. 40 om opphavsrett til åndsverk mv. og samtykke til ratifikasjon av Marrakechtraktaten av 27. juni 2013 om å lette tilgangen til utgitte verk for personer som er blinde, har nedsatt synsevne eller har andre funksjonsnedsettelser som vanskeliggjør lesing, og til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 165/2020 av 23. oktober 2020 om innlemmelse av direktiv (EU) 2017/1564 i EØS-avtalen

Proposisjonen inneholder endringer i åndsverkloven og forslag til vedtak om samtykke til ratifikasjon av Marrakechtraktaten og til EØS-komiteens beslutning om å innlemme Marrakechdirektivet i EØS-avtalen. Marrakechtraktaten av 27. juni 2013 og Marrakechdirektivet (EU) 2017/1564 gjelder visse tillate former for bruk av verk og andre arbeider som er vernet av opphavsrett og nærstående rettigheter, til fordel for personer som er blinde, har nedsatt synsevne eller har andre funksjonsnedsettelser som vanskeliggjør lesing. Lovforslaget innebærer noen justeringer i avgrensningsbestemmelsen i åndsverkloven om bruk av verk for personer med funksjonsnedsettelser, slik at Marrakech-forpliktelsene kan gjennomføres i forskrift på en hensiktsmessig måte.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget