Prop. 115 LS (2020–2021)

Endringer i lov 15. juni 2018 nr. 40 om opphavsrett til åndsverk mv. og samtykke til ratifikasjon av Marrakechtraktaten av 27. juni 2013 om å lette tilgangen til utgitte verk for personer som er blinde, har nedsatt synsevne eller har andre funksjonsnedsettelser som vanskeliggjør lesing, og til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 165/2020 av 23. oktober 2020 om innlemmelse av direktiv (EU) 2017/1564 i EØS-avtalen

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Kulturdepartementet foreslår i denne proposisjonen endringer i lov 15. juni 2018 nr. 40 om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven). Endringene foreslås for å etablere en dekkende forskriftshjemmel for å kunne gjennomføre Norges forpliktelser etter Marrakechtraktaten av 27. juni 2013 om å lette tilgangen til utgitte verk for personer som er blinde, har nedsatt synsevne eller har andre funksjonsnedsettelser som vanskeliggjør lesing, og europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/1564 av 13. september 2017 om visse tillate former for bruk av visse verk og andre arbeider som er vernet av opphavsrett og nærstående rettigheter, til fordel for personer som er blinde, har nedsatt synsevne eller har andre funksjonsnedsettelser som vanskeliggjør lesing, og om endring av direktiv 2001/29/EF om harmonisering av visse sider ved opphavsrett og nærstående rettigheter i informasjonssamfunnet («Marrakechdirektivet»).

Selve gjennomføringen av de detaljerte forpliktelsene i traktaten og direktivet vil skje i forskrift til åndsverkloven i tråd med forutsetningene i Prop. 104 L (2016–2017) og Innst. 258 L (2017–2018) om ny åndsverklov.

I proposisjonen bes det i tillegg om Stortingets samtykke til ratifikasjon av Marrakechtraktaten, jf. punkt 3. Traktaten har som formål å bedre tilgangen til litteratur i tilgjengelige format for personer som er blinde, har nedsatt synsevne eller har andre funksjonsnedsettelser som vanskeliggjør lesing.

Videre bes det om Stortingets samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 165/2020 av 23. oktober 2020 om innlemmelse av Marrakechdirektivet i EØS-avtalen, jf. punkt 4. Det understrekes at Norge ikke blir bundet av Marrakechtraktaten gjennom innlemmelse av Marrakechdirektivet i EØS, men vil etter ratifikasjon være en selvstendig part til traktaten, slik vi er til andre internasjonale avtaler.

Ratifikasjon av Marrakechtraktaten og gjennomføring av EØS-komiteens beslutning i norsk rett krever endringer i åndsverkloven med tilhørende forskrift. Stortingets samtykke er derfor nødvendig i medhold av Grunnloven § 26 andre ledd.

Som trykte vedlegg til proposisjonen følger Marrakechtraktaten i engelsk originaltekst med oversettelse til norsk, EØS-komitébeslutningen, og Marrakechdirektivet i engelsk versjon og uoffisiell norsk oversettelse.

Til forsiden