Prop. 115 LS (2020–2021)

Endringer i lov 15. juni 2018 nr. 40 om opphavsrett til åndsverk mv. og samtykke til ratifikasjon av Marrakechtraktaten av 27. juni 2013 om å lette tilgangen til utgitte verk for personer som er blinde, har nedsatt synsevne eller har andre funksjonsnedsettelser som vanskeliggjør lesing, og til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 165/2020 av 23. oktober 2020 om innlemmelse av direktiv (EU) 2017/1564 i EØS-avtalen

Til innholdsfortegnelse

1 EØS-komiteens beslutning nr. 165/2020 av 23. oktober 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVII (Opphavsrett)

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 98, og ut fra følgende betraktninger:

1) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/1564 av 13. september 2017 om visse tillatte former for bruk av visse verker og andre arbeider som er vernet av opphavsretten og nærstående rettigheter, til fordel for personer som er blinde, har nedsatt synsevne eller har andre former for nedsatt leseevne, og om endring av direktiv 2001/29/EF om harmonisering av visse sider ved opphavsrett og nærstående rettigheter i informasjonssamfunnet1 skal innlemmes i EØS-avtalen.

2) EØS-avtalens vedlegg XVII bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg XVII gjøres følgende endringer:

  • 1. I nr. 9e (europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/29/EF) tilføyes følgende: «endret ved:

    • 32017 L 1564: Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/1564 av 13. september 2017 (EUT L 242 av 20.9.2017, s. 6).»

  • 2. Etter nr. 14 (europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2436) skal nytt nummer lyde:

«15. 32017 L 1564: Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/1564 av 13. september 2017 om visse tillatte former for bruk av visse verker og andre arbeider som er vernet av opphavsretten og nærstående rettigheter, til fordel for personer som er blinde, har nedsatt synsevne eller har andre former for nedsatt leseevne, og om endring av direktiv 2001/29/EF om harmonisering av visse sider ved opphavsrett og nærstående rettigheter i informasjonssamfunnet (EUT L 242 av 20.9.2017, s. 6).»

Artikkel 2

Teksten til direktiv (EU) 2017/1564 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 24. oktober 2020, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt2.

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.

Utferdiget i Brussel

23. oktober 2020.

For EØS-komiteen

Sabine Monauni

Formann

Fotnoter

1.

1 EUT L 242 av 20.9.2017, s. 6

2.

Forfatningsrettslige krav angitt.
Til forsiden