Prop. 115 LS (2020–2021)

Endringer i lov 15. juni 2018 nr. 40 om opphavsrett til åndsverk mv. og samtykke til ratifikasjon av Marrakechtraktaten av 27. juni 2013 om å lette tilgangen til utgitte verk for personer som er blinde, har nedsatt synsevne eller har andre funksjonsnedsettelser som vanskeliggjør lesing, og til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 165/2020 av 23. oktober 2020 om innlemmelse av direktiv (EU) 2017/1564 i EØS-avtalen

Til innholdsfortegnelse

7 Merknader til de enkelte bestemmelsene

Til § 16 Utøvende kunstneres enerett

Det er gjort endringer i henvisningsbestemmelsen i § 16 femte ledd, slik at § 56 a omfattes av oppregningen. Dette innebærer ingen realitetsendringer, men er en teknisk konsekvens av at § 55 foreslås delt, slik at forskriftshjemmelen i § 55 fjerde ledd skilles ut som en egen paragraf, § 56 a.

Til § 20 Produsenters enerett

Det er gjort endringer i henvisningsbestemmelsen i § 20 fjerde ledd, slik at § 56 a omfattes av oppregningen. Dette innebærer ingen realitetsendringer, men er en teknisk konsekvens av at § 55 foreslås delt, slik at forskriftshjemmelen i § 55 fjerde ledd skilles ut som en egen paragraf, § 56 a.

Til § 22 Kringkastingsforetaks rettigheter

Det er gjort endringer i henvisningsbestemmelsen i § 22 femte ledd, slik at § 56 a omfattes av oppregningen. Dette innebærer ingen realitetsendringer, men er en teknisk konsekvens av at § 55 foreslås delt, slik at forskriftshjemmelen i § 55 fjerde ledd skilles ut som en egen paragraf, § 56 a.

Til § 55 Fri bruk for personer med nedsatt funksjonsevne

Bestemmelsen gjelder fremstilling av eksemplar av åndsverk for personer med nedsatt funksjonsevne. Bestemmelsen videreføres med noen endringer.

I første ledd andre punktum settes det inn en henvisning til § 56 a. Dette er innebærer ingen realitetsendring, men gir informasjon om at rene lydopptak ikke bare reguleres i § 56, men også i forskriftshjemmelen i ny § 56 a.

Fjerde ledd foreslås opphevet, og innholdet i forskriftshjemmelen flyttes til ny § 56 a.

Til ny § 56 a Nærmere regler for gjennomføring av Marrakechtraktaten og Marrakechdirektivet

Paragrafen er ny og inneholder en hjemmel for departementet til å gi forskrifter for å kunne gjennomføre Marrakechtraktaten og Marrakechdirektivet i norsk rett. Forskriftshjemmelen omfatter også fremstilling, tilgjengeliggjøring og bruk av lydopptak.

Bestemmelsen viderefører innholdet i gjeldende § 55 fjerde ledd, med den endringen at bestemmelsen nå omfatter offentliggjort litterært verk, ikke kun utgitt litterært verk.

Hvis fremstilling, tilgjengeliggjøring og bruk av et tilgjengelig eksemplar omfattes av ny § 56 a, kommer ikke § 55 eller § 56 til anvendelse.

Til § 100 Adgangen til bruk av verk når effektive tekniske beskyttelsessystemer er anvendt

Det er gjort endringer i henvisningsbestemmelsen i § 100 første ledd, slik at § 56 a omfattes av oppregningen. Dette innebærer ingen realitetsendringer, men er en teknisk konsekvens av at § 55 foreslås delt, slik at forskriftshjemmelen i § 55 fjerde ledd skilles ut som en egen paragraf, § 56 a.

Til forsiden