Prop. 115 LS (2020–2021)

Endringer i lov 15. juni 2018 nr. 40 om opphavsrett til åndsverk mv. og samtykke til ratifikasjon av Marrakechtraktaten av 27. juni 2013 om å lette tilgangen til utgitte verk for personer som er blinde, har nedsatt synsevne eller har andre funksjonsnedsettelser som vanskeliggjør lesing, og til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 165/2020 av 23. oktober 2020 om innlemmelse av direktiv (EU) 2017/1564 i EØS-avtalen

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunnen for forslagene

Under en diplomatkonferanse i Marrakech i Marokko ble det 27. juni 2013 vedtatt en traktat om tilgang til utgitte åndsverk for personer som er blinde, har nedsatt synsevne eller har andre funksjonsnedsettelser som vanskeliggjør lesing. Traktaten er et resultat av et langvarig arbeid i opphavsrettskomiteen i FN-organisasjonen WIPO (World Intellectual Property Organization – Verdens immaterialrettsorganisasjon), der Kulturdepartementet deltar for Norge.

Bakgrunnen for traktaten er det som Verdens blindeforbund har kalt «bokhungersnøden». Det er i store deler av verden begrenset tilgang til utgitte åndsverk som er tilrettelagt for personer som er blinde eller som har nedsatt synsevne. De fleste personene med disse funksjonsnedsettelsene bor i utviklingsland, og det er i første rekke disse traktaten vil komme til gode. I 2016 anslo WIPO i rapporten «The Marrakesh Treaty – Helping to end the global book famine» at det på verdensbasis er 285 millioner mennesker som er blinde eller har nedsatt synsevne, og at kun 1 til 7 prosent av verdens bøker er tilrettelagt for dem.

Norge undertegnet Marrakechtraktaten 20. juni 2014. Traktaten er også undertegnet av EU og flere av medlemsstatene, deriblant Danmark og Finland. Traktaten trådte i kraft 30. september 2016 etter at flere enn 20 stater hadde ratifisert den. I dag er 75 stater i tillegg til EU parter i traktaten.

Marrakechtraktaten er gjennomført i EU-lovgivningen. Dette ble gjort ved direktiv (EU) 2017/1564 og forordning (EU) 2017/1563 av 13. september 2017. Forordningen gjelder import og eksport av tilgjengelige format mellom EU-statene og tredjeland som er parter i Marrakechtraktaten. Forordningen er derfor utenfor EØS-avtalens virkeområde.

Formålet med Marrakech-reguleringen er å legge til rette for bruk av visse åndsverk og frembringelser uten samtykke fra rettighetshaverne, og at bruk skal kunne finne sted på tvers av grenser mellom tilsluttede stater. Bruken skal være til fordel for personer som er blinde, har nedsatt synsevne eller har andre funksjonsnedsettelser som vanskeliggjør lesing. Reguleringen innebærer at tilgjengelige eksemplar – for eksempel i punktskrift eller egnede lydopptak – kan gjøres tilgjengelig for blinde og andre med funksjonsnedsettelser også i andre stater. Slike eksemplar kan være kostbare å fremstille, og har i liten grad blitt gjort tilgjengelig over landegrensene. Dette gjelder også innenfor samme språkområde.

For gjennomføring av Marrakech-forpliktelsene ble det i ny åndsverklov innført en forskriftshjemmel i § 55 fjerde ledd. Departementet har i arbeidet med gjennomføringen sett at det er behov for å gjøre justeringer i denne bestemmelsen, slik at det etableres en korrekt hjemmel for gjennomføring av forpliktelsene i forskrift til åndsverkloven. Et forslag til detaljerte bestemmelser om gjennomføring av Marrakech-forpliktelsene vil departementet komme tilbake til i en egen høringssak. Som varslet i Prop. 104 L (2016–2017), vil dette skje i forbindelse med revisjonen av forskriften til åndsverkloven.

Til forsiden